Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie modernizacji ognioszczelnych pól rozdzielczych

Przedmiot:

Wykonanie modernizacji ognioszczelnych pól rozdzielczych

Data zamieszczenia: 2022-05-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel.: 32 756 4934, tel. (32) 717 63 45
dokumentacja@zwp.jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 45 000,00 PLN
Nr telefonu: tel.: 32 756 4934, t
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie
modernizacji 13 szt. ognioszczelnych pól
rozdzielczych 6kV typu ROK-6 w tym 1 szt. pola
sprzęgłowego, 2 szt. pól dopływowych i 10 szt.
pól odpływowych dla potrzeb KWK ,,Knurów-
Szczygłowice" Ruch Szczygłowice
Lp. Nazwa zadania Ilość Jednostka miary
1. Wykonanie modernizacji 13 szt.
ognioszczelnych pól rozdzielczych
6kV typu ROK-6 w tym 1 szt. pola
sprzęgłowego, 2 szt. pól
dopływowych i 10 szt. pól
odpływowych dla potrzeb KWK
,,Knurów-Szczygłowice" Ruch
Szczygłowice 1 pakiet

Dokument nr: 118/INW/22, 4784

Otwarcie ofert: Termin rozpoczęcia licytacji: 2022-05-17 11:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-05-13 23:59

Miejsce i termin realizacji:
Termin dostawy/wykonania
1. Przekazanie przedmiotu zamówienia do modernizacji nastąpi do 14 dni od
daty zawarcia umowy.
2. Zamawiający dopuszcza częściowe realizacje przedmiotu zamówienia przy
czym:
a) termin realizacji na wykonanie modernizacji 6 szt. pól rozdzielczych
odpływowych i 1 sztuki pola rozdzielczego dopływowego wynosi do 30 dni
roboczych od daty przekazania
b) termin realizacji na wykonanie modernizacji 4 szt. pól rozdzielczych
odpływowych, 1 sztuki pola rozdzielczego dopływowego oraz 1 sztuki pola
rozdzielczego sprzęgłowegowynosi do 50 dni roboczych od daty przekazania.
3. Dopuszcza się inne terminy realizacji przedmiotu zamówienia za
porozumieniem stron.
W przypadku braku porozumienia obowiązują powyższe terminy. Zmiana terminu
powinna być odnotowana i zaakceptowana na protokole odbioru.
4. Termin obowiązywania przedmiotu zamówienia od daty zawarcia umowy do
31.12.2022 r.

Wymagania:
1. Języki
Język polski
Dokument wydrukowano przez Sylwia Maciończyk w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2022-05-10
13:552. Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są
automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty
przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego
podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe
podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji
pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje
wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po
zatwierdzeniu wyników postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT
(NETTO).
Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem
uwzględniając ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z
logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na platformie Operatora aukcji wynosi
5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez
wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony
i ponownego zalogowania się.
Dokument wydrukowano przez Sylwia Maciończyk w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2022-05-10
13:553. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulaminu określającego
sposób
przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań
przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych" - Załącznik do
Uchwały Zarządu JSW S.A.nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r. dalej: Regulamin.
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca
powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym
przesunięciu terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756
4934.
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty
publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o
adresie:https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie
Zamawiającego pod poniższym linkiem:https://www.jsw.pl/dla-
kontrahentow/przetargi/
Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o
adresie:dokumentacja@zwp.jsw.pl
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do
zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o
adresie:dokumentacja@zwp.jsw.pl (załączają do wiadomości mailowej) nie może
przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe
pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.
Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie
są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz
Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu.
4. Waluta
PLN
Dokument wydrukowano przez Sylwia Maciończyk w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2022-05-10
7. Kryteria oceny
Lp.
1.
Nazwa kryterium
Cena
8. Reguły
Licytacja otwarta
Aukcja japońska
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy całego kontraktu
Czas na decyzję: 60 sekund
10. Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów
11. Informacje o ofertach
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia całości lub części przedmiotu
zamówienia podwykonawcom/osobom trzecim .
W przypadku dopuszczenia podwykonawców:
a) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
podmiotów, którym zostanie powierzone wykonanie całości lub części przedmiotu
zamówienia jako podwykonawcom - niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
b) Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów,
którym zostanie powierzone wykonanie całości lub części przedmiotu zamówienia
jako podwykonawcom, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
c) W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z doświadczenia (referencji)
podmiotu trzeciego musi w Formularzu Ofertowym wskazać ów podmiot jako
podwykonawcę zakresu umowy, w jakiej części korzysta z jego potencjału.
5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez
prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr
1.
6. Kryterium oceny- najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie
uznana oferta z najniższą ceną.
7. Jeżeli przedmiotem licytacji jest pakiet nie jest dopuszczalne złożenie oferty
częściowej. Po przeprowadzeniu licytacji Wykonawcy zostaną wezwani do
rozpisania pakietu na poszczególne pozycje, suma wartości pozycji nie może
przekraczać kwoty wskazanej w toku licytacji.
14. Warunki płatności
1. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 90 dni od dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT, chyba że Wykonawca jest
mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w
stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia
Zamawiającemu faktury VAT.
2. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres: Jastrzębska
Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" ul. Dworcowa 1, 44-190
Knurów.
3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół z wykonanej modernizacji
podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.
5. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.

16. Sposób dostawy/wykonania
1) Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Wykonawcy
2) Sposób wykonania zamówienia:
zgodnie ze Specyfikacja techniczną - załącznik nr 2.
17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać
profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz
zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym
upływa termin składania ofert.
Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji
na platformie pod adresem internetowym:
https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II.
Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.
Wysokość wadium: 45 0 00,00 PLN
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
Dokument wydrukowano przez Sylwia Maciończyk w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2022-05-10
13:551. Pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy (nie może być wpłacone
przekazem pocztowym): Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia
Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020
2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 118/INW/22".
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu
składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu
środków pieniężnych odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.
2. Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione (w jednym z poniższych sposobów),
jeżeli przed upływem terminu składania ofert:
- w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. zostanie złożony oryginał
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa.
- oryginał gwarancji bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta zostanie przesłany na adres
skrzynki mailowej: dokumentacja@zwp.jsw.pl.
- oryginał bądź kopia gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci
elektronicznej lub kopia gwarancji ubezpieczeniowej, sporządzonej w postaci
papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej) zostanie przesłana na adres
skrzynki mailowej: dokumentacja@zwp.jsw.pl.
W szczególności treść gwarancji powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium na
pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w §
15 ,,Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w
Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą
Prawo Zamówień Publicznych" - Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr
760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r.,
b) wskazanie sumy gwarancyjnej,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji,
d) określenie terminu ważności gwarancji.
Złożenie lub przesłanie gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww.
wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21
ust. 2 lit. b Regulaminu.
Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w
godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.
3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości
odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:
- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,
- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu
Dokument wydrukowano przez Sylwia Maciończyk w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2022-05-10
13:55składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy
oświadczenie (potwierdzone przez CUW JSW S.A.) o przeznaczeniu kwot z
należności Wykonawcy na pokrycie wadium w postępowaniu (wzór oświadczenia
stanowi załącznik do ogłoszenia).
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w
przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności
najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i
bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW
JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) stosowne oświadczenie (w 2
egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) potwierdza
oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich
księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej
oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. - Sekcja Obsługi Zobowiązań).
W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła
elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adres e-mail:
blokady-wadium@jsw.pl.
Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są:
Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756
4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.
Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez
pracownika CUW.
III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:
1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.
2. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.
3. Dokumenty wskazane w specyfikacji technicznej:
3.1. Wykonawca (w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum firm, lider bądź jeden z uczestników/członków konsorcjum)
przedstawi wykaz co najmniej 2 wykonanych modernizacji pól rozdzielczych typu ROK-6, z ostatnich trzech lat o łącznej wartości nie
mniejszej niż 300 000,00 zł netto. W/w wykaz winien zawierać wartości wykonanych usług modernizacyjnych, daty wykonania i
dane podmiotu, na rzecz którego usługa modernizacyjna została wykonana.
Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
wskazane w wykazie usługi zostały wykonane potwierdzające, że zostały one
wykonane należycie.
3.2.
3.3. W przypadku dopuszczenia podwykonawców:
a) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
podmiotów, którym zostanie powierzone wykonanie całości lub części przedmiotu
zamówienia jako podwykonawcom - niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
b) Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów,
którym zostanie powierzone wykonanie całości lub części przedmiotu zamówienia
Dokument wydrukowano przez Sylwia Maciończyk w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2022-05-10
13:55jako podwykonawcom, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
c) W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z doświadczenia (referencji)
podmiotu trzeciego musi w Formularzu Ofertowym wskazać ów podmiot jako
podwykonawcę zakresu umowy, w jakiej części korzysta z jego potencjału.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:
- przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym
numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej
załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-
330 Jastrzębie-Zdrój.
- formie
pisemnej
jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio
w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła
ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W
tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.
- formie wiadomości e-mail,
- formie elektronicznej ,
składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i
została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca
przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o
aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub
unieważnienia Postępowania w całości lub części (w zakresie poszczególnych
zadań) bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca
złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-
mail:dokumentacja@zwp.jsw.pl do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po
dniu, gdy zakończono licytację.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym
Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.
Dokument wydrukowano przez Sylwia Maciończyk w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2022-05-10
13:5519. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą
ofertę w aukcji elektronicznej
Celem zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych, Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę
zostanie wezwany do złożenia oświadczenia wraz ze stosownymi dokumentami
potwierdzającymi status przedsiębiorstwa. Wykonawcy składający ofertę wspólną
przesyłają oświadczenie oraz stosowne dokumenty w odniesieniu do
występującego w ich imieniu pełnomocnika. Informację i dokumenty Wykonawca
przesyła na adres email:dokumentacja@zwp.jsw.pl . W tytule wiadomości e-mail
Wykonawca podaje numer postępowania.
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do ogłoszenia tj. Specyfikacja techniczna.
Dokument wydrukowano przez Sylwia Maciończyk w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2022-05-10
13:5521. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do ogłoszenia tj. Specyfikacja techniczna.

-

Uwagi:
Operator aukcji:
JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.
ul. Armii Krajowej 56
44-330 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
(+48) 71 787 35 34 helpdesk@logintrade.net

Kontakt:
13:5512. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Inwestycje: Sylwia Maciończyk nr tel.: 32 756 4934
- dokumentacja@zwp.jsw.pl
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Łukasz Cichocki- tel. (32) 717 63 45

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.