Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach gminnych

Przedmiot:

Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach gminnych

Data zamieszczenia: 2022-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec
powiat: strzyżowski
tel.: (17) 71 72 155, fax: (17) 71 72 131
przetargi@czudec.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Czudec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (17) 71 72 155
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach gminnych na terenie Gminy Czudec w 2022 r. - zad. nr 2"

2. Określenie trybu zamówienia:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest koszenie poboczy i rowów oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach gminnych w 2022 r. na terenie sołectwa Pstrągowa - dł. ok. 50 km, sołectw Pstrągowa Wola i Nowa Wieś - dł. ok. 30 km i sołectwa Zaborów - dł. ok. 20 km; całość o dł. ok. 100 km.

3.2 Wykonawca wykona w ciągu roku dwa koszenia poboczy i rowów przy drogach gminnych (Zamawiający określi termin wykonywania koszeń i ich dokładny zakres).

3.3 Dopuszcza się wykonanie trzeciego koszenia w terminie i zakresie określonym przez Zamawiającego.

3.4 Zamawiający wyznaczy Wykonawcy pobocza i rowy, na których należy wykonać wycinkę krzaków i samosiewów.

3.5 Przedmiot zamówienia będzie realizowany i odbierany etapami w zależności od potrzeb Zamawiającego.

3.6 Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonywania przedmiotu zamówienia. Zakres prac obejmuje również utrzymanie stanu gotowości sprzętu. Użyty sprzęt powinien mieć możliwość koszenia w kilku płaszczyznach (pobocza, skarpy oraz przeciwskarpy rowów).

3.7 Każdy pojazd wykorzystywany do wykonania przedmiotu zamówienia zostanie wyposażony w tracker GPS w celu bieżącej kontroli zakresu wykonywanej usługi.

3.8 Zamawiający dokonywać będzie wyrywkowych kontroli realizacji prac. Niewykonanie, zaniechanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia będzie podstawą do naliczenia kar umownych.

Dokument nr: ZP.271.2.6.2022

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2022-05-13, do godz. 12:00

Oferta może zostać przesłana w poniższy sposób:

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@czudec.pl,
za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Czudec, Ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec,
złożona osobiście w: Gmina Czudec, Ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 31 października 2022 r.

Wymagania:
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena - 100%

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

8. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.bip.czudec.pl

9. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 2 UST. 1 PKT 1

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Gmina Czudec z siedzibą przy ul. Starowiejskiej 6, 38-120 Czudec. Numer telefonu: (17) 717-21-00, adres email: ugczudec@czudec.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Imię i nazwisko: Daniel Panek, adres email: daneosobowe@czudec.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych podmiotom danych przysługują następujące prawa:

dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);
do sprostowania danych (art. 16. RODO);

do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
prawo do niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22 RODO).

W przypadku, gdy realizacja prawa dostępu do danych wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani nie może naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników. Skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podmiotom danych nie przysługują następujące prawa:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, adres email: kancelaria@uodo.gov.pl.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pochodzą z ofert złożonych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz z przedłożonych, na żądanie zamawiającego, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU

Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktów:

Andrzej Jastrzębski - inspektor ds. komunikacji

tel.: (17) 71 72 155, fax: (17) 71 72 131

przetargi@czudec.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.