Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont instalacji elektrycznej i modernizacja oświetlenia, budowa indywidualnych węzłów...

Przedmiot:

Remont instalacji elektrycznej i modernizacja oświetlenia, budowa indywidualnych węzłów cieplnych oraz przebudowa CWU

Data zamieszczenia: 2022-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia ZODIAK
Al.Rejtana 47
35-326 Rzeszów
powiat: Rzeszów
17 865 41 89
twiecek@smlw.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/112837
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: 17 865 41 89
Termin składania ofert: 2022-06-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr.5 na roboty budowlane prowadzone pn. ,,Termomodernizacja bloków mieszkalnych nr. 35,37,39,41,43 i 45 przy Al. Rejtana w Rzeszowie w ramach realizacji projektu POIS.01.03.02-00-0006/17'' Znak sprawy : POIS/5/2021
Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.03.02-00-0006/17 - Kompleksowa termomodernizacja 14 bloków mieszkalnych przy Al. Rejtana i Al. Tytuł projektu Krzyżanowskiego w Rzeszowie

Część 1
Remont instalacji elektrycznej i modernizacja oświetlenia

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1.Przedmiotem zamówienia prowadzonego pn. ,,Termomodernizacja bloków mieszkalnych nr. 35,37,39,41,43 i 45 przy Al. Rejtana w Rzeszowie w ramach realizacji projektu POIS.01.03.02-00-0006/17'' jest wykonanie robót budowlanych w budynkach mieszkalnych nr. 35,37,39,41,43 i 45 przy Al. Rejtana w Rzeszowie w zakresie i na warunkach wskazanych w projektach wykonawczych oraz STWiORB.
2.Przedmiot zamówienia ze względu na zakres i specyfikę prac został podzielony na dwie części :
Część 1 : Remont instalacji elektrycznej, modernizacja oświetlenia dla części wspólnej oraz montaż
wyposażenia OZE w blokach mieszkalnych nr. 35,37,39,41,43 i 45 przy Al. Rejtana w Rzeszowie
Część 2 : Budowa indywidualnych węzłów cieplnych oraz przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej
wraz z cyrkulacją i wymianą zaworów termostatycznych w blokach mieszkalnych nr. 35,37,39,41,43 i 45 przy Al. Rejtana w Rzeszowie
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części spośród opisanych wyżej (może złożyć jedną lub dwie oferty częściowe). Ilekroć w Zapytaniu jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć ofertę częściową.
3.Zakres robót dla Części 1 zamówienia :
o W ramach remontu instalacji elektrycznej należy wykonać :
-Wymiana głównych pionów linii zasilających,
-Wymiana tablicy obwodów WLZ,
-Likwidacja pomiaru administracyjnego i węzła cieplnego
-Wymiana linii zasilających tablice administracyjne i węzeł cieplny,
-Wymiana głównych wyłączników prądu WG,
-Ochronę przeciwporażeniowa,
-Wymiana zabezpieczeń głównych w liniach zasilających,
-Wymiana tablic licznikowych lokali mieszkalnych wraz przystosowaniem do zasilania
3-fazowych układów pomiarowych oraz zasilanie 3-faz. kuchni elektrycznych,
-Wymiana linii zasilających podlicznikowych do tablic mieszkaniowych,
-Wymiana tablic mieszkaniowych,
o Zakres instalacji fotowoltaicznych:
-dostawa i montaż konstrukcji wsporczych na dachu budynku,
-dostaw i instalacja modułów fotowoltaicznych
-dostawa i instalacja inwerterów fotowoltaicznych DC/AC,
-dostawa i instalacja osprzętu w postaci rozdzielnicy DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,
-dostawa i montaż nowych, wewnętrznych i zewnętrznych tras kablowych na potrzeby systemu fotowoltaicznego,
UWAGA: obowiązek zgłoszenia mikro instalacji fotowoltaicznej u OSD i następnie wyposażenie złączy administracyjnych w liczniki dwukierunkowe (zakładane przez dystrybutora energii elektrycznej) spoczywa na wykonawcy zamówienia
o Modernizacja oświetlenie dla części wspólnych
- Wymiana oświetlenia części wspólnych na energooszczędne typu LED
- Wymiana starej instalacji elektrycznej aluminiowej
4. Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy jest również opracowanie dokumentacji powykonawczej (dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robot, karty produktowe, karty gwarancyjne, certyfikaty oraz inne dokumenty wskazane we wzorze umowy w zakresie procedury odbioru końcowego).
5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi :
o załącznik nr.8 do Zapytania Ofertowego - Projekty Wykonawcze , STWiORB oraz przedmiary robót
Okres gwarancji
36 miesiecy

Część 2
Budowa indywidualnych węzłów cieplnych oraz przebudowa CWU

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1.Przedmiotem zamówienia prowadzonego pn. ,,Termomodernizacja bloków mieszkalnych nr. 35,37,39,41,43 i 45 przy Al. Rejtana w Rzeszowie w ramach realizacji projektu POIS.01.03.02-00-0006/17'' jest wykonanie robót budowlanych w budynkach mieszkalnych nr. 35,37,39,41,43 i 45 przy Al. Rejtana w Rzeszowie w zakresie i na warunkach wskazanych w projektach wykonawczych oraz STWiORB.
2. Część 2 : Budowa indywidualnych węzłów cieplnych oraz przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej
wraz z cyrkulacją i wymianą zaworów termostatycznych w blokach mieszkalnych nr. 35,37,39,41,43 i 45 przy Al. Rejtana w Rzeszowie
3.Zakres robót dla Części 2 zamówienia:
o W ramach budowy indywidualnych węzłów cieplnych należy wykonać:
- budowa kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego indywidualnego-elementy zgodnie
z projektem wykonawczym przedmiotowego węzła cieplnego, - wyposażenie zamontowanych węzłów cieplnych w system telemetrii funkcjonujący w zasobach
Spółdzielni oraz włączenie ich do tego systemu,
- wstawienie węzła do pomieszczenia wymiennikowni,
- podłączenie węzła do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- podłączenie węzła kompaktowego do instalacji istniejącej c.o. i nowobudowanej cwu,
- doprowadzenie i podłączenie zasilania w zimną wodę na potrzeby ciepłej wody użytkowej,
- wyposażenie przyłącza wodociągowego w budynku w filtr i zawór antyskażeniowy,
- zasilanie w energię elektryczną,
- wykonanie AKPiA węzła,
- uruchomienie węzła cieplnego,
- regulacja parametrów pracy węzła,
- odbiory w uzgodnieniu z gestorami podłączonych mediów,
- zabezpieczenia antykorozyjne,
- izolacja orurowania,
- podłączenie do systemu telemetrii i zdalnego sterowania pracą,
- drobne prace budowlane związane z przedmiotowymi robotami,
- demontaż urządzeń istniejącego węzła-w uzgodnieniu z właścicielem urządzeń,
- tablica elektryczna: TWC
- szafka automatyki węzła
- sterowanie pompą obiegową c.o
- sterowanie pompą cyrkulacyjną c.w.u
- sygnalizacje,
- instalacje elektryczne i AKPiA
- regulacja temperatury wody w instalacji c.o.,
- regulacja temperatury wody w instalacji c.w.u.,
- pomiary temperatur,
- pomiar ciśnień,
- pomiar wilgotności,
- pomiary zużycia wody,
- uzupełninie zładu instalacji c.o,
- pomiary energii cieplnej dla celów telemetrii,
- kontrola zalania pomieszczenia,
- ochrona przeciwporażeniowa,
- połączenia wyrównawcze.
o W ramach przebudowy instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją należy wykonać:
- budowa nowej instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji po trasach wskazanych w części rysunkowej dokumentacji technicznej - poziome rozprowadzenia w piwnicach budynku dla zasilania pionów w szachtach instalacyjnych,
- budowa nowej instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji po trasach istniejącego układu rurociągów - w szachtach instalacyjnych,
- roboty demontażowe i odkrywkowe dla przeprowadzenia robót w szachtach instalacyjnych -wykucia w pomieszczeniach łazienek, kuchni i WC wraz z ich odbudową lub wprawieniem drzwiczek rewizyjnych,
- podłączenie instalacji cwu i cyrkulacji do węzła cieplnego w pomieszczeniu wymiennikowni,
- podłączenie instalacji cwu do istniejących wewnętrznych instalacji mieszkaniowych doprowadzających wodę do punktów czerpalnych,
- wyposażenie nowej instalacji cwu w opomiarowanie wodomierzami z możliwością zdalnego odczytu kablowego kompatybilnego z systemem odczytu funkcjonującym w Spółdzielni,
- roboty demontażowe istniejących instalacji cwu i cyrkulacji - po wykonaniu podłączenia mieszkań w celu minimalizowania przerw w dostawie wody,
- montaż uzbrojenia i armatury na sieci przewodów dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania
instalacji (np. zawory cyrkulacyjne, odcięcia poszczególnych pionów itp.),
- badania instalacji,
- izolacja orurowania,
- zabudowa otworów montażowych i rewizyjnych, w tym drzwiczkami,
- regulacja parametrów pracy instalacji,
- podłączenie do systemu zdalnego odczytu, uruchomienie i konfiguracja,
- drobne prace budowlane związane z przedmiotowymi robotami
- montaż rurociągów (pionów c.w.u i cyrkulacji ,zasilających lokale)
- montaż armatury instalacyjnej i pomiarowej
- wykonanie izolacji rurociągów
- podłączenie instalacji do indywidualnego węzła cieplnego
- przeprowadzenie prób szczelności
o W ramach wymiany zaworów termostatycznych na grzejnikach należy wykonać:
- demontaż kryz i zaworów podpionowych na instalacji c.o.,
- montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych z automatyczną regulacją ciśnienia różnicowego, wg założeń i danych w dokumentacji technicznej,
- napełnienie, próby ciśnieniowe i odpowietrzenie instalacji c.o.,
- dokonanie nastaw i regulacja instalacji c.o. na gorąco,
4. Do obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy jest również opracowanie dokumentacji powykonawczej (dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robot, karty produktowe, karty gwarancyjne, certyfikaty oraz inne dokumenty wskazane we wzorze umowy w zakresie procedury odbioru końcowego).
5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi :
o załącznik nr.8 do Zapytania Ofertowego - Projekty Wykonawcze , STWiORB oraz przedmiary robót
Okres gwarancji
36 miesiecy

CPV: 09331200-0, 31520000-7, 45310000-3, 45311000-0, 45315100-9, 09321000-5, 09323000-9, 09324000-6, 42131110-0, 44161000-6

Dokument nr: 2022-322-112837, POIS/5/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-23

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Gmina
Rzeszów
Miejscowość
Rzeszów

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Gmina
Rzeszów
Miejscowość
Rzeszów

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie są przewidywane
Warunki zmiany umowy
1.Wzór umowy stanowi Załącznik 7 do Zapytania ofertowego
2.Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, oprócz określonych poniżej.
3.Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji gdy wystąpi co najmniej jedna okoliczność przewidziana we wzorze umowy na podstawie rozdziału 6.5.2 pkt. 20 lit. a ),e ) Wytycznych
4.Zamawiający zarówno na etapie wyłonienia wykonawcy jak i w trakcie realizacji zamówienia, nie przewiduje negocjacji żadnego z dokumentów związanych z przedmiotowym zamówieniem (w tym w szczególności umowy i załączników do niej)
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań dotyczących spełnienia wyżej wymienionego warunku.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań dotyczących spełnienia wyżej wymienionego warunku.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, z należytą starannością wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu lub remoncie instalacji elektrycznej przy czym przynajmniej jedno z tych zamówień musi obejmować prace elektryczne wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o wartości robót co najmniej 350 000,00 zł brutto każda
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi na czas realizacji zamówienia tj.:
o kierownikiem budowy lub robót posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, który okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert był kierownikiem robót lub budowy na co najmniej 2 zakończonych inwestycjach obejmujących budowę lub remont instalacji elektrycznej o wartości robót co najmniej 200 000,00 zł brutto każda.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1 Zamawiający wykluczy wykonawcę który jest podmiotem powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
2. Zamawiający również wykluczy wykonawcę w następujących przypadkach:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5.1.3 Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi wykazać brak podstaw do wykluczenia o których mowa w ust. 1 i 2

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-07
Data ostatniej zmiany
2022-06-07 21:26:46

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Kryterium Cena brutto (C) - znaczenie w ocenie 80% = 80 pkt , obliczane wg. wzoru:
Liczba punktów = (C min. /C of.) x 80 pkt
Gdzie: C min. - Cena najniższa spośród wszystkich ofert
C of. -Cena podana w ofercie badanej
Liczba uzyskanych pkt. jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2. Okres gwarancji jakości i rękojmi (GR) - znaczenie w ocenie ofert 10% = 10 pkt
Punkty zostaną przyznane na podstawie złożonych informacji w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zgodnie ze wzorem ust. 7.2 Zapytania ofertowego
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
3.Czas reakcji serwisowej (CR) - znaczenie w ocenie ofert 10% = 10 pkt
Punkty zostaną przyznane na podstawie złożonych informacji w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zgodnie ze wzorem ust.7.3 Zapytania ofertowego

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
1.Kryterium Cena brutto (C) - znaczenie w ocenie 80% = 80 pkt , obliczane wg. wzoru:
Liczba punktów = (C min. /C of.) x 80 pkt
Gdzie: C min. - Cena najniższa spośród wszystkich ofert
C of. -Cena podana w ofercie badanej
Liczba uzyskanych pkt. jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2. Okres gwarancji jakości i rękojmi (GR) - znaczenie w ocenie ofert 10% = 10 pkt
Punkty zostaną przyznane na podstawie złożonych informacji w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zgodnie ze wzorem ust. 7.2 Zapytania ofertowego
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
3.Czas reakcji serwisowej (CR) - znaczenie w ocenie ofert 10% = 10 pkt
Punkty zostaną przyznane na podstawie złożonych informacji w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zgodnie ze wzorem ust.7.3 Zapytania ofertowego

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Tomasz Więcek
tel.: 17 865 41 89
e-mail: twiecek@smlw.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.