Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
636z dziś
5537z ostatnich 7 dni
20318z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywna dostawa materiałów i armatury wodociągowo-kanalizacyjnych

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów i armatury wodociągowo-kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp. z o.o
Ul. Rozlazłowska 7
96-500 Sochaczew
powiat: sochaczewski
Tel. (46) 862-82-30, fax (22) 112 12 40
zwik@zwik.sochaczew.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sochaczew
Wadium: nie żąda
Nr telefonu: Tel. (46) 862-82-30,
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW I ARMATURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJJNYCH NA POTRZEBY ,,ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - SOCHACZEW" SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW I ARMATURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJJNYCH NA POTRZEBY ,,ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - SOCHACZEW" SP. Z O.O.

Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w ,,Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp. z o.o.
4. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i armatury wodociągowo-kanalizacyjnych na potrzeby ,,Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zestawienie materiałów i armatury, wraz z ilościami oraz specyfikację materiałową i wymagania dla oferowanych materiałów i armatury) przedstawia załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostawy poszczególnych materiałów i armatury określonych w załączniku nr 8 według jego rzeczywistych potrzeb, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych poszczególnych materiałów i armatury (zwiększenia i zmniejszenia ilości) określonych zgodnie z formularzem cenowym i wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej łącznej wartości przedmiotu zamówienia określonej w formularzu ofertowym, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w oparciu o zlecenia cząstkowe składane telefonicznie lub mailowo. Zamówienia cząstkowe realizowane będą w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Materiały i armatura wodociągowo - kanalizacyjne muszą być nowe i dobrej jakości. Wykonawca jest zobowiązany udzielić co najmniej 12-miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony towar. Wszystkie materiały i armatura powinny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (certyfikaty, aprobaty techniczne) oraz atesty higieniczne PZH w przypadku części, które będą miały kontakt z wodą pitną. Materiały i armatura powinny znajdować się w ciągłej ofercie Wykonawcy. DOSTAWA materiałów i armatury do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca musi dysponować minimum jednym punktem handlowym, zapewniającym w przypadku wystąpienia awarii możliwość odbioru niezbędnych materiałów osobiście przez przedstawiciela Zamawiającego, zlokalizowanym na terenie miasta Sochaczew lub w odległości do 10 km od granicy miasta Sochaczew.

CPV: 44163000-0, 44470000-5, 42131000-6, 44167110-2, 42131160-5, 42131230-7

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja:
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zwik.sochaczew.pl/ w zakładce PRZETARGI.

Składanie ofert:
termin składania ofert 21-06-2022
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, ,,ZWiK - Sochaczew" Sp. z o.o. Ul. Rozlazłowska 7. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 21 czerwca 2022 r. o godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Wymagania:
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1) którzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie §29 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ,,ZWiK - Sochaczew" Sp. z o.o.

2) wobec których nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

3) spełniają wymagania w zakresie

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jednym punktem handlowym zlokalizowanym na terenie miasta Sochaczew lub w odległości do 10 km od granicy miasta Sochaczew.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy zł 00/100).

9. Wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa - 100%.
12. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.