Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
488z dziś
5389z ostatnich 7 dni
20170z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE
RYNEK 1
96-100 Skierniewice
powiat: Skierniewice
468345101, faks 468345151
umskier@um.skierniewice.pl
https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: łódzkie
Miasto: Skierniewice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 468345101, faks 4683
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach".
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział IV SWZ:
2. Zakres usług świadczonych w ramach zamówienia obejmuje:
Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy w tym zakresie w szczególności:
2.1 Nadzór inwestorski i koordynacja realizacji wykonania robót budowlanych zgodnie z przepisami i zasadami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji,
2.1.1zapewnienie własnych środków i zasobów oraz wykwalifikowanego personelu odpowiedniego dla realizacji przedmiotu zamówienia;
2.1.2 organizowanie, koordynowanie i uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych z wykonawcą;
2.1.3 współpraca z wykonawcą i zamawiającym oraz egzekwowanie od wykonawcy usuwania usterek i wad a także informowanie Zamawiającego o konieczności egzekwowania od wykonawcy usunięcia ewentualnych usterek;
2.1.4 dokonywanie analizy poprawności wykonania robót budowlanych w tym w przypadku robót zamiennych i dodatkowych (o ile takie będą występowały) w zakresie przepisów prawa, rozwiązań technicznych i zastosowanych materiałów;
2.1.5 dokonanie klasyfikacji i podziału środków trwałych zrealizowanej inwestycji;
2.2. Nadzór Inwestorski obejmujący nadzór nad robotami budowlanymi we wszystkich branżach w całym zakresie inwestycji.
W ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania w szczególności:
2.2.1 pełnego zakresu czynności określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane - (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.);
2.2.2 pełnienia funkcji koordynatora inspektorów nadzoru w przypadku występowania innych branż przy realizacji inwestycji - zgodnie z art. 27 w/w ustawy Prawo budowlane;
2.2.3 zapewnienie własnych środków i zasobów oraz wykwalifikowanego personelu odpowiedniego dla realizacji przedmiotu zamówienia;
2.2.4 nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót w szczególności, co do zgodności jego wykonania z dokumentacją projektową i zasadami sztuki budowlanej;
2.2.5 nadzorowanie wypełniania obowiązków w zakresie ochrony środowiska, w szczególności: prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony środowiska nad realizacją Robót; monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktu Wykonawcy Robót pod kątem wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich decyzji, pozwoleń, zezwoleń, norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in. ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku, i ich naprawie, ustawy prawo wodne, ustawy o odpadach, jak również Regulacji Zamawiającego i - w razie stwierdzenia nieprawidłowości - podejmowanie stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji.
2.2.6 Inspektor jest zobowiązany do identyfikowania ewentualnych negatywnych skutków spowodowanych działaniami Wykonawcy Robót w związku z realizacją Robót, w tym m.in.:
a) uciążliwości w postaci hałasu i innych emisji do środowiska,
b) zanieczyszczenia gleby bądź wód powierzchniowych lub gruntowych,,
c) zniszczenia chronionych typów siedlisk przyrodniczych, siedlisk chronionych gatunków fauny i flory i naruszenia innych zasad ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.),
d) nieprawidłowości w wykonywaniu czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczących ochrony środowiska, a stwierdzonych przez Inspektora podczas prowadzenia przez niego nadzoru;
e) nieprawidłowym postępowaniem z wytworzonymi odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi;
f) nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonania budowy obejmujące w szczególności bieżący nadzór nad przebiegiem budowy oraz czynności formalne i prawne wynikające z zakresu uprawnień nadzoru inwestorskiego; 2.27 rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie robót z Wykonawcą i osobami lub instytucjami trzecimi.
g) sprawdzanie zgodności robót z dokumentacją projektową dla inwestycji;
h) uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych i przedstawianie merytorycznego stanowiska w poruszanych kwestiach;
i) dokonywania rozliczeń merytorycznych i finansowych wykonanych prac w imieniu Zamawiającego;
j) informowania Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji inwestycji, o występujących odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonywania inwestycji;
k) przygotowywania, sporządzania i dostarczania dla Zamawiającego wszelkich informacji i opinii oraz rekomendacji; dokumentów związanych z realizacją inwestycji w tym z zakresu technicznego i rzeczowo-finansowego;
l) uczestnictwa w komisjach do stwierdzenia ewentualnych wad w okresie rękojmi oraz nadzór nad naprawami wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji;
m) nadzór inwestorski zobowiązany jest do składania sprawozdań z realizacji inwestycji na wniosek zamawiającego oraz będzie informował na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac ewentualnych zagrożeniach i ryzykach w realizacji inwestycji;
n) poinformowania w imieniu Zamawiającego organu Nadzoru Budowlanego o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, załączając odpowiednie oświadczenia kierownika budowy i inspektorów nadzoru zgodnie z wymogami prawa.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu opis OPZ zawarto w rozdziale IV SWZ oraz dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.

CPV: 71520000-9, 71000000-8, 71247000-1, 71630000-3, 71310000-4, 71311000-1, 71521000-6

Dokument nr: 2022/BZP 00208341, RZP.271.40.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platforma.logintrade.net/ pod adresem:
https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Zamawiający dopuszcza komunikację, za wyjątkiem złożenia oferty, przy użyciu poczty elektronicznej, pod adresem e-mail:
b.wiercioch@um.skierniewice.pl
g.gruchala@um.skierniewice.pl
a.malka@um.skierniewice.pl
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadcza, że akceptuje warunki korzystania z Platformy Przetargowej, określone w Regulaminie na stronie
https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy Przetargowej przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Korzystanie z Platformy Przetargowej jest bezpłatne
Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Platformy Przetargowej opisane są na stronie https://skierniewice.logintrade.net/public/instrukcje/wymagania_techniczne_20210531.pdf
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie Przetargowej. Wiadomość otrzymuje wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę ,,Złóż ofertę". W przypadku wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.logintrade.pl w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.logintrade.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu znajdują się w zakładce ,,Instrukcje użytkowników" na stronie internetowej pod adresem: https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych należy skontaktować się z infolinią firmy Logintrade S.A., tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu wymagania zostały zawarte w Rozdziale XIII i XIV SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): II. SWZ. Obowiązek Informacyjny przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Skierniewice w Urzędzie Miasta Skierniewice, Ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora: Inspektor Danych Osobowych, Urząd Miasta Skierniewice, Ul. Rynek 1, 96-00 Skierniewice, e-mail: iod@um.skierniewice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ,,ustawa PZP" lub ,,PZP") w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawny obowiązek ciążący na administratorze.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-22 11:00
Miejsce składania ofert: https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 500 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 9 000zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100 ).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA nr 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969 z dopiskiem ,,Nadzór wielobranżowy nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach". RZP.271.40.2022."
5. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
7. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
8. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
9. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
10. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
11. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
12. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
13. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
14. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
15. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.40.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział IV SWZ:
2. Zakres usług świadczonych w ramach zamówienia obejmuje:
Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy w tym zakresie w szczególności:
2.1 Nadzór inwestorski i koordynacja realizacji wykonania robót budowlanych zgodnie z przepisami i zasadami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji,
2.1.1zapewnienie własnych środków i zasobów oraz wykwalifikowanego personelu odpowiedniego dla realizacji przedmiotu zamówienia;
2.1.2 organizowanie, koordynowanie i uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych z wykonawcą;
2.1.3 współpraca z wykonawcą i zamawiającym oraz egzekwowanie od wykonawcy usuwania usterek i wad a także informowanie Zamawiającego o konieczności egzekwowania od wykonawcy usunięcia ewentualnych usterek;
2.1.4 dokonywanie analizy poprawności wykonania robót budowlanych w tym w przypadku robót zamiennych i dodatkowych (o ile takie będą występowały) w zakresie przepisów prawa, rozwiązań technicznych i zastosowanych materiałów;
2.1.5 dokonanie klasyfikacji i podziału środków trwałych zrealizowanej inwestycji;
2.2. Nadzór Inwestorski obejmujący nadzór nad robotami budowlanymi we wszystkich branżach w całym zakresie inwestycji.
W ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania w szczególności:
2.2.1 pełnego zakresu czynności określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane - (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.);
2.2.2 pełnienia funkcji koordynatora inspektorów nadzoru w przypadku występowania innych branż przy realizacji inwestycji - zgodnie z art. 27 w/w ustawy Prawo budowlane;
2.2.3 zapewnienie własnych środków i zasobów oraz wykwalifikowanego personelu odpowiedniego dla realizacji przedmiotu zamówienia;
2.2.4 nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót w szczególności, co do zgodności jego wykonania z dokumentacją projektową i zasadami sztuki budowlanej;
2.2.5 nadzorowanie wypełniania obowiązków w zakresie ochrony środowiska, w szczególności: prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony środowiska nad realizacją Robót; monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktu Wykonawcy Robót pod kątem wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich decyzji, pozwoleń, zezwoleń, norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in. ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku, i ich naprawie, ustawy prawo wodne, ustawy o odpadach, jak również Regulacji Zamawiającego i - w razie stwierdzenia nieprawidłowości - podejmowanie stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji.
2.2.6 Inspektor jest zobowiązany do identyfikowania ewentualnych negatywnych skutków spowodowanych działaniami Wykonawcy Robót w związku z realizacją Robót, w tym m.in.:
a) uciążliwości w postaci hałasu i innych emisji do środowiska,
b) zanieczyszczenia gleby bądź wód powierzchniowych lub gruntowych,,
c) zniszczenia chronionych typów siedlisk przyrodniczych, siedlisk chronionych gatunków fauny i flory i naruszenia innych zasad ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.),
d) nieprawidłowości w wykonywaniu czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczących ochrony środowiska, a stwierdzonych przez Inspektora podczas prowadzenia przez niego nadzoru;
e) nieprawidłowym postępowaniem z wytworzonymi odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi;
f) nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonania budowy obejmujące w szczególności bieżący nadzór nad przebiegiem budowy oraz czynności formalne i prawne wynikające z zakresu uprawnień nadzoru inwestorskiego; 2.27 rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie robót z Wykonawcą i osobami lub instytucjami trzecimi.
g) sprawdzanie zgodności robót z dokumentacją projektową dla inwestycji;
h) uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych i przedstawianie merytorycznego stanowiska w poruszanych kwestiach;
i) dokonywania rozliczeń merytorycznych i finansowych wykonanych prac w imieniu Zamawiającego;
j) informowania Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji inwestycji, o występujących odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonywania inwestycji;
k) przygotowywania, sporządzania i dostarczania dla Zamawiającego wszelkich informacji i opinii oraz rekomendacji; dokumentów związanych z realizacją inwestycji w tym z zakresu technicznego i rzeczowo-finansowego;
l) uczestnictwa w komisjach do stwierdzenia ewentualnych wad w okresie rękojmi oraz nadzór nad naprawami wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji;
m) nadzór inwestorski zobowiązany jest do składania sprawozdań z realizacji inwestycji na wniosek zamawiającego oraz będzie informował na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac ewentualnych zagrożeniach i ryzykach w realizacji inwestycji;
n) poinformowania w imieniu Zamawiającego organu Nadzoru Budowlanego o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, załączając odpowiednie oświadczenia kierownika budowy i inspektorów nadzoru zgodnie z wymogami prawa.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu opis OPZ zawarto w rozdziale IV SWZ oraz dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 500 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego które stanowić mogą nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia. Zakres zamówień, o których mowa w art. 214 pkt. 7 Ustawy Pzp oraz warunki na jakich zostaną udzielone określa OPZ. Zamawiający w oparciu o przepisy art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, powierzy ich wykonanie dotychczasowemu wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba ich wykonania i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zakres ww. usług polegać będzie na zwielokrotnieniu prac będących przedmiotem zamówienia. Dokładny zakres i warunki zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową, a decyzja o jego udzieleniu zależna będzie od potrzeb Zamawiającego oraz posiadania przez niego środków finansowych na realizację zadania.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1 Kryterium: cena ,,C"- waga 60 %
Punktacja od 0 pkt do 60 pkt - najniższa cena 60 pkt pozostałe proporcjonalnie do najniższej ceny.
Do wyliczenia wg wzoru:
Najniższa oferowana cena (Cn)
C = --------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty (Cb)
gdzie:
C - punkty badanej oferty
Cn - najniższa oferowana cena
Cb - cena badanej oferty
1.2 Kryterium: doświadczenie ,,D"- waga 40 %
Uwaga:
1.2.1 Przyjmuje się, że 1%=1pkt
1.2.2 Maksymalna liczba punktów jaką oferta może uzyskać w tym kryterium wynosi 40pkt.
1.2.3 Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie informacji dotyczących wykonania usług polegających na sprawowaniu Nadzoru inwestorskiego w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zgodnie z SWZ pkt. VIII ppkt. 1.4.1, stanowić będzie 1 komplet usług.
1.2.4 Wykonawca jest zobowiązany do wykazania co najmniej jednego kompletu usług. W przypadku wykazania mniejszej ilości kompletów usług, niż min. dopuszczona zgodnie z SWZ, zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ
1.2.5 Za większą liczbę kompletów usług wykonawca otrzyma większą liczbę punktów przy ocenie ofert. Punkty dla poszczególnych ofert przyznane zostaną według następującej tabeli:
Lp. Liczba kompletów usług Liczba punktów
1 1 komplet usług 20 pkt.
2 2 komplety usług 40 pkt.

1.2.6 W przypadku zaoferowania większej ilości kompletów usług niż maksymalna możliwa do zaoferowania liczba kompletów usług, zamawiający w celu oceny oferty w niniejszym kryterium przyjmie, że wykonawca oferuje 2 komplety usług.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów obliczoną wg wzoru: S = C+D
gdzie:
S - łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę
C- liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,cena"
D- liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,doświadczenie"
Wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień publicznych zostanie wybrany do realizacji zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.4 SWZ zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

1.4.1 Doświadczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub przebudowie stadionu piłkarskiego o wartości minimum 30 000 000,00 zł brutto ( trzydziestu milionów złotych 00/100 brutto)

1.4.2 Osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia będzie dysponował co najmniej osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w odpowiednich specjalnościach:
a) budowlanej - osoba ta będzie pełniła funkcję wiodącego inspektora nadzoru robót budowlanych, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Prawem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 2020); oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności;
- osoba ta musi posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót/budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
- osoba ta posiada doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót na minimum jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie stadionu;
b) sanitarnej - posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Prawem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 2020); oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności;
- osoba ta musi posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót/budowy w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) elektrycznej -posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Prawem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 2020); oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności;
- osoba ta musi posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót/budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
d) telekomunikacyjnej -posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z Prawem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 2020); oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności;
- osoba ta musi posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót/budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji inspektora nadzoru z różnych branż.
2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp do dołączenia do oferty oświadczenia (zał. nr 10 do SWZ), z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.1.1 SWZ Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 3 do SWZ;
4.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.2.1 SWZ wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.,
4.2.2 SWZ Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wg załącznika nr 7 do SWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Do oferty załącznik nr 1 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
a) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.
c) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. X.1, c) jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże Zamawiającemu, wraz ze składaną ofertą, dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, poza dokumentem wskazanym powyżej, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ,
- dokumenty wskazane w Rozdziale X pkt 1 c niniejszej części SWZ lub pełnomocnictwo, w zakresie potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania,

1.1 Do oferty wykonawca załącza również:
Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
? Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
? W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
? Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
o postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
o wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
o ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
- Wymagana forma:
o Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
o Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 9 000zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100 ).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA nr 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969 z dopiskiem ,,Nadzór wielobranżowy nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach". RZP.271.40.2022."
5. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
7. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
8. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
9. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
10. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
11. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
12. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
13. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
14. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
15. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1 Kryterium: cena ,,C"- waga 60 %
Punktacja od 0 pkt do 60 pkt - najniższa cena 60 pkt pozostałe proporcjonalnie do najniższej ceny.
Do wyliczenia wg wzoru:
Najniższa oferowana cena (Cn)
C = --------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty (Cb)
gdzie:
C - punkty badanej oferty
Cn - najniższa oferowana cena
Cb - cena badanej oferty
1.2 Kryterium: doświadczenie ,,D"- waga 40 %
Uwaga:
1.2.1 Przyjmuje się, że 1%=1pkt
1.2.2 Maksymalna liczba punktów jaką oferta może uzyskać w tym kryterium wynosi 40pkt.
1.2.3 Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie informacji dotyczących wykonania usług polegających na sprawowaniu Nadzoru inwestorskiego w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zgodnie z SWZ pkt. VIII ppkt. 1.4.1, stanowić będzie 1 komplet usług.
1.2.4 Wykonawca jest zobowiązany do wykazania co najmniej jednego kompletu usług. W przypadku wykazania mniejszej ilości kompletów usług, niż min. dopuszczona zgodnie z SWZ, zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ
1.2.5 Za większą liczbę kompletów usług wykonawca otrzyma większą liczbę punktów przy ocenie ofert. Punkty dla poszczególnych ofert przyznane zostaną według następującej tabeli:
Lp. Liczba kompletów usług Liczba punktów
1 1 komplet usług 20 pkt.
2 2 komplety usług 40 pkt.

1.2.6 W przypadku zaoferowania większej ilości kompletów usług niż maksymalna możliwa do zaoferowania liczba kompletów usług, zamawiający w celu oceny oferty w niniejszym kryterium przyjmie, że wykonawca oferuje 2 komplety usług.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów obliczoną wg wzoru: S = C+D
gdzie:
S - łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę
C- liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,cena"
D- liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,doświadczenie"
Wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień publicznych zostanie wybrany do realizacji zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-22

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.