Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup materiałów stalowych

Przedmiot:

Zakup materiałów stalowych

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Budowy i Eksploatacji Elektrowni Wodnych WODEL Sp. z o.o
Piłsudskiego 40
67-100 Nowa Sól
powiat: nowosolski
500120231
a.kociecka@wodel.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/113793
Województwo: lubuskie
Miasto: Nowa Sól
Wadium: ---
Nr telefonu: 500120231
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPLB.01.01.00-08-0032/19 - Badania nad innowacyjnymi w skali świata turbozespołami o działaniu niweczącym zaburzenia w układzie przepływowym i wydłużonym czasie działania MEW.

Część 1
Zakup materiałów stalowych w gat. C45 do modelowych turbin

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów stalowych w gat. C45 do budowy modelowych turbin Kaplana, Semi-Kaplana i Archimedesa zgodnie z poniższą specyfikacją:
1. Wałek o grubości fi 50 mm - ilość 9 mb
2. Wałek o grubości fi 60 mm - ilość 18 mb
3. Wałek o grubości fi 80 mm - ilość 3 mb
4. Wałek o grubości fi 100 mm - ilość 3 mb
5. Wałek o grubości fi 120 mm - ilość 3 mb
6. Wałek o grubości fi 140 mm - ilość 3 mb
7. Wałek o grubości fi 160 mm - ilość 3 mb
8. Wałek o grubości fi 180 mm - ilość 3 mb
9. Wałek o grubości fi 200 mm - ilość 3 mb

CPV: 14620000-3, 14622000-7,

Dokument nr: 2022-31510-113793

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-22
TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 22 czerwca 2022 do godz. 23:59
Oferty wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych (zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia) należy złożyć:
- w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
PBiEEW WODEL Sp. z o.o., marsz. Józefa Piłsudskiego 40, 67-100 Nowa Sól, z dopiskiem na kopercie: ,,Oferta dot. Projektu nr RPLB.01.01.00-08-0032/19",
lub
- elektronicznie (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail:
a.kociecka@wodel.pl

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubuskie
Powiat
nowosolski
Gmina
Nowa Sól
Miejscowość
Nowa Sól
Maksymalny czas realizacji dostawy: 7 dni od daty podpisania
Transport zamówionych materiałów stalowych do siedziby Zamawiającego (PBiEEW WODEL. Ul. Piłsudskiego 40, 67-100 Nowa Sól).

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w treści zawartej umowy:
a) przedłużenie terminu realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający, w celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych, wymaga przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia dotyczącego powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
Postanowienia ogólne:
o Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
o W przypadku ofert złożonych w walucie obcej do przeliczenia oferty na PLN przyjęty zostanie średni kurs NBP danej waluty obowiązujący w dniu dokonania oceny ofert przez Komisję konkursową.
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
o Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
o Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz ryzyko jej nie wybrania lub konieczności jej wykonania (w przypadku wyboru jego oferty).
o Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
o W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków handlowych.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane - termin wpływu oferty to odpowiednio: dzień wpływu do siedziby Zamawiającego (Sekretariat) lub dzień i godzina wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego.
Ważne:
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do wystawienia oferty.
Oferta musi zawierać następujące elementy:
- dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP);
- datę przygotowania i termin ważności oferty;
- opis przedmiotu oferty;
- cenę całkowitą netto całego zamówienia oraz cenę netto poszczególnych elementów zamówienia;
- datę/okres realizacji przedmiotu oferty (zgodny z wymaganym maksymalnym czasem realizacji dostawy wskazanym w ogłoszeniu);
- warunki płatności/rozliczenia (zgodne z wymaganym minimalnym terminem płatności faktur wskazanym w ogłoszeniu);
- dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);
- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (na załączonym wzorze);
- podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
b) treść oferty jest niezgodna z przedmiotem zamówienia;
c) oferta jest niekompletna lub nie zawiera wszystkich wymaganych załączników;
d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
e) oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do wystawienia oferty.
Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wątpliwości związanych z treścią niniejszego Zapytania ofertowego oraz sposobem przygotowania i złożenia ofert. Treść pytań dotyczących Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie opublikowana w Bazie konkurencyjności.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie.
Nie uzupełnienie dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Oferta ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty:
- dostarczenia atestów do zamówionych materiałów stalowych;
- transportu zamówionych materiałów stalowych do siedziby Zamawiającego (PBiEEW WODEL. ul. Piłsudskiego 40, 67-100 Nowa Sól).
UWAGA:
Zamawiający wymaga, aby minimalny termin płatności za fakturę wynosił 30 dni od daty wystawienia faktury.
Umowy.

Ocena ofert, które nie zostały odrzucone w ramach poszczególnych kryteriów, zostanie dokonana poprzez przyznanie odpowiedniej ilości punktów zgodnie z zasadami opisanymi powyżej w kolumnie Metoda oceny kryterium. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu ostatecznej ilości punktów przyznanych w ramach wszystkich ocenianych kryteriów, uzyska ich najwyższą ilość.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-14
Data ostatniej zmiany
2022-06-14 11:11:44

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto całego zamówienia - 100%
(Cmin/Cn)x100%
gdzie:
Cmin - najniższa cena netto spośród ofert nieodrzuconych (w PLN)
Cn - cena netto ocenianej oferty (w PLN)
Uwaga: 1% = 1 pkt
Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie ceny netto całego zamówienia umieszczonej w ofercie.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Agnieszka Kocięcka
tel.: 500120231
e-mail: a.kociecka@wodel.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.