Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa betonu drogowego

Przedmiot:

Dostawa betonu drogowego

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
33-318 Gródek nad Dunajcem
powiat: nowosądecki
tel. (18) 440 10 35 w 34, fax. (18) 441 62 87
przetargi@gminagrodek.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Gródek nad Dunajcem
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (18) 440 10 35
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA betonu drogowego
DOSTAWA betonu drogowego
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa betonu drogowego C 30/37 na potrzeby robót związanych
z wykonywaniem nawierzchni drogowych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok w ilości
szacunkowej: 238,0 m3.
1.2. Miejsce dostawy:
Lp Sołectwo Przeznaczenie (miejsce dostawy) Ilość [m3] *
1 Jelna Modernizacja drogi wewnętrznej Jelna dz.289/1, 281/9 w kier.
Krzyżak
15,00
2 Jelna -Działy Modernizacja drogi gminnej Jelna - dz. 34 w kier. Jan
Górowski
22,00
3 Jelna -Działy Modernizacja drogi gminnej Podole- Dział- Jelna odcinek w
kier. Magiery
24,00
4 Lipie Modernizacja drogi do P. Józefa Hajdugi dz.ew. nr 139/2 23,00
5 Lipie Modernizacja drogi do P. Basty Józefa i Barbary dz.ew. nr
136/6
50,00
6 Podole-
Górowa
Modernizacja drogi dz. ew. 111/18 w kierunku Pociecha - Jaje 52,00
7 Podole-
Górowa
Modernizacja drogi dz. ew. 157 52,00
*Zamawiający zastrzega, że wskazane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy
1.3. Beton winien być dostarczony na zgłoszenie dokonane dwa dni robocze wcześniej z dokładnym
przestrzeganiem dnia, godz. i ilości wraz ze sprzętem do rozwiezienia betonu po wykonanej
podbudowie drogi objętej pracami budowlanymi.
1.4. Dostawca we własnym zakresie zabezpieczy dowóz betonu na miejsce wbudowania (podbudowa
drogi gminnej objętej pracami budowalnymi), a koszty transportu wkalkuluje w cenę jednostkową
betonu. Zamawiający przewiduje wbudowanie betonu bezpośrednio z betonowozu (gruszki) za
pomocą rynny spustowej.
1.5. Beton odbierany będzie tylko w ilości zamawianej na dany dzień i godzinę;
1.6. Przedmiot dostawy: BETON klasy C30/37 o konsystencji wilgotnej,
a. wymaganie zgodności z PN-EN 206:2014
b. klasa wytrzymałości betonu na ściskanie C30/37, minimalna wytrzymałość charakterystyczna
oznaczona na kostkach f ck ,cube =37N/mm 2
c. min. klasa ekspozycji XF3(PL)
d. klasa konsystencji - S2
e. rodzaj cementu - zgodny z wymaganiami klasy ekspozycji, opracowaną i zatwierdzoną recepturą
mieszanki betonowej
f. rodzaj i klasa kruszywa - zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie kruszyw mineralnych
do mieszanek betonu cementowego, opracowaną recepturą mieszanki betonowej,
g. przeznaczenie mieszanki betonowej do wbudowania jako nawierzchnia drogi, bezpośrednio z
urządzenia mieszającego bez użycia pomp do betonu lub innych urządzeń do transportu mieszanki
betonowej
1.7. Na etapie realizacji zamówienia wymagana będzie deklaracja zgodności z obowiązującą normą. Na
żądanie zamawiającego dostawca przedłoży wyniki badań specjalistycznego laboratorium drogowego
potwierdzające spełnienie obowiązujących wymagań (receptura mieszanki betonowej potwierdzona
Nr zamówienia: IZP.272.1.47.2022 | DOSTAWA betonu drogowego |
Strona 2
przez specjalistyczne laboratorium drogowe). Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badań
potwierdzających spełnienie wymogów Zamawiającego przez dostarczony beton pokrywa Dostawca.
1.8. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia
(wzór umowy).
1.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ,,Zaproszenie do złożenia oferty".
1.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
,,Zaproszenia...".
1.11. Dokonaną zmianę oraz odpowiedzi na pytania do ,,Zaproszenia..." Zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano ,,Zaproszenie..." oraz zamieści je na stronie internetowej.

CPV: 44114000-2, 44114100-3

Dokument nr: IZP.272.1.47.2022

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
6.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl (skan
oferty wraz z załącznikami lub dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), w terminie do dnia 20 czerwca 2022 roku
do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji umowy: do 90 dni od daty podpisania umowy ( z zastrzeżeniem punktu 1.3.)

Wymagania:
Wykonawcy zainteresowany udziałem w postępowaniu
strona internetowa www.gminagrodek.pl
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem
zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130.000 zł
4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium
4.1. Cena-100%.
5. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
5.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia;
5.2. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
5.3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować wykonanie całości przedmiotu umowy
zgodnie z ofertą i warunkami niniejszego zamówienia. Dostawca we własnym zakresie zabezpieczy
dowóz i rozwiezienie betonu wzdłuż drogi, a koszty wkalkuluje w cenę jednostkową betonu.
5.4. Cena musi zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług.
5.5. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.
6.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający opublikuje na swojej stronie informację z otwarcia ofert
podając nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz ceny ofertowe.
8. Informacje dotyczące zawierania umowy:
8.1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca ma
podpisać umowę w komórce merytorycznej (Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych). Umowa musi
zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej.
9. Wzór umowy.
9.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
10. Pozostałe informacje:
10.1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w tym
w zakresie ograniczenia lub zwiększenia zakresu zamówienia w oparciu o zaproponowane ceny
jednostkowe.
b. odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego postępowania i nie wybrania oferty na każdym
etapie bez podania przyczyny.
10.2. W trakcie oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców
do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty, a także do poprawienia omyłek pisarskich i
rachunkowych z uwzględnieniem ich konsekwencji w cenie oferty.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia (30%) lub ograniczenia (50%) przedmiotu zamówienia w
trakcie realizacji umowy.

Kontakt:
7. Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniobiorcami jest:
a. Paweł Konicki - ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój 5c, telefon: /018/ 440-10-35 w.34,
e-mail: pkonicki@gminagrodek.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.