Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
666z dziś
5567z ostatnich 7 dni
20348z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana wanny whirpool na pływalni

Przedmiot:

Wymiana wanny whirpool na pływalni

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Świętokrzyska 11
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
powiat: ostrowiecki
41 247 55 00
zamowienia@mosir.ostrowiec.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 41 247 55 00
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana wanny whirpool na pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac do wykonania:
1) Przygotowanie projektu wykonawczego.
2) Demontaż starej wanny wraz ze starym zbędnym orurowaniem.
3) Demontaż pompy obiegowej, hydromasażu oraz wentylatora bocznokanałowego odpowiadającego za masaż powietrzny.
Demontaż starego zbędnego orurowania od danych pomp/silników.
4) Demontaż starego oprzewodowania niezdatnego do powtórnego wykorzystania do pomp/silników/automatyki.
5) Demontaż starych czujników poziomu cieczy w zbiorniku przelewowym.
6) Usunięcie starego złoża filtracyjnego z ciśnieniowego zbiornika filtracyjnego DINOTEC.
7) Demontaż zaworu sześciodrogowego.
8) Demontaż starej szafy automatyki.
9) Demontaż części zbędnego orurowania starego systemu odpowiadającego za automatyczne dolewanie wody do obiegu
wodnego wanny wraz z licznikiem wody.
10) Wykonanie nowej podstawy stalowej pod nowy model wanny.
11) Konieczność demontażu jednej szyby w elewacji zewnętrznej budynku na hali basenowej w celu przetransportowania
starej wanny na zewnątrz obiektu oraz wniesienia nowej Wanny na halę basenową do miejsca docelowego montażu.
12) Montaż szyby po przeprowadzonym zadaniu wniesienia nowej wanny na halę basenową.
13) Montaż nowej Wanny w dotychczasowym miejscu, prace polegające na uszczelnieniu oraz na ewentualnym obrobieniu
murarskim/glazurniczym otworu po starej wannie (dopasowanie do nowej Wanny).
14) Podłączenie niezbędnego nowego orurowania do nowej wanny.
15) Podłączenie do rurociągów nowych pomp/silników.
16) Wykonanie niezbędnej nowej instalacji sterowniczej oraz zasilającej.
17) Montaż nowego zaworu do automatycznego dolewania wody do układu wraz z nowym wodomierzem.
18) Zasypanie zbiornika filtracyjnego nowym złożem filtracyjnym.
19) Wykonanie galerii zaworów w miejscu zaworu sześciodrogowego.
20) Wykonanie oraz montaż nowej szafy sterowniczej.
21) Wykonanie cieniowego pomiaru wysokości słupa wody w zbiorniku przelewowym przy pomocy czujników ciśnienia.
22) Zintegrowanie sterownika automatyki basenowej obiegu Brodzika (baseny zewnętrzne) do sterowania automatyką
Wanny z wcześniejszym ustalaniem danej integracji (rozbudowy istniejącego sterownika) z wykonawcą szafy automatyki
Brodzika lub wykonaniem całkowicie niezależnego sterowania (osobny sterownik).
23) Podłączenie sterowania wymiennika ciepła pod nową automatykę Wanny wraz z pomiarem temperatury.
24) Podłączenie dozowania środków chemicznych do dezynfekcji wody w odpowiednie miejsca w rurociągu Wanny.
25) Wykonanie ewentualnej przeróbki sterowania atrakcjami wodnymi Wanny z poziomu hali basenowej.
26) Uruchomienie całości (wykonanie prób szczelności wszystkich połączeń, sprawdzenie poprawności pracy działania
automatyki oraz wszystkich elementów wykonawczych całego obiegu wraz z ze sprawdzeniem całości procesu
technologicznego czyszczenia złoża filtracyjnego. Przeprowadzenie niezbędnych testów uruchomieniowych.
27) Oznaczenie pomp, zaworów, rurociągów, instalacji elektrycznej/automatyki, itp. zgodnie z projektem wykonawczym.
28) Przygotowaniu dokumentacji powykonawczej.
29) Szkolenie pracowników obsługujących dany obieg.
30) Dostarczenie niezbędnych atestów i deklaracji do zabudowanych urządzeń.

CPV: 44411200-6

Dokument nr: 2022/BZP 00208255, ZP.26.TP.8.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.bip.mosir.ostrowiec.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-o-wartosci-powyzej-130-tysiecy-zloty
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail:
zamowienia@mosir.ostrowiec.pl.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ostrowcu Świętokrzyskim, reprezentowany przez Dyrektora, Ul. Świętokrzyska 11, tel. 41 247 55 00.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@mosir.ostrowiec.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.- Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania
umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
12. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
13. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust.
1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu,
Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w
szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się
opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-22 10:00
Miejsce składania ofert: MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ul. Świętokrzyska 11

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.TP.8.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 210000 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac do wykonania:
1) Przygotowanie projektu wykonawczego.
2) Demontaż starej wanny wraz ze starym zbędnym orurowaniem.
3) Demontaż pompy obiegowej, hydromasażu oraz wentylatora bocznokanałowego odpowiadającego za masaż powietrzny.
Demontaż starego zbędnego orurowania od danych pomp/silników.
4) Demontaż starego oprzewodowania niezdatnego do powtórnego wykorzystania do pomp/silników/automatyki.
5) Demontaż starych czujników poziomu cieczy w zbiorniku przelewowym.
6) Usunięcie starego złoża filtracyjnego z ciśnieniowego zbiornika filtracyjnego DINOTEC.
7) Demontaż zaworu sześciodrogowego.
8) Demontaż starej szafy automatyki.
9) Demontaż części zbędnego orurowania starego systemu odpowiadającego za automatyczne dolewanie wody do obiegu
wodnego wanny wraz z licznikiem wody.
10) Wykonanie nowej podstawy stalowej pod nowy model wanny.
11) Konieczność demontażu jednej szyby w elewacji zewnętrznej budynku na hali basenowej w celu przetransportowania
starej wanny na zewnątrz obiektu oraz wniesienia nowej Wanny na halę basenową do miejsca docelowego montażu.
12) Montaż szyby po przeprowadzonym zadaniu wniesienia nowej wanny na halę basenową.
13) Montaż nowej Wanny w dotychczasowym miejscu, prace polegające na uszczelnieniu oraz na ewentualnym obrobieniu
murarskim/glazurniczym otworu po starej wannie (dopasowanie do nowej Wanny).
14) Podłączenie niezbędnego nowego orurowania do nowej wanny.
15) Podłączenie do rurociągów nowych pomp/silników.
16) Wykonanie niezbędnej nowej instalacji sterowniczej oraz zasilającej.
17) Montaż nowego zaworu do automatycznego dolewania wody do układu wraz z nowym wodomierzem.
18) Zasypanie zbiornika filtracyjnego nowym złożem filtracyjnym.
19) Wykonanie galerii zaworów w miejscu zaworu sześciodrogowego.
20) Wykonanie oraz montaż nowej szafy sterowniczej.
21) Wykonanie cieniowego pomiaru wysokości słupa wody w zbiorniku przelewowym przy pomocy czujników ciśnienia.
22) Zintegrowanie sterownika automatyki basenowej obiegu Brodzika (baseny zewnętrzne) do sterowania automatyką
Wanny z wcześniejszym ustalaniem danej integracji (rozbudowy istniejącego sterownika) z wykonawcą szafy automatyki
Brodzika lub wykonaniem całkowicie niezależnego sterowania (osobny sterownik).
23) Podłączenie sterowania wymiennika ciepła pod nową automatykę Wanny wraz z pomiarem temperatury.
24) Podłączenie dozowania środków chemicznych do dezynfekcji wody w odpowiednie miejsca w rurociągu Wanny.
25) Wykonanie ewentualnej przeróbki sterowania atrakcjami wodnymi Wanny z poziomu hali basenowej.
26) Uruchomienie całości (wykonanie prób szczelności wszystkich połączeń, sprawdzenie poprawności pracy działania
automatyki oraz wszystkich elementów wykonawczych całego obiegu wraz z ze sprawdzeniem całości procesu
technologicznego czyszczenia złoża filtracyjnego. Przeprowadzenie niezbędnych testów uruchomieniowych.
27) Oznaczenie pomp, zaworów, rurociągów, instalacji elektrycznej/automatyki, itp. zgodnie z projektem wykonawczym.
28) Przygotowaniu dokumentacji powykonawczej.
29) Szkolenie pracowników obsługujących dany obieg.
30) Dostarczenie niezbędnych atestów i deklaracji do zabudowanych urządzeń.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44411200-6 - Wanny
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących sumę
przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+G
P - Łączna ilość punktów = C + G gdzie:
C - liczba punktów w kryterium ,,Cena" /cena oferty brutto/,
G - liczba punktów w kryterium ,,Dodatkowa gwarancja"
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Na ocenę oferty Wykonawcy składa się suma dwóch wag punktowych. Oferta z
maksymalną liczbą punktów i spełniająca wymogi procedury przetargowej (nie podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu) uznana
zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres dodatkowej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej jedną dostawę wraz z montażem wanien o równoważnych parametrach w stosunku do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł, co potwierdzi Wykonawca referencjami lub innymi dokumentami wystawionymi przez jednostki zamawiające, że dostawy i montaże wanien zostały należycie wykonane zgodnie z zawartymi umowami.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie
Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, składane wraz z ofertą (wzór stanowi Załącznik nr 3
do SWZ).
2. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SW.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Oświadczenia wymagane od Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3a do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykaz dostaw (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oświadczenie Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, składane na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego stanowiące załączniki nr 10 lub 10a do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, które wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących sumę
przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+G
P - Łączna ilość punktów = C + G gdzie:
C - liczba punktów w kryterium ,,Cena" /cena oferty brutto/,
G - liczba punktów w kryterium ,,Dodatkowa gwarancja"
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Na ocenę oferty Wykonawcy składa się suma dwóch wag punktowych. Oferta z
maksymalną liczbą punktów i spełniająca wymogi procedury przetargowej (nie podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu) uznana
zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres dodatkowej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.