Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
77z dziś
5148z ostatnich 7 dni
21828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie podłóg

Przedmiot:

Wykonanie podłóg

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedszkole nr 56 w Lublinie
ul. Kurantowa 3
20-838 Lublin
powiat: Lublin
81 741 3196
poczta@p56.lublin.eu
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: 81 741 3196
Termin składania ofert: 2022-06-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na:
wykonanie podłóg w pomieszczeniach Przedszkola nr 56 w Lublinie.
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podłóg w pomieszczeniach Przedszkola nr 56
w Lublinie.
1) Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie podłóg w szatni oraz holu Przedszkola nr 56
w Lublinie, w szczególności:
a) usunięcie i wywiezienie starego linoleum w szatni;
b) usunięcie i wywiezienie starej terakoty w holu;
c) wywiezienie gruzu;
d) przygotowanie podłoża wraz z gruntowaniem nawierzchni na której ma być ułożona nowa podłoga;
e) ułożenie terakoty wraz z opaskami w szatni i holu.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót - załącznik nr 1;

CPV: 45432100-5

Składanie ofert:
8. Podpisaną ofertę (załącznik nr 2) należy:
1) przesłać na adres poczta@p56.lublin.eu, w tytule wskazać ,,OFERTA: Wykonanie podłóg w pomieszczeniach Przedszkola nr 56 w Lublinie (AO.261.1.2022)
LUB
w trwale zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,OFERTA: Wykonanie podłóg
w pomieszczeniach Przedszkola nr 56 w Lublinie (AO.261.1.2022)
w Przedszkolu nr 56 w Lublinie Ul. Kurantowa 3, 20-838 Lublin, kancelaria
- w terminie do dnia 17.06.2022 do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: od 5 lipca 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

Wymagania:
Przedszkole nr 56 w Lublinie działając na podstawie Zarządzenia nr 6/2021 Dyrektora Przedszkola nr 56 w Lublinie z dnia 01.09.2021r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych Przedszkola nr 56 w Lublinie, których wartość jest niższa od kwoty 130 000 złotych wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Warunki płatności:
Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie po realizacji przedmiotu zamówienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Sposób obliczenia ceny oferty:
1) Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT - dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT);
2) wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do pełnego grosza;
3) podstawą wyjściową wyliczeń wg powyższego schematu jest cena
netto - ewentualne błędy rachunkowe zostaną skorygowane z zastosowaniem powyższego schematu obliczania ceny ofertowej.
7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1) Cena - 100 %
W powyższym kryterium oceniana będzie całkowita cena brutto oferty. Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:
Najniższa cena
------------------------- × 100 pkt × waga kryterium
Cena badanej oferty
2) Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów,
z zastrzeżeniem pkt. 11.
2) decydujące znaczenia dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany powyżej, a nie data jej wysłania czy nadania,
3) wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że zrobi to przed terminem składania ofert.
10. Zamawiający informuje, iż niniejsze zapytanie jest zapytaniem ofertowym nie objętym przepisami Prawo zamówień publicznych.
11. Informacje dodatkowe
1) Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:
a) nie wybierze żadnej oferty;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej;
c) nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
d) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
2) Zamawiający odrzuci ofertę:
a) która zostanie złożona po terminie, o którym mowa w pkt 8. niniejszego ogłoszenia;
b) jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego ogłoszenia;
c) gdy wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;
d) gdy wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;
e) jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;
3) Składając ofertę wykonawca jednocześnie oświadcza, że:
a) posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
b) znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy zrealizować zamówienie;
c) dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia;
d) złożona oferta będzie ważna przez okres 30 dni (termin związania ofertą);
e) akceptuje postanowienia niniejszego ogłoszenia;
f) akceptuje poprawienie przez zamawiającego oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;
g) akceptuje postanowienia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia i w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się zawrzeć umowę zgodą z tym wzorem.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany treści niniejszego ogłoszenia,
b) modyfikacji procedury wyboru wykonawcy,
c) wezwania wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert;
d) wezwania wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ofercie wykonawcy;
e) poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;
f) podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym wykonawcą celem uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia;
g) wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
h) odwołania niniejszego ogłoszenia.
12. W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami przekazywana będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem składania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 8.

Uwagi:
13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr 56, ul. Kurantowa 3, 20-838 Lublin
2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: iod@lco.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bc RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie Zarządzenia nr 6/2021 Dyrektora Przedszkola nr 56 w Lublinie z dnia 01.09.2021r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Przedszkolau nr 56 w Lublinie, których wartość jest niższa od kwoty 130 000 złotych wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.", a w przypadku wyboru Pani/Pana oferty w celu związanym z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego - rozliczeniem, monitoringiem, kontrolą, audytem, sprawozdawczością, działaniami informacyjno - promocyjnymi, archiwizacją.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty kontrolujące albo uczestniczące w procesach realizacji umowy, a także inne podmioty lub organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
9. Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli
P. Iwona Wrońska:
1) tel. (81)741-31-96
2) poczta@p56.lublin.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.