Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
ul. Zamkowa 2
47-100 Strzelce Opolskie
powiat: strzelecki
77 8873200, fax: 77 413 0728, tel. 077/8873230, 077/8873234
oferta@gzmk.strzelceopolskie.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Strzelce Opolskie
Wadium: ---
Nr telefonu: 77 8873200, fax: 77
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
5 Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z zakresu wykonania urządzeń wentylacyjnych w lokalach w budynku przy ul, Powstańców Śląskich 16 w Strzelcach Opolskich. Opis przedmiotu zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa w lokalach: dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych w zakresie wentylacji. Wykonanie wentylacji nawiewnej: nawiewniki okienne higrosferowane AERECO EMM 707r wykonanie przewodu wentylacyjnego wywiewnego rura sztywna spiro izolowana fi 1 150mm, roboty murarskie zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Dokument nr: ZP-01/06/22

Składanie ofert:
Ł Miejsce, termin i warunki złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.06.2022 do godz. 12:00 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. na adres e-mailowy: oferta@gzmk.strzelceopolskie.pl lub osobiście w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego Ul. Zamkowa 2 - biuro podawcze parter (czynne; poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30).

Miejsce i termin realizacji:
2, Przewidywany i Planowany termin realizacji zadania:
Ok. 3 tygodni od dnia podpisania umowy na wykonanie zadania

Wymagania:
Tryb postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE JEST RÓWNA I NIE PRZEKRACZA KWOTY 130.000 ZŁ
3 Tryb: Ogłoszenie o zamówieniu -Zamówienie o wartości poniżej 130.000 zł -- do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych -- otwarty nabór ofert.
4 Rodzaj zamówienia: ? - usługi x - roboty budowlane
6_ Warunki zamawiającego na wykonanie zdania/realizację zamówienia:
1. Zamawiający żąda wykonania zadania bez udziału podwykonawców.
2. Zamawiający odrzuca ofertę i wyklucza wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał, albo nienależycie wykonał zamówienie dla Zamawiającego we wcześniejszych postępowaniach.
3. Przed złożeniem oferty zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej z przedstawicielem zamawiającego. Oferta złożona bez dokonania wizji lokalnej uznana zostanie za nieważną.
4. Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz zaleceniami i uzgodnieniami z Zamawiającym, pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, przedmiarem robót (przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
Uwaga: Ofertę należy złożyć na druku Zamawiającego pod rygorem nieważności. Druk oferty załączony jest do niniejszego ogłoszenia.
Cenę/kwotę za wykonanie zadania należy wyliczyć na podstawie załączonych dokumentów, wizji lokalnej, uzgodnień z zamawiającym. Załączony obmiar robót ma charakter pomocniczy. Zamawiający zaleca wykonanie obmiarów w czasie wymaganej wizji lokalnej.
Złożona oferta nie odpowiadająca treści zapytania lub niezgodna z kryteriami i warunkami ogłoszenia o zamówieniu zostanie uznana za nieważną i pozostanie bez rozpatrzenia. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej może zostać uznana za nieważną i zwrócona Wykonawcy.
Oferta złożona w inny sposób niż wymaga tego zamawiający zostanie odrzucona i nie będzie rozpatrywana.
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem.
10,. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
W terminie, nie dłuższym niż 5 dni od dnia zamieszczenia informacji (informacja o wyniku postępowania) Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę na wykonanie zamówienia.
Przekroczenie terminu, o którym mowa wyżej, zamawiający uzna za rezygnację wykonawcy z wykonania zadania. Zamawiający wówczas zwróci się do następnego wykonawcy (którego oferta jest najkorzystniejsza w kolejności) o wykonanie zamówienia.

Kontakt:
2j. Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami: Kierownik Referatu Aleksandra Bar
tel. 077/8873230, e-mail: a.bar@gzmk.eu
Pracownik Referatu Dariusz Wróbel, tel. 077/8873234, e-mail d.wrobel@gzmk.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.