Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
42z dziś
5113z ostatnich 7 dni
21792z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA SKRZYSZÓW
Skrzyszów 642
33-156 Skrzyszów
powiat: tarnowski
inwestycje@ug.skrzyszow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Skrzyszów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Skrzyszowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego z lamp LED'owych w Skrzyszowie. W ramach zamówienia należy opracować koncepcję oraz kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową budowy oświetlenia ulicznego o długości około 800 mb od drogi powiatowej nr 1357K do działki 1534/7 wzdłuż drogi prowadzącej do zbiornika retencyjnego w Skrzyszowie, zgodnie z załączoną mapą stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia, decyzje administracyjne, pozwolenia, w tym w szczególności prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót z uzyskaniem zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy, pozwolenie wodno-prawne, pozwolenia na wycinkę drzew oraz uzyskać zgody w imieniu Zamawiającego od właścicieli działek na realizację inwestycji w formie umów użyczenia oraz uzyskać decyzje od administratorów np. dróg, potoków, itd., o ile będą konieczne.
3. Wykonawca zobowiązany jest także uzyskać warunki techniczne gestorów sieci.
4. Zamówienie obejmuje wykonanie:
1) koncepcji,
2) projektów budowlano-technicznych dla każdej branży,
3) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
4) czasowej oraz docelowej organizacji ruchu
5) mapy do celów projektowych
6) kosztorysów.
5. Forma opracowania projektu architektoniczno-budowlanego:
1) projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji tradycyjnej (wydruk) oraz w wersji elektronicznej - 1 egzemplarz płyt CD w formacie *.pdf.
6. Forma opracowania projektu technicznego:
1) dokumentację w podziale na projekty branżowe należy wykonać w technice tradycyjnej (opisowej i graficznej) oraz w formie elektronicznej,
2) podstawowym wymaganiem jest kompletność pozwalająca na wyspecyfikowanie wszystkich rodzajów robót oraz określenie ich parametrów ilościowych i kosztowych,
3) projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji tradycyjnej (wydruk), oraz w wersji elektronicznej - 1 egzemplarz płyt CD w formacie *.pdf.
4) aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 należy przekazać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu w wersji tradycyjnej (wydruk), oraz w wersji elektronicznej - 1 egzemplarz płyt CD w formacie *.pdf.
7. Forma opracowania przedmiaru robót i opracowań kosztorysowych zgodnie z zawartością projektu wykonawczego:
1) struktura podziału projektu wykonawczego (rysunki i specyfikacje) winna znaleźć swe odzwierciedlenie w strukturze podziału kosztorysów,
2) przedmiary robót i kosztorysy swoim podziałem mają odzwierciedlać poszczególne branże,
3) dokumentację przedmiarowo-kosztorysową należy wykonać w 1 egzemplarzu tradycyjnym z podziałem na przedmiary i kosztorysy oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną na płycie CD w formacie *.pdf oraz wersji edytowalnej w formacie *.zuz, i/lub *.xml i/lub *.puz z podziałem na przedmiary i kosztorysy.
8. Forma opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót:
1) opracowania rysunkowe i tekstowe mają być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach i w pozycjach przedmiarowych.
2) STWiORB należy wykonać w 2 egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną na płycie CD w formacie *.pdf.
9. Przed rozpoczęciem wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcję rozwiązań projektowych dotyczących przedmiotu zamówienia w terminie podanym w rozdz. VI SWZ. Przy zatwierdzaniu koncepcji ustalony zostanie szczegółowy zakres wykonania dokumentacji projektowej w ramach obszaru objętego opracowaną koncepcją.
10. Wykonawca zobowiązany będzie uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i materiałowe.
11. Jeżeli okaże się to konieczne Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami administracji państwowej oraz instytucjami opiniującymi we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem dokumentacji z zastrzeżeniem, że koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, uzgodnień itp. ponosić będzie Wykonawca.
12. Dokumentacje, o których mowa w ust. 1 będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia publicznego w celu wyłonienie wykonawcy przyszłych robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
13. Każda dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". O propozycji takiego opisu Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego.
14. Wykonawca sporządzi przedmiot zamówienia zgodnie z art. 99-103 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
15. Każda dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.
Jeżeli przedmiot zamówienia zostanie opisany w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie Wykonawca zobowiązany jest wskazać w opisie przedmiotu zamówienia/dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. W takim przypadku Wykonawca musi poinformować Zamawiającego o tej sytuacji.
16. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3 lat (36 miesięcy) gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań, Wykonawca składa w ofercie oświadczenie o czasie udzielonej gwarancji i rękojmi za wady na wykonaną dokumentację projektową.

CPV: 71320000-7, 71322000-1, 71000000-8

Dokument nr: 2022/BZP 00207930, IR.271.16.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 13:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,216290,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP Zamawiającego.
5) Zamawiający przekazuje link do postępowania: https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,216290,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html. ID postępowania udostępnione jest w szczegółach danego postępowania na miniPortalu. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Skrzyszów reprezentowany przez Wójta Gminy Skrzyszów z siedzibą w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 642;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Skrzyszów jest Pan Piotr Chrupek, kontakt:
e-mail: iod@ug.skrzyszow.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym (bez negocjacji); nazwa: ,,Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Skrzyszowie".
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Szczegóły dotyczące RODO zawarte są w rozdziale XXIII SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-22 13:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu)

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.16.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego z lamp LED'owych w Skrzyszowie. W ramach zamówienia należy opracować koncepcję oraz kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową budowy oświetlenia ulicznego o długości około 800 mb od drogi powiatowej nr 1357K do działki 1534/7 wzdłuż drogi prowadzącej do zbiornika retencyjnego w Skrzyszowie, zgodnie z załączoną mapą stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia, decyzje administracyjne, pozwolenia, w tym w szczególności prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót z uzyskaniem zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy, pozwolenie wodno-prawne, pozwolenia na wycinkę drzew oraz uzyskać zgody w imieniu Zamawiającego od właścicieli działek na realizację inwestycji w formie umów użyczenia oraz uzyskać decyzje od administratorów np. dróg, potoków, itd., o ile będą konieczne.
3. Wykonawca zobowiązany jest także uzyskać warunki techniczne gestorów sieci.
4. Zamówienie obejmuje wykonanie:
1) koncepcji,
2) projektów budowlano-technicznych dla każdej branży,
3) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
4) czasowej oraz docelowej organizacji ruchu
5) mapy do celów projektowych
6) kosztorysów.
5. Forma opracowania projektu architektoniczno-budowlanego:
1) projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji tradycyjnej (wydruk) oraz w wersji elektronicznej - 1 egzemplarz płyt CD w formacie *.pdf.
6. Forma opracowania projektu technicznego:
1) dokumentację w podziale na projekty branżowe należy wykonać w technice tradycyjnej (opisowej i graficznej) oraz w formie elektronicznej,
2) podstawowym wymaganiem jest kompletność pozwalająca na wyspecyfikowanie wszystkich rodzajów robót oraz określenie ich parametrów ilościowych i kosztowych,
3) projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji tradycyjnej (wydruk), oraz w wersji elektronicznej - 1 egzemplarz płyt CD w formacie *.pdf.
4) aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 należy przekazać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu w wersji tradycyjnej (wydruk), oraz w wersji elektronicznej - 1 egzemplarz płyt CD w formacie *.pdf.
7. Forma opracowania przedmiaru robót i opracowań kosztorysowych zgodnie z zawartością projektu wykonawczego:
1) struktura podziału projektu wykonawczego (rysunki i specyfikacje) winna znaleźć swe odzwierciedlenie w strukturze podziału kosztorysów,
2) przedmiary robót i kosztorysy swoim podziałem mają odzwierciedlać poszczególne branże,
3) dokumentację przedmiarowo-kosztorysową należy wykonać w 1 egzemplarzu tradycyjnym z podziałem na przedmiary i kosztorysy oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną na płycie CD w formacie *.pdf oraz wersji edytowalnej w formacie *.zuz, i/lub *.xml i/lub *.puz z podziałem na przedmiary i kosztorysy.
8. Forma opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót:
1) opracowania rysunkowe i tekstowe mają być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach i w pozycjach przedmiarowych.
2) STWiORB należy wykonać w 2 egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną na płycie CD w formacie *.pdf.
9. Przed rozpoczęciem wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcję rozwiązań projektowych dotyczących przedmiotu zamówienia w terminie podanym w rozdz. VI SWZ. Przy zatwierdzaniu koncepcji ustalony zostanie szczegółowy zakres wykonania dokumentacji projektowej w ramach obszaru objętego opracowaną koncepcją.
10. Wykonawca zobowiązany będzie uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i materiałowe.
11. Jeżeli okaże się to konieczne Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami administracji państwowej oraz instytucjami opiniującymi we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem dokumentacji z zastrzeżeniem, że koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, uzgodnień itp. ponosić będzie Wykonawca.
12. Dokumentacje, o których mowa w ust. 1 będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia publicznego w celu wyłonienie wykonawcy przyszłych robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
13. Każda dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". O propozycji takiego opisu Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego.
14. Wykonawca sporządzi przedmiot zamówienia zgodnie z art. 99-103 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
15. Każda dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.
Jeżeli przedmiot zamówienia zostanie opisany w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie Wykonawca zobowiązany jest wskazać w opisie przedmiotu zamówienia/dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. W takim przypadku Wykonawca musi poinformować Zamawiającego o tej sytuacji.
16. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3 lat (36 miesięcy) gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań, Wykonawca składa w ofercie oświadczenie o czasie udzielonej gwarancji i rękojmi za wady na wykonaną dokumentację projektową.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie personelu kluczowego
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) posiadał odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 15 000,00 zł;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości dotyczące:
a) Doświadczenia tj. Zamawiający uzna że warunek doświadczenia jest spełniony jeśli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna usługę polegającą na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i/lub rozbudowy i/lub przebudowy i/lub modernizacji i/lub remontu oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości prac projektowych nie mniejszej niż: 15 000,00 zł każda;
b) Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej:
- 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym, będącej Koordynatorem zespołu projektowego.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.).
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń według zasady: spełnia - nie spełnia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp (zał. 2 do SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ, składane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XVI ust. 2 SWZ, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy (zał. 1 do SWZ) sporządzony w języku polskim złożony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XVI ust. 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia o której mowa w rozdz. XIV ust. 1 pkt. 3) SWZ,
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 3, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert - o których mowa w rozdz. XIV ust. 1 pkt. 4) lit. a) SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - o których mowa w rozdz. XIV ust. 1 pkt. 4) lit. b) SWZ;
5. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w ust. 4 pkt 1), dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wypełniony formularz ofertowy (zał. 1 do SWZ) sporządzony w języku polskim złożony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdz. XVI ust. 2 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (zał. 2b oraz 2d do SWZ).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w rozdz. XVI ust. 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o którym mowa w rozdz. XV ust. 8 SWZ, z którego wynika, jakie usługi wykonują poszczególni wykonawcy składający ofertę wspólnie, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zał. 5 do SWZ) - jeżeli dotyczy.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby o którym mowa w rozdz. XV ust. 3 SWZ do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - złożonych pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zał. 4 do SWZ) - jeżeli dotyczy.
6. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/pełnomocnictwo.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
W przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg rozdz. VIII SWZ.
7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp (zał. 2a do SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ, składają również podwykonawcy niebędący podmiotami udostępniającymi zasoby, składane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (zał. 4 do SWZ).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie, podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. XIV ust. 1 pkt 3) i 4) SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy w rozdz. XIII SWZ.
4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zał. 5 do SWZ).
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarte są w § 13 projektowanych postanowień umownych stanowiących załącznik nr 3 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie personelu kluczowego
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-21

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.