Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
603z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pielęgnacja zieleni oraz wykonanie nasadzeń

Przedmiot:

Pielęgnacja zieleni oraz wykonanie nasadzeń

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd m.st. Warszawy-Urząd Dzielnicy Wawer
Żegańska 1
04-713 Warszawa
powiat: Warszawa
wawer.wzp@um.warszawa.pl
https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/63746/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pielęgnacja zieleni oraz wykonanie nasadzeń na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
a) Pielęgnacja oraz podlewanie przez cały sezon wegetacyjny istniejących oraz posadzonych w ramach umowy roślin i trawników w lokalizacjach wskazanych w wykazie terenów.
b) Wykonanie jednorazowej pielęgnacji drzew istniejących w lokalizacjach wskazanych w wykazie terenów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SWZ.

CPV: 77310000-6

Dokument nr: 2022/BZP 00208218, UD-XIII-ZZP.271.27.2022.ARY

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
o Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
o komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
o Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
o Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych o Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 2 GB;
o Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
Kodowanie i czas odbioru danych
o Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
o Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert 1. W przypadku składania wniosku lub oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:
o Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
o Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
o Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
o Zainstalowana aplikacja Szafir Host
o Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego (dotyczy certyfikatu zapisanego na karcie).
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów zaleca się po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku ,,SPRAWDŹ PODPIS".
2. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):
o E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
o Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
o Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
o Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
o Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod;
o Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku ,,SPRAWDŹ PODPIS".
3. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):
Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/63746/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-22 09:00
Miejsce składania ofert: http://zamowienia.um.warszawa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-16

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: UD-XIII-ZZP.271.27.2022.ARY
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 274899,07 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
a) Pielęgnacja oraz podlewanie przez cały sezon wegetacyjny istniejących oraz posadzonych w ramach umowy roślin i trawników w lokalizacjach wskazanych w wykazie terenów.
b) Wykonanie jednorazowej pielęgnacji drzew istniejących w lokalizacjach wskazanych w wykazie terenów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-16
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed datą publikacji ogłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zadanie obejmujące swoim zakresem wykonanie nasadzeń oraz utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w przestrzeni publicznej, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.

Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie:
o WYKAZU USŁUG, określonego w pkt VII.3.1 SWZ (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ), DOWODÓW, o których mowa w pkt VII.3.2 SWZ, złożonych na wezwanie Zamawiającego.

Uwaga:
Wykonawca wykazując się doświadczeniem uzyskanym w ramach konsorcjum może się nim wykazać jedynie w takim zakresie w jakim był bezpośrednim wykonawcą części wskazanego zadania.
Przez zadanie rozumie się zawartą umowę.

2. Wykonawca musi wykazać, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował jedną osobą sprawującą nadzór merytoryczny nad realizacją zadania przeznaczoną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru terenów zieleni, posiadającą wykształcenie wyższe w jednej ze specjalności: architekt krajobrazu, ogrodnictwo, leśnictwo lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie, legitymującą się zaświadczeniem SITO/NOT lub OSTO lub innym równoważnym, potwierdzającym uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie inspektora nadzoru prac w terenach zieleni, a także posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji ww. inspektora oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu pracami (zadaniami) w zakresie kształtowania terenów zieleni publicznej w miastach w rejonie:
- parków lub placów lub zieleńców lub bulwarów - jedno zadanie;
oraz
- pasa drogowego dróg publicznych- jedno zadanie.
Każde z ww. zadań musi obejmować wykonanie nasadzeń roślinności wysokiej i niskiej oraz trawników.
Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego WYKAZU OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (zał. nr 9 do SWZ).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: OŚWIADCZENIE o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. WYKAZ USŁUG wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt VI.4.1 SWZ (zał. nr 8 do SWZ)

Dokument należy złożyć:
? w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
? w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

2. DOWODY określające, czy usługi (wymienione w Wykazie usług) zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa, są
1) referencje
2) inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
3) oświadczenie wykonawcy - jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2.

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy od daty składania ofert.

Dokument(y) należy złożyć:
? w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane - w przypadku gdy dokument został sporządzony w postaci elektronicznej,
? w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane,
? cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio:
? wykonawca,
? wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
? podmiot udostępniający zasoby,
w zależności od tego, które każdego z nich dotyczą.
? notariusz.

3. WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 9 do SWZ).

Dokument należy złożyć:
? w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
? w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 3 do SWZ);
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).
4. W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA POLEGA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY:
1) ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
2) OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY, składane na podstawie art. 125 ust. 5 Ustawy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby.
5. OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zał. 5 do SWZ), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 Ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Treść pełnomocnictwa załączanego do oferty, w jednej z form określonych w pkt. VII.2.3 SWZ, musi zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, który w imieniu Wykonawców występujących wspólnie złoży ofertę za pośrednictwem Platformy.
5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców kluczowych zadań objętych przedmiotem zamówienia.
7. Wykonawca wykazując się doświadczeniem uzyskanym w ramach konsorcjum może się nim wykazać jedynie w takim zakresie w jakim był bezpośrednim wykonawcą części wskazanego zadania.
8. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (działających w ramach konsorcjum, spółki cywilnej), oddzielnie musi złożyć:
1) OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy (zał. 4 do SWZ)
2) OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zał. 5 do SWZ)
3) OŚWIADCZENIE o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (zał. 10 do SWZ).
Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany w treści umowy po jej zawarciu mogą być dokonywane w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-21

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.