Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5442z ostatnich 7 dni
21866z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiot:

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data zamieszczenia: 2022-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tłuszcz
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
powiat: wołomiński
tel.: 29 75 73 016 fax: 29 77 75 252, tel. (29) 777 52 59
urzad@tluszcz.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Tłuszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 29 75 73 016 f
Termin składania ofert: 2022-05-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Tłuszcza"
w obszarach objętych uchwałą
o Nr XIXN.319.2022 z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcza (obszary od I do 29)
o Nr XIXN.320.2022 z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcza
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcza
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
I) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwalą Nr XIXN.319.2022 z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcza (obszary od 1 do 29): zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503):
a) wykonać prognozę oddziaływania na środowisko, w tym opracowanie ekofizjograficzne:
b) wykonać prognozę skutków finansowych uchwalenia planu:
c) sporządzić listę wniosków do planu wraz z uzasadnieniem sposobu ich rozpatrzenia oraz przedstawieniem graficznym ich lokalizacji na mapie:
d) sporządzić wykaz stanowisk organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu wraz z ich analizą:
e) przygotować w razie konieczności wnioski dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz uzyskać decyzje w tym zakresie;
f) sporządzić projekt planu w skali 1:1000 i przekazać do akceptacji przez Zamawiającego:
g) przygotować wskazaną przez Zamawiającego ilość kopii projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w wersji elektronicznej (płyty CD lub DVD) oraz papierowej do przedłożenia właściwym organom opiniującym i uzgadniającym:
h) wprowadzić zmiany do projektu planu, wynikające z treści uzyskanych opinii i uzgodnień oraz decyzji:
i) przygotować projekt planu do wyłożenia do publicznego wglądu:
j) uczestniczyć w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, spotkaniach publicznych z mieszkańcami oraz komisjach Rady Miejskiej i sesjach Rady Miejskiej (dopuszcza się formę zdalną za zgodą Zamawiającego):
k) sporządzić listę uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu wraz z uzasadnieniem
sposobu ich rozpatrzenia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu
składania uwag (w formie tabelarycznej i graficznej): I) wprowadzić zmiany do projektu planu uzgodnione z Zamawiającym, w tym także wynikające
z rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu, a następnie.
w przypadku wystąpienia konieczności ponowić procedurę planistyczną w niezbędnym
zakresie;
m) przekazać projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag do uchwalenia przez Radę Miejską w Tłuszczu (projekt uchwały wraz z załącznikami, w tym danymi przestrzennymi tworzonymi dla planu);
n) uczestniczyć w przygotowaniu dokumentacji formalno-prawnej do przekazania Wojewodzie:
0) przygotować projekt planu w wersji umożliwiającej publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego;
p) uczestniczyć w czynnościach formalno - prawnych w trakcie sprawdzania zgodności uchwały z prawem przez Wojewodę lub właściwy Sąd. w tym przygotować, po uzgodnieniu z Zamawiającym, treść pism niezbędnych w danej procedurze, jak również w razie potrzeby zobowiązany jest do stawiennictwa osobistego; q) uchwalony plan - 7 egzemplarzy projektu planu wraz z załącznikami oraz jeden na podkładzie do stałej ekspozycji (zafoliowany lub naklejony na sztywny podkład, naniesiony na obowiązujący plan miasta Tłuszcza w skali 1:2000) r) wykonanie innych prac urbanistycznych, związanych ze sporządzeniem planu. 2) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwalą Nr XIXN.320.2022 z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcza, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503):
a) wykonać prognozę oddziaływania na środowisko, w tym opracowanie ekofizjograficzne:
b) wykonać prognozę skutków finansowych uchwalenia planu:
c) sporządzić listę wniosków do planu wraz z uzasadnieniem sposobu ich rozpatrzenia oraz przedstawieniem graficznym ich lokalizacji na mapie:
d) sporządzić wykaz stanowisk organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu wraz z ich analizą;
e) przygotować w razie konieczności wnioski dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz uzyskać decyzje w tym zakresie:
0 sporządzić projekt planu w skali 1:1000 i przekazać do akceptacji przez Zamawiającego:
g) przygotować wskazaną przez Zamawiającego ilość kopii projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w wersji elektronicznej (płyty CD lub DVD) oraz papierowej do przedłożenia właściwym organom opiniującym i uzgadniającym:
h) wprowadzić zmiany do projektu planu, wynikające z treści uzyskanych opinii i uzgodnień oraz decyzji:
1) przygotować projekt planu do wyłożenia do publicznego wglądu;
j) uczestniczyć w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
spotkaniach publicznych z mieszkańcami oraz komisjach Rady Miejskiej i sesjach Rady
Miejskiej (dopuszcza się formę zdalną za zgodą Zamawiającego); k) sporządzić listę uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu wraz z uzasadnieniem
sposobu ich rozpatrzenia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu
składania uwag (w formie tabelarycznej i graficznej);
1) wprowadzić zmiany do projektu planu uzgodnione z Zamawiającym, w tym także wynikające z rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu, a następnie, w przypadku wystąpienia konieczności ponowić procedurę planistyczną w niezbędnym zakresie:
m) przekazać projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag do uchwalenia przez Radę Miejską w Tłuszczu (projekt uchwały wraz z załącznikami, w tym danymi przestrzennymi tworzonymi dla planu);
n) uczestniczyć w przygotowaniu dokumentacji formalno-prawnej do przekazania Wojewodzie: o) przygotować projekt planu w wersji umożliwiającej publikację w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego; p) uczestniczyć w czynnościach formalno - prawnych w trakcie sprawdzania zgodności uchwały
z prawem przez Wojewodę lub właściwy Sąd. w tym przygotować, po uzgodnieniu
z Zamawiającym, treść pism niezbędnych w danej procedurze, jak również w razie potrzeby
zobowiązany jest do stawiennictwa osobistego; q) uchwalony plan - 7 egzemplarzy projektu planu wraz z załącznikami oraz jeden na podkładzie
do stałej ekspozycji (zafoliowany lub naklejony na sztywny podkład, naniesiony na
obowiązujący plan miasta Tłuszcza w skali 1:2000): r) wykonanie innych prac urbanistycznych, związanych ze sporządzeniem planu.
Plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się dla części miasta Tłuszcza w granicach obszarów wyznaczonych w załącznikach do uchwal.
Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem szczególnej staranności, rzetelności, profesjonalizmu przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia zawodowe do wykonania niniejszej umowy oraz wszelkie prawem określone uprawnienia zezwolenia, pozwolenia i dokumenty.
1.2. Materiały, urządzenia niezbędne do realizacji zleconych prac
Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tłuszczu w godz.ch pracy urzędu następujące materiały:
a) kopię uchwały Nr XIXN.319.2022 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcza (obszary od I do 29).
b) kopię uchwały Nr XIXN.320.2022 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcza,
c) kopię studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Tłuszcz uchwalonego uchwalą Nr XVI.279.202I Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 grudnia 2021 r..
d) kopię uchwały Nr XXV.362.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcza
e) kopię uchwały nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar administracyjny granic miasta),
0 kopię uchwały Nr V11/102/07 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 05 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar administracyjny granic miasta).
g) podkład mapowy - w skali 1 :1 000,
h) wykaz wniosków do planu sprzed procedury.

Dokument nr: ZP.272.8.2022

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.05.2022 r.. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pok. 51.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.05.2022. do godz. 10:00. w siedzibie Zamawiającego, Ul. Warszawska 10. 05-240 Tłuszcz. Biuro Obsługi Interesanta w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu: Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według poniższego wzoru:
(pieczęć Wykonawcy) Gmina Tłuszcz
ul. Warszawska 10 05-240 Tłuszcz
OFERTA
,,Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Tłuszcza"
Nie otwierać przed 18.05.2022 r. godz. 10:15

Wymagania:
1.3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1) udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie wyznacza szczególowego warunku w tym zakresie.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający nie wyznacza szczególowego warunku w tym zakresie.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczególowego warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem lec Im icznym.
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą która będzie pełnić funkcję głównego projektanta i która w swoim doświadczeniu wykaże, że pełniła funkcję głównego projektanta przy przynajmniej 3 uchwalonych i ogłoszonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (doświadczenie poparte referencjami, protokołem odbioru robót, zaświadczeniem wystawionym przez inwestora bądź zatrudniającego).
Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie dotyczące posiadanych uprawnień.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca
spełnił.
2) Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione zgodnie z opisanym sposobem dokonywania oceny spełniania warunków, jako spełnione/nie spełnione na podstawie zaświadczeń, oświadczeń i dokumentów opisanych i wymaganych w ust. 5 zapytania, będących załącznikami do oferty Wykonawcy.
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Wymagany (końcowy) termin wykonania zamówienia: maks. 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przedłużenie terminu realizacji umowy może nastąpić w przypadku konieczności powtórzenia procedury spowodowanej opiniowaniem i uzgodnieniami, wprowadzeniem zmian w projekcie wynikających z uwzględnienia ewentualnych uwag zgłoszonych po wyłożeniu projektu planu, uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów, wydłużenia czasu związanego z publikacją ogłoszeń w prasie lokalnej lub innych przyczyn niemożliwych do przewidzenia.
3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium:
cena - 100%
1) Kryterium temu zostaje przypisana maksymalna liczba 100 punktów. Liczba punktów poszczególnym wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady: Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru
C=Cmin/ Co x 100
gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert.
C0 - cena ocenianej oferty.
C - liczba punktów za kryterium ceny.
4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
I) formularz oferty wg załączonego wzoru - zał. nr 1 do oferty';
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz informacjami na temat ich funkcji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją
0 podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje minimum dwiema osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 2:
4) wykaz usług, które Wykonawca wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
1 doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców- załącznik nr 3:
Dodatkowo (poza dokumentami wymienionymi wyżej) do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) - należy załączyć na piśmie w formie oryginału lub w formie notarialnie poświadczonej kopii
2) podpisany i wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych - załącznik nr 4.
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału łub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (podpisem czytelnym lub podpisem nieczytelnym z imienną pieczątką) przez osoby upoważnione (za wyjątkiem pełnomocnictwa, które należy załączyć na piśmie w formie oryginału lub w formie notarialnie poświadczonej kopii).
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
1) Wykonawca określa cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza ofertowego, podając wartość netto, podatek VAToraz wartość brutto;
2) Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia:
3) Zamawiający nic przewiduje rozliczeń w walutach obcych:
4) Warunki płatności: Płatność dokonywana będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy sukcesywnie w oparciu o wystawioną fakturę VAT wraz z dołączonym wykazem wykonanych prac. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za dzień płatności strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku opóźnienia w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia;
5) UWAGA: W wycenie opracowania należy uwzględnić możliwość ponownego wyłożenia projektu planu oraz konieczność wprowadzania poprawek wynikających z opinii, uzgodnień, uwag do projektu planu oraz stanowisk organów nadzorczych.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta musi być sporządzona zgodnie ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego, w języku polskim i musi obejmować całość wykonania przedmiotu zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
10. Informacje dodatkowe:
1) Oferta niekompletna pod względem zawartości wymaganych dokumentów i oświadczeń będzie podlegać odrzuceniu.
2) Wszelkie ceny podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich.
3) Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5) W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy lub przeprowadzenia negocjacji.
6) Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą nie później niż w terminie związania ofertą.
7) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

Kontakt:
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
1) Zbigniew Rymkiewicz tel. (29) 777 52 59 - w sprawach proceduralnych;
2) Beata Brzezińska tel. (29) 777 52 63 - w sprawach przedmiotu zamówienia.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.