Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Pniewy
Pniewy 2
05-652 Pniewy
powiat: grójecki
TEL.: 48 668 64 24
pniewy@pniewy.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pniewy
Wadium: ---
Nr telefonu: TEL.: 48 668 64 24
Termin składania ofert: 2022-06-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej 160904W (Machnatka) - gr. gminy Pniewy - Wiatrowiec - (Bronisławów) w msc. Cychry i Wiatrowiec, gmina Pniewy.
I Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej 160904W (Machnatka) - gr. gminy Pniewy - Wiatrowiec - (Bronisławów) w msc. Cychry i Wiatrowiec dz. nr ewid. 85, 168, 169 w Cychrach i dz. nr ewid. 36 w Wiatrowcu, gmina Pniewy na odcinku ok. 1500 mb. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z założeniami projektowymi dla zadania zawartymi w załączniku nr 4 do niniejszego zaproszenia.
Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 124 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.).
Wymagany okres gwarancji to minimum 36 miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Termin rękojmi za wady kończy swój bieg łącznie z upływem terminu odpowiedzialności za wady wykonawcy robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV) CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Zakres zamówienia obejmuje:
1) projekt budowlany i wykonawczy - branża drogowa wraz z kanałem technologicznym 5 egz. (+wersja elektroniczna)
2) mapa do celów projektowych - 5 egz. (+wersja elektroniczna)
3) projekt nośności nawierzchni (odwierty co 50 m + ugięcia co 50 m) - 5 egz. (+wersja elektroniczna)
4) projekt geologiczny - 5 egz. (+wersja elektroniczna)
5) projekt stałej i czasowej organizacji ruchu - zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem -
5 egz. (+wersja elektroniczna)
6) kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar - 4 egz. (+wersja elektroniczna)
7) specyfikacja techniczna - 4 egz. (+wersja elektroniczna)
8) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego Zgłoszenia robót/Pozwolenia na budowę.
Projekt budowlany, kosztorys inwestorski, szczegółowy przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, m. in.:
a. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 1333 z p. zm.),
b. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),
c. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
d. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p. zm.),

Dokument nr: In.271.40.2022

Składanie ofert:
Ofertę na zapytanie ofertowe ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej 160904W (Machnatka) - gr. gminy Pniewy - Wiatrowiec - (Bronisławów) w msc. Cychry i Wiatrowiec, znak sprawy: In.271.40.2022" należy złożyć (osobiście, pisemnie - listem, e-mailem na pniewy@pniewy.pl) na Formularzu Oferty wraz z załącznikami w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 (sekretariat) do dnia 17.06.2022 r. do godz. 12:00

Wymagania:
II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym
1.Termin i miejsce wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga aby zamówienie było zrealizowane do dnia 20.07.2022 r. Odbiór dokumentacji nastąpi w siedzibie zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Opis sposobu obliczania ceny
2.1 W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art.3 ust.l i ust.2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 178 ze zm) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2.2 Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana w formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia.
2.3 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
2.5 Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).
2.6 Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
2.7 Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3. Kryteria oceny ofert
3.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Kryterium nr 1- cena oferty brutto - 60%,
2) Kryterium nr 2 --doświadczenie zawodowe 40%
3.2 Zasady oceny ofert;
1) Oferty będą oceniane w skali stu - punktowej, według wzoru: S = C + D gdzie poszczególne symbole oznaczają:
S-suma uzyskanych punktów, C- punkty za cenę,
D - punkty za doświadczenie zawodowe
2) Kryterium nr 1: cena - ocena wg wzoru: C = (C min/C of. por.) x 60, gdzie: C min - najniższa całkowita cena wg załącznika nr 1 spośród wszystkich ofert,
C of. por. - zaoferowana całkowita cena wg załącznika nr 1 w ofercie porównywanej, C- ilość punktów za cenę przyznanych ofercie porównywanej.
3) Kryterium nr 2: doświadczenie zawodowe D
2
Punkty za kryterium doświadczenie zawodowe zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie ilości wykonanych projektów drogowych udokumentowanych zgodnie z zał. nr 2 (wykaz zrealizowanych zamówień potwierdzających spełnianie warunku doświadczenia).
Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium doświadczenie zawodowe stosując poniższe zasady:
do 3(trzech) wykonanych projektów drogowych - 20 pkt
4 (cztery) i więcej wykonanych projektów drogowych - 40 pkt
3.3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.
3.4. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i doświadczenia zawodowego, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Informacje dodatkowe
4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
4.2 Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
4.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji uzupełniających z wybranymi oferentami.
4.5 Zamawiający wyklucza z postępowania oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu - taka ofertę uważa się za odrzuconą.
4.6 Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną wzięte pod uwagę.
4.7 Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu telefonicznie lub pisemnie.
4.8 Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

Uwagi:
V Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych w związku z udzielaniem zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pniewy z siedzibą: Pniewy 2, 05-652 Pniewy, e-mail: pniewy@pniewy.pl , tel.: 48 668 64 24, reprezentowana przez Wójta., zwana dalej ,,Administratorem".
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000, zwanego dalej ,,zamówieniem".
4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO - jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 869) oraz innych przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu;
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych ;
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania -do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
4) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie
przysługuje Pani/Panu

Kontakt:
IV Kontakt z wykonawcą
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Izabella Smereczyńska tel. 48 668 64 24 wew. 108 e-mail: inwestycje@pniewy.pl Krzysztof Wiśniewski tel. 48 668 64 24 wew. 108 e-mail: drogownictwo@pniewy.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.