Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup materiałów elektronicznych

Przedmiot:

Zakup materiałów elektronicznych

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Handlowe "ALPLAST" Sp. z o.o. Sp. k
Śliwkowa 1
78-100 Niekanin
powiat: kołobrzeski
94 352 32 99
projektyeu@alplast.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/113794
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Niekanin
Wadium: ---
Nr telefonu: 94 352 32 99
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPZP.01.01.00-32-0039/20 - Realizacja prac B+R celem wprowadzenia na rynek innowacyjnej, modułowej stacji sanitarnej dla sektora HoReCa

Część 1
Zakup materiałów elektronicznych w celu budowy preprototypów

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów elektronicznych w celu budowy pre-prototypów szuflad oczyszczacza w ramach realizacji projektu pn. ,,Realizacja prac B+R celem wprowadzenia na rynek innowacyjnej, modułowej stacji sanitarnej dla sektora HoReCa" tj.:
1) Czujnik czystości powietrza - 6 szt.
2) Czujnik temperatury, wilgotności i czystości powietrza. - 6 szt.
3) Czujnik pary wodnej - 6 szt.
4) Czujnik ozonu - 6 szt.
5) Czujnik gazów - 6 szt.
6) Programowalny sterownik 1 - 117 szt.
7) Programowalny sterownik 2 - 39 szt.
8) Przewód - 3900 m
9) Mikrokontroler typu Raspberry - 3 szt.
10) Komputer typu Mini PC - 3 szt.
11) Wyświetlacz LCD - 6 szt.
12) Kabel USB 1 -39 szt.
13) Kabel USB 2 - 39 szt.
14) Kabel USB 3 - 39 szt.
15) Kabel USB 4 -13 szt.
16) Kabel USB 5 - 13 szt.
17) Kabel USB 6 - 13 szt.
18) Kabel USB 7 - 78 szt.
19) Adapter USB - 114 szt.
20) Cyna - 10 szt.
21) Topnik lutowniczy - 5 szt.
22) Przewód wstążka - 12 szt.
23) Zestaw złącz instalacyjnych - 3 szt.

CPV: 30200000-1, 30237100-0, 31220000-4, 31300000-9, 31711100-4, 31712110-4, 31712300-3, 32572000-3

Dokument nr: 2022-5777-113794

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-22

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
kołobrzeski
Gmina
Kołobrzeg
Miejscowość
Niekanin

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Strony dopuszczają zmianę umowy, w szczególności w następujących okolicznościach:
a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
o działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie (przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia),
o wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych,
b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących podatku VAT,
c) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,
d) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych, czy niejasności występujących w treści umowy.
e) wystąpienie innych obiektywnych i niezależnych od Stron okoliczności mających znaczenie/wpływ na realizację umowy.
2. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany niniejszej umowy
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Oferent ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru sprzedawcy nieruchomości a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-14
Data ostatniej zmiany
2022-06-14 11:08:12

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena netto
C = ---------------------- o 100
Cena netto w rozpatrywanej ofercie

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Maciej Bąk
tel.: 94 352 32 99
e-mail: projektyeu@alplast.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.