Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
472z dziś
5372z ostatnich 7 dni
20153z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,, Remont poręczy na kładce pieszo-rowerowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,, Remont poręczy na kładce pieszo-rowerowej

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Kraków
powiat: Kraków
tel. (12) 616 74 51, +48 12 61 67 000,
sekretariat@zdmk.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (12) 616 74 51,
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,, Remont poręczy na kładce pieszo-rowerowej im. Ojca Bernatka przez rzekę Wisłę w ciągu ulic Mostowa - Brodzińskiego w Krakowie" wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych.
Zakres zadania obejmuje wymianę istniejącego wypełnienia balustrad na obiekcie wykonanego z siatki na pionowe elementy szczeblinkowe ze stali nierdzewnej.
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje :
- projekt techniczny wraz z obliczeniami ,
- opracowanie konieczne w celu uzyskania uzgodnień konserwatorskich wraz z uzyskaniem uzgodnienia konserwatora koniecznego do realizacji prac,
- przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne,
- kompletne materiały konieczne do zgłoszenia robót remontowych wraz z wypełnieniem i złożeniem wniosku z załącznikami,
- nadzory autorskie.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do :
- comiesięcznego przedstawienia Zamawiającemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych,
- przedstawienia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania prac w terminie 48 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania,
- uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego związanych z realizacją Zamówienia,
- udzielenia odpowiedzi na pytania wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane mające zostać zrealizowane na podstawie przedmiotu Zamówienia w terminie 48 godzin od chwili przekazania zapytania.

Okres gwarancji 24 m-ce.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 22.06.2022 r. do godz. 15.30.
2. Ofertę w postaci elektronicznej jako skan formularza oferty podpisany przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy należy przesłać mailem na adres sekretariat@zdmk.krakow.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Okres realizacji zamówienia: trzy miesiące od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Przed sporządzeniem oferty należy sprawdzić w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej wraz z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej wraz z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z niniejszego postępowania w zakresie podstaw określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
IV. WYMAGANE DOKUMENTY
1..Formularz oferty - wg. zał. nr 1.
2.Kserokopie uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej wraz z zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
2. Przekazywanie zapytań do treści niniejszego zaproszenia, dokumentów i oświadczeń może nastąpić za pośrednictwem e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
3. Komunikacja ustna (np. telefoniczna) dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych warunków realizacji zamówienia oraz warunków udziału w postepowaniu.
3. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

C - cena brutto - 100 %

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali wykonawcy - odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

cena minimalna
C = ---------------------------------- x 100 pkt
cena badanej oferty

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym zaproszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.

VIII. UMOWA
I. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę , której istotne postanowienia podano poniżej :
1. Nazwa zadania : Dokumentacja projektowa dla zadania ,, Remont poręczy na kładce pieszo-rowerowej przez rzekę Wisłę im. Ojca Bernatka w ciągu ulic Mostowa - Brodzińskiego w Krakowie" wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych.
2. Zakres zadania obejmuje wymianę istniejącego wypełnienia balustrad na obiekcie wykonanego z siatki na pionowe elementy szczeblinkowe ze stali nierdzewnej.
3. Zakres rzeczowy opracowania obejmuje :
- projekt techniczny wraz z obliczeniami ,
- opracowanie konieczne w celu uzyskania uzgodnień konserwatorskich wraz z uzyskaniem uzgodnienia konserwatora zabytków koniecznego do realizacji prac,
- przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne,
- kompletne materiały konieczne do zgłoszenia robót remontowych wraz z wypełnieniem i złożeniem wniosku z załącznikami,
- nadzory autorskie.

4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do :
- comiesięcznego przedstawienia Zamawiającemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych,
- przedstawienia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania prac w terminie 48 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania,
- uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego związanych z realizacją Zamówienia,
- udzielenia odpowiedzi na pytania wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane mające zostać zrealizowane na podstawie przedmiotu Zamówienia w terminie 48 godzin od chwili przekazania zapytania.

5. Okres gwarancji 24 m-ce.

6. Przed sporządzeniem oferty należy sprawdzić w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

II. W przypadku wykonawców występujących jako konsorcjum Zamawiający przed zawarciem umowy będzie wymagał przedłożenia przez wykonawcę umowy konsorcjum regulującej zasady współpracy oraz wzajemnej odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia na rzecz ZDMK.

IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Okres związania ofertą przez Wykonawcę wynosi 30 dni.
2. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Kontakt:
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Monika Kubiak - Dział Utrzymania Obiektów Inżynierskich tel. (12) 616 74 51 mail: mkubiak@zdmk.krakow.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.