Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
powiat: strzelecki
tel. 77 440 17 55, tel. 77 440 17 15
przetargi@powiatstrzelecki.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Strzelce Opolskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 440 17 55, t
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powiat Strzelecki

w trybie zapytania ofertowego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2131 O Ul. Arki Bożka w Kolonowskiem".

Dokument nr: OR.2600.128.2022.KK, DP.272.48.2022.AF.

Składanie ofert:
Oferty należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście w zamkniętych opisanych kopertach do siedziby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy Ul. Jordanowskiej 2, 47 - 100 Strzelce Opolskie, kancelaria pok. 201, II piętro.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa z dniem: 21.06.2022 r. do godz. 1200.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:

o 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Informacje dot. złożenia oferty

Oferta oraz załączone do niej oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z umocowaniem prawnym wynikającym z odpisu lub wyciągu właściwego rejestru, ewidencji działalności gospodarczej albo z umowy. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego swoje uprawnienia.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
Kopertę należy opisać w następujący (lub podobny) sposób: Oferta na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2131 O ul. Arki Bożka w Kolonowskiem".
Informacje dodatkowe:
,,Dodatkowe przesłanki wykluczenia wynikające z art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. 2022 poz. 835)". Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006) i rozporządzeniu 269/2014 ( Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014)albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1 Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1 które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych".
W przypadku istotnych wątpliwości Wykonawca może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego, e-mail: przetargi@powiatstrzelecki.pl.
Kryterium oceny ofert: cena 100%
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. Druk ,,OFERTA" - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a w stosunku do osób fizycznych również oświadczenia według wzoru stanowiącego- załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
3. W przypadku występowania pełnomocnictwa, pełnomocnictwo do podpisania oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Kontakt:
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:
o w sprawie procedury wyboru - Karolina Koik -Referent Wydziału Organizacyjnego (tel. 77 440 17 55, pok. nr 312, III piętro), budynek Starostwa Strzeleckiego, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie,
o w sprawie przedmiotu zamówienia - Andrzej Ful (tel. 77 440 17 16, pok. Nr 009) i Piotr Koźlik - (tel. 77 440 17 15, pok. Nr 006), parter, budynek Starostwa Strzeleckiego, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.