Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa osprzętu elektrycznego

Przedmiot:

Dostawa osprzętu elektrycznego

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o
Świerże Górne
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
zbigniew.szewc@enea.pl
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1371751,cee8c2c9ae8bed2a6e8a9276114908af.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA osprzętu elektrycznego - znak sprawy: KZP-SZ.2110.44.2022
Treść zapytania:
Dzień dobry,
ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zaproszeniu.
Miejsce oraz warunki dostawy:
Magazyn ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, Ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice.
Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań ze strony Enea Wytwarzanie sp. z o.o.Do niniejszego zapytania zgodnie z art. 133 ust. 1 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., - Prawo zamówień publicznych, nie stosuje się przepisów tej ustawy. Do niniejszego zapytania stosuje się natomiast Regulamin Udzielania Zamówień i Zawierania Umów w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2022 z dnia 03-06-2022r. wyd. 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymają Państwo Zamówienie zakupu.
Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia postępowania uzupełniającego/negocjacji z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami. Wybór Wykonawcy/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca jest związany Ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW LUB ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
W toku rozpatrywania ważnych ofert, jeżeli jest to konieczne ze względu na potrzebę uzyskania wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów do złożonych ofert, wybór Wykonawcy można poprzedzić wyjaśnieniami potwierdzonymi na piśmie. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany ceny lub innych danych będących przedmiotem oceny oferty.
WYKLUCZENIE WYKONAWCY:
1) Zamawiający wyklucza Wykonawców z postępowania o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Spółce w związku z realizacją zamówienia;
- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert (o ile wadium było wymagane),
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził szkodę Spółce, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wypowiedział Spółce umowę w sprawie zamówienia z przyczyn innych niż wina Spółki lub siła wyższa;
-w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze jego oferty przez Spółkę (w takim przypadku Wykonawca taki podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniach na okres 3 lat);
- otwarto w stosunku do niego likwidację, lub ogłoszono jego upadłość, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
ODRZUCENIE OFERT:
1) Zamawiający odrzuca ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada treści Zapytania,
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,
- Wykonawca w terminie trzech dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
- jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- została złożona po terminie składania ofert,
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
1) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia:
- jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu
- jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia,
- w każdym przypadku, jeżeli dalsze prowadzenie postępowania lub jego realizacja nie leży w interesie Zamawiającego.
- jeżeli kierownik zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty,
- wystąpiły inne uzasadnione przyczyny;
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:
tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27
email:helpdesk@logintrade.net
Imię i nazwisko osoby prowadzącej postępowania:
Zbigniew Szewc
Specjalista ds. Postępowań
Wydział Postępowań
Tel. (48) 6141017., e-mail:zbigniew.szewc@enea.pl;
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. TABLICZKA SAMOPRZYLEPNA POD NAPIĘCIEM 150X210MM 500 szt. część 1
2. TABLICZKA SAMOPRZYLEPNA POD NAPIĘCIEM 75X105 MM 500 szt. część 2
3. PRZEKAŹNIK TERMICZNY 0,4-0,6A ZB12-0,6 278434 4 szt. część 3
4. PRZEKAŹNIK TERMICZNY 0,24-0,4A ZB12-0,4 278433 4 szt. część 4
5. PRZEKAŹNIK TERMICZNY 0,6-1A ZB12-1 278435 4 szt. część 5
6. PRZEKAŹNIK TERMICZNY 1-1,6A ZB12-1,6 278436 4 szt. część 6
7. KOMPLET OPRZEWODOWANIA ROZRUSZNIKA PKZM0-XDM12 283149 5 szt. część 7
8. ADAPTER NA SZYNY SZEROKOŚCI 45MM 25A ROZSTAW 60MM 1 SZYNA BBA0-25 101451 5 szt. część 8
9. PRZEKAŹNIK TERMICZNY GENERAL ELECTRIC GE RT1B 0,16 - 0,26 5 szt. część 9
10. PRZEKAŹNIK TERMICZNY GENERAL ELECTRIC GE RT1C 0,25 - 0,41 5 szt. część 10
11. PRZEKAŹNIK TERMICZNY GENERAL ELECTRIC GE RT1D 0,4 - 0,65 5 szt. część 11
12. PRZEKAŹNIK TERMICZNY 0,24-0,4A ZE-0,4 5 szt. część 12
13. STYCZNIK ABB EK110 5 szt. część 13
14. STYCZNIK ABB A75-40-00 220-230V 50HZ / 230-240V 60HZ 10 szt. część 14
15. UKŁAD OCHRONNY RC 110-240V AC DILM12-XSPR240 281200 5 szt. część 15
16. NAPĘD WYŁĄCZNIKA RECORD FENRD/5 5 szt. część 16
17. NAPĘD WYŁĄCZNIKA RECORD FDNRD/5 5 szt. część 17
18. NAPĘD WYŁĄCZNIKA RECORD FGNRD/5 5 szt. część 18
19. WYŁĄCZNIK RECORD PLUS FE 160 FEN 306 160JF ZABEZPIECZENIEM FETM C3J0003 5 szt. część 19
20. WYŁĄCZNIK MOCY RECORD PLUS FDN160 FDN36MC080GD 3P 80A 50KA WYZWALACZ MAGNETYCZNY 5 szt. część 20
21. STYCZNIK MOCY 7A 3P 230V AC 1Z 0R DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ) 276550 10 szt. część 21
22. STYCZNIK MOCY 15A 3P 230V AC 1Z 0R DILM15-10 (230V50HZ,240V60HZ) 290058 10 szt. część 22
23. BLOKADA MECHANICZNA WYŁĄCZNIKA ABB VE5-2 5 szt. część 23
24. STYCZNIK MOCY 12A 3P 230V AC 1Z 0R DILEM12-10(230V50HZ,240V60HZ) 127075 10 szt. część 24
25. BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH 2NO+2NC ABB CA5-22E 10 szt. część 25
26. STYK POMOCNICZY 1Z 1R MONTAŻ CZOŁOWY GVAE11 5 szt. część 26
27. STYK POMOCNICZY 1Z 1R MONTAŻ BOCZNY GVAD0110 5 szt. część 27
28. STYK POMOCNICZY 1Z 1R MONTAŻ BOCZNY GVAN11 5 szt. część 28
29. STYK POMOCNICZY 1Z MONTAŻ Z PRAWEJ STRONY (DO WYŁĄCZNIKÓW FD, FE, FG) FAS10R NR KAT.430837 10 szt. część 29
30. STYK POMOCNICZY 1R MONTAŻ Z PRAWEJ STRONY (DO WYŁĄCZNIKÓW FD, FE, FG) FAS01R 430831 10 szt. część 30
31. STYK POMOCNICZY 1Z MONTAŻ Z LEWEJ STRONY /DO WYŁĄCZNIKÓW FD, FE, FG/ FAS10L 430834 10 szt. część 31
32. STYK POMOCNICZY 1R MONTAŻ Z LEWEJ STRONY /DO WYŁĄCZNIKÓW FD, FE, FG/ FAS01L 430828 10 szt. część 32
33. STYKI POMOCNICZY 1Z 0R MONTAŻ BOCZNY DILA-XHI10-S 115948 5 szt. część 33
34. STYK POMOCNICZY 0Z 1R MONTAŻ BOCZNY DILA-XHI01-S 115949 5 szt. część 34
35. STYK POMOCNICZY 2Z 2R MONTAŻ CZOŁOWY DILA-XHI22 276426 5 szt. część 35
36. WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 3P 0,09KW 0,25-0,4A PKZM0-0,4 072732 5 szt. część 36
37. WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 3P 0,25KW 0,63-1A GV2P05 5 szt. część 37
38. WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 3P 0,18KW 0,4-0,63A GV2P04 5 szt. część 38
39. ZŁĄCZKI LISTWOWE WAGO NR KAT. 285-1185 2-PRZEWODOWA ZŁĄCZKA PRZELOTOWA; 185 MM2 300 szt. część 39
40. ZŁĄCZKI LISTWOWE WAGO NR KAT. 285-1184 2-PRZEWODOWA ZŁĄCZKA PRZELOTOWA; 185 MM2 100 szt. część 40
41. ZŁĄCZKI LISTWOWE WAGO NR KAT. 285-1187 2-PRZEWODOWA ZŁĄCZKA PE; 120 MM2 100 szt. część 41
42. ZAŚLEPKI OSTRZEGAWCZE WAGO NR KAT. 285-1177 ;Z CZARNĄ BŁYSKAWICĄ; ŻÓŁTY 100 szt. część 42
43. MOSTEK WAGO NR KAT. 285-1171 ;Z IZOLACJĄ; SZARA 25 szt. część 43
44. ODGAŁĘŹNIK POTENCJAŁOWY WAGO NR KAT. 285-1175 ;DO ZŁĄCZEK SILNOPRĄDOWYCH 185 MM2; 10,00 MM2; SZARA 25 szt. część 44
45. ZAŚLEPKA OCHRONNA WAGO NR KAT. 285-1178 25 szt. część 45
46. ELEMENT MOCUJĄCY WAGO NR KAT. 285-1179 25 szt. część 46
47. TAŚMA IZOLACYJNA PCV NR.128 NR.KAT.145821 50 szt. część 47
48. TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA SCOTCH SUPER 33+ 19X20 50 szt. część 48
49. GĄBKA CZYSZCZĄCA DO MIEDZI 100 szt. część 49
50. TAŚMA IZOLACYJNA RÓŻNE KOLORY SZER.15MM 50 szt. część 50
51. TAŚMA IZOLACYJNA CZARNA 19MM 50 szt. część 51

Dokument nr: Z312/194589, KZP-SZ.2110.44.2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1371751,cee8c2c9ae8bed2a6e8a9276114908af.html
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
14- 06- 2022 15: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
20- 06- 2022 09: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
15- 06- 2022 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1371751,cee8c2c9ae8bed2a6e8a9276114908af.html

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie dostawcy
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami wyrażonymi w ,,Kodeksie Kontrahentów Grupy ENEA" dostępnych na stronie internetowej Spółki* w treści aktualnej na dzień podpisania umowy i zobowiązuje się do ich przestrzegania w relacjach biznesowych z Grupą ENEA w szczególności:
Oświadczam, iż w dniu podpisania umowy nie pozostaje (zgodnie z moją najlepszą wiedzą) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mi znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na mają rzetelność, bezstronność i jakość wykonywania umowy.
W związku ze złożeniem oferty oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. fabrycznie nowych, nieużywanych, nieregenerowanych wyrobów będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego wykonanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2.Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
3. Dopuszcza się składania ofert częściowych - każda pozycja stanowi odrębną część i będzie indywidualnie rozpatrywana.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Oświadczam, że oferowane przeze mnie produkty są oryginalne, fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane i nie są to zamienniki wyspecyfikowanego w niniejszym zapytaniu asortymentu. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty do realizacji w niniejszym postępowaniu wraz z dostawą dostarczone zostaną bezpłatnie Świadectwa Jakości Producenta wyspecyfikowanego asortymentu.
Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadcza, że zapoznał się z ww. warunkami zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.
UWAGA
WARUNKI DODATKOWE ZAMÓWIENIA:
Wykonawca dostarczy fakturę na adres: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Centrum Zarządzania Dokumentami ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra.
1.Zamówieniezostanie opracowane na podstawie oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Nr Z312/194589, znak sprawy KZP-SZ.2110.44.2022.
2. Proponowany termin dostawy: do dnia2022-07-20
3.Dostawa do magazynu Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w dni powszednie w godzinach 8.00 - 14.00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy, na którym należy umieścić numer zamówienia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
4.Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na adres podany powyżej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
Faktura powinna zawierać oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) - jeśli dotyczy.
W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
5.Dopuszcza się przesyłanie faktur w wersji elektronicznej na dedykowany ku temu adres: faktury.elektroniczne@enea.pl
Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur - nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.
6.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi, dostawy.
Szczegółowe zapisy dot. administrowania danymi osobowymi i obowiązku informacyjnego dla Kontrahenta znajdują się pod adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/wytwarzanie/obowiazek-informacyjny.
7.Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
Szczegółowe zapisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) znajdują się pod adresem https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-wytwarzanie/split_payment.pdf .
Wykonawca składając ofertę i /lub realizując zamówienie oświadcza, że zapoznał się z zapisami dot. obowiązku informacyjnego oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i akceptuje je bez zastrzeżeń.
8.W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania dodatkowego terminu), niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym punkcie.
W przypadku odstąpienia od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia (przez wartość brutto zamówienia Strony traktują łączną wartość wszystkich dostaw określonych w zamówieniu.
9.Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wadach na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt, w terminie 14 dni od daty powiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.
10.W przypadku dostarczenia towaru w opakowaniach zwrotnych (także bębnów po kablach), koszt zwrotu tych opakowań ponosi w całości Dostawca.
11.Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę cesji należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Zbigniew Szewc
tel:
e-mail: zbigniew.szewc@enea.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.