Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i transport krzewów

Przedmiot:

Dostawa i transport krzewów

Data zamieszczenia: 2022-05-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
ul. Konstantynowska 8/10
94-303 Łódź
powiat: Łódź
Nr telefonu: (0 42) 632 75 09
sekretariat@zzm.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: Nr telefonu: (0 42)
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miasto Łódź - Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
Opis Warunków Zamówienia (OWZ)
w postępowaniu o udzjelenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
na:
Kwitnące żywopłoty dla Łodzi - sadzimy piękne krzewy na Odnowiciela i Hetmańskiej.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są nasadzenia krzewów na Ul. Odnowiciela i Hetmańskiej tj.:
I. PRZEDMIOT I ZAKRES PRAC
1.1 DOSTAWA i transport krzewów. Transport realizowany jest przez Wykonawcę we własnym zakresie, bez udziału Zarządu Zieleni Miejskiej i musi odbyć się w sposób nie powodujący uszkodzenia krzewów.
1.1 Przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewów
- zdjęcie darni i zabranie zanieczyszczeń z powierzchni,
- wywiezienie urobku poza teren prac. Z powodu wykonywania prac w centrum miasta nie
ma możliwości składowania urobku, po wykonaniu prac. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu materiału każdorazowo po zakończeniu prac.
1.2 Przewidywana ilość krzewów do dostawy i posadzenia:
- krzewy o wysokości min. 50 cm, z prawidłowo przerośniętą bryłą korzeniową,
- 80 szt. Jaśminowiec 'Biały Karzeł', -160 szt. Lilak pospolity 'Palibin',
- 160 szt. Tawuła japońska 'Dart's Red',
- 80 szt. Krzewuszka cudowna 'Variegata'.
Wykonawca ma obowiązek przedstawić cały materiał roślinny przed posadzeniem w celu akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji Wykonawca wymieni wadliwy materiał i ponownie przedstawi go Zamawiającemu.
1.3 Na proces sadzenia składają się następujące czynności:
- transport materiału roślinnego na miejsce posadzenia;
- wykopanie odpowiednich dołów (dostosowanie wielkości dołów do wielkości bryły korzeniowej roślin, doły muszą być przynajmniej o 10 cm głębsze i szersze w stosunku do wielkości bryły korzeniowej);
- wypełnienie dołów ziemią urodzajną (pH podłoża w zależności od potrzeb gatunkowych);
- posadzenie roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą m.in.: nawodnienie krzewów poprzez zanurzenie w wodzie oraz rozluźnienie ich systemu korzeniowego, o ile wystąpi taka konieczność;
- wysypanie 3 cm warstwy średnio zmielonej przekompostowanej kory drzew iglastych na całej powierzchni obsadzanego terenu (ok. 150 m2);
- dokładne podlanie krzewów po posadzeniu (min. 15 l/m2 zieleńca); uprzątnięcie i wywóz zanieczyszczeń (w dniu sadzenia krzewów) oraz utylizacja;
- uporządkowanie miejsca pracy.
o Wymagania jakie musi spełniać materiał nasadzeniowy:
materiał roślinny przynajmniej 2-krotnie szkółkowany - wymagane oświadczenie ze szkółki,
- materiał roślinny z co najmniej 5 dobrze wykształconymi pędami głównymi typowymi dla odmiany oraz prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym,
- materiał roślinny musi być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chorób i żerowania szkodników,
- materiał roślinny w ramach gatunku i odmiany musi być wyrównany, jednolity w całej partii oraz musi posiadać parametry charakterystyczne dla danego gatunku lub odmiany (dot. wysokości, kształtu i rozkrzewienia sadzonek),
- materiał roślinny musi być opatrzony etykietą z nazwą łacińską.
Krzewy - wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- martwice i pęknięcia kory pędów, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.
II. ZAWARTOŚĆ OFERTY 2.1. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza* możliwości składania ofert częściowych.

Dokument nr: ZZM.ZKZ.2511.23.2022

Składanie ofert:
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
8.1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi, Ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź, od poniedziałku do piątku w godz.ch 07:30-15:30
8.2. Ofertę w postaci elektronicznej (jeśli zamawiający dopuścił składanie ofert w takiej postaci) należy przesłać na adres sekretariat@zzm.lodz.pl
8.3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 13.05.2022 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
4. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
4.1. W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie lub drogą elektroniczną*. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4.2. Korespondencję do Zamawiającego, powołując się w tytule na nr sprawy postępowania (uzupełnić wykropkowane pole) ZZM.ZKZ.2511.23.2022 należy kierować:
a) pisemnie na adres:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10 lub
b) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zzm.lodz.pl
4.3. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
5.1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
5.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA (określić, jeśli Zamawiający przewiduje warunki udziału w postępowaniu i/lub podstawy wykluczenia):
6.1...................................
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
7.1. Zamawiający wymogo złożenia oferty w formie pisemnej / dopuszcza złożenie oferty w postaci elektronicznej* za pomocą poczty email (*niewłaściwe skreślić). W przypadku dopuszczenia składania ofert w postaci elektronicznej: 7.1.1. poniższe postanowienia stosuje się odpowiednio do dokumentów składanych
przed zawarciem umowy, 7.1.2.w przypadku dopuszczenia składania oferty lub dokumentów w postaci elektronicznej -muszą być one złożone z zachowaniem formy dokumentowej tj. w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej ofertę (Art. 77.2 Kodeksu cywilnego)
7.2. Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem".
7.3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zgodnie z wymaganiami OWZ. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę.
7.4. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego OWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
7.5. Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli oferta, załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
7.6. Pełnomocnictwo lub umocowanie prawne musi zostać złożone na wezwanie Zamawiającego w oryginale lub kopii poświadczonej przez wykonawcę. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
7.7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
7.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
9.1. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich i wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9.2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
9.3. Cena może być tylko jedna.
9.4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym".
9.5. Cena oferty brutto obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty (i nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy -zapis fakultatywny).
9.6. Cena oferty musi zostać obliczona z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych.
10.3. Zamawiający przy obliczaniu oceny punktowej oferty dla kryterium ,,Cena" w celu oceny dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
10.4. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt.
10.5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
10.6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzjelenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
10.7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe
użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.
10.8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10.9. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią OWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10.10. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, będą się wydawać rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może wezwać do udzjelenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
10.11. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zastosuje odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 1 ustawy Pzp.
10.12. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp oraz dodatkowo jeżeli udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
10.13. Wykonawca związany będzie ofertą przez 30 dni od upływu terminu otwarcia ofert.
11. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
11.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
11.1.1. potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,ł
11.1.2. kserokopię uprawnień budowlanych osoby, któro będzie pełnić funkcję: kierownika budowy wraz z zaświadczeniami o ich przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
11.1.3. kopię polisy ubezpieczeniowej,
11.1.4. harmonogram robót i skrócony kosztorys ofertowy3,-
11.1.5. inne..........................................
11.2. Nie złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 12.1 będzie traktowane jako uchylenie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy.
12. Zamawiający przewiduje / nie przewiduje* możliwości przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami po złożeniu przez nich ofert, (decyzja taka może być podjęta na każdym etapie postępowania)
14. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

Uwagi:
10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
10.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania).
L.p- Nazwa kryterium Waga Maksymalnie ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena wraz z podatkiem VAT 100 % 100 punktów
2. Inne kryterium ......% ......punktów
RAZEM 100 % 100 punktów
10.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznanie ilości punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższej zasady:
Cp = Cn/Cbx......pkt
gdzie:
Cp- ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie Cn - cena najniższej oferty wraz podatkiem VAT Cb - cena badanej oferty wraz z podatkiem VAT
Inne kryterium:....................................
13. Klauzula Informacyjna RODO4
13.1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 8/10, 94-303 Łódź, tel. 42 632 75 79, fax 42 632 92 90, e-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl, działający na podstawie Statutu jednostki budżetowej o nazwie ,,Zarząd Zieleni Miejskiej" w Łodzi, stanowiącego załącznik do uchwały
1 Wykreślić jeżeli nie wymagano wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
2 Wykreślić jeżeli zamówienie nie dotyczy robót budowlanych ! Wykreślić jeżeli zamówienie nic dotyczy robót budowlanych
4 Rozporządzenie Parlamentu Kuropejskicgo i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z. przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz. uch) lenia dyrektywy 95/46/WK (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. LII-; I. 119 z 04.05.2016. str. I). dalej ,,RODO"
Nr XLVI 11/975/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 września 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie ,,Zarząd Zieleni Miejskiej" w Łodzi i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2836), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXVI 1/1601/13 z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5584) i Nr XXIX/752/16 z dnia 11 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2394);
13.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest drogą elektroniczną: dane.osobowe@zzm.lodz.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: ZZM.ZKZ.2511.23.2022 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;,
13.3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 6 oraz art. 74 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami), dalej ,,ustawa Pzp"
13.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
13.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
13.6. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ochrony danych;
13.7. Realizacja praw, o których mowa w pkt 7 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych pod adresem e-mail: dane.osobowe@zzm.lodz.pl lub pisemnie na adres siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej przy ul. Konstantynowskiej 8/10, 94 - 303 Łódź;
13.8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.