Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
20720z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie malowania kładki dia pieszych

Przedmiot:

Wykonanie malowania kładki dia pieszych

Data zamieszczenia: 2022-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
ul. Zielona 5
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
Tel : +48 91 384 20 47 do 49, Fax : +48 91 384 22 14
sekretariat@zuk.gryfice.eu
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel : +48 91 384 20
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie malowania kładki dia pieszych przy Ul. Brackiej w
Gryficach.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Specyfika głównych wymagań:
Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie ze starej farby, odpylenie oraz dwukrotne malowanie
farbą impregnująco-koloryzującą i dwukrotne lakierowanie powierzchni drewnianych barierek
ochronnych kładki dla pieszych przy Ul. Brackiej w Gryficach.
2. Pozostałe wymagania i postanowienia :
1) Zamawiający oczekuje, że Wykonawca posiada doświadczenie w wykonywaniu robót w
budownictwie.
2) Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezbędne materiały malarskie.
3) Wybrany Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od
prowadzonej działalności na czas wykonywania przedmiotu umowy na wartość co najmniej 100.000
zł.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 72-300 Gryfice Ul. Zielona 5 w zamkniętej
kopercie z dopiskiem ,,Malowanie kładki dia pieszych przy Ul. Brackiej w Gryficach"
NIE OTWIERAĆ PRZED 13 maja 2022 r., lub
2. przesłać drogą elektroniczną adres e-mail sekretariat@zuk.gryfice,eu lub lachowicz@zuk.gryfice.eu
w terminie do dnia 13 maja 2022 r., godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
6. Oczekiwany termin realizacji przedmioty umowy do dwóch tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
4) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 24 miesięcy licząc od dnia
odbioru końcowego.
3. Wzór umowy jest integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
Iii. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę
formularz cenowo - ofertowy-wg załączonego wzoru formularza ofertowego oraz kosztorysu
szczegółowego.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
EV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia
zamówienia w godzinach pracy ZUK Gryfice tj.: 07;00-15;00
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy wykazać cenę ofertową brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
2. Cenę należy podać w złotych polskich cyfrą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz
słownie.
3. Przedstawiona cena musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
VIII. Informacje o formalnościach
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę tj. zawierającą najniższą cenę spośród ofert
spełniających wszystkie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze
Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w
przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
7. Zamawiający ma prawo do zmiany lub odwołania warunków postępowanie bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania w jest : Marek Lachowicz, e-mail: lachowicz@zuk.gryfice.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.