Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
42z dziś
5113z ostatnich 7 dni
21792z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac remontowych

Przedmiot:

Wykonanie prac remontowych

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18
21-040 Świdnik
powiat: świdnicki (lubelski)
tel. 081 46 48 701
jacek.kowalski@lublin-wschod.sr.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Świdnik
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 081 46 48 701
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie prac remontowych na rzecz Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
V. Nazwa przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Lublin -
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia.

CPV: 45.45.30.00 - 7, 45.44.21.00 - 8, 45.45.41.00 - 5

Dokument nr: LWOG-2402-35/22

Składanie ofert:
VIII. Ofertę należy:
złożyć w formie pisemnej w terminie do 22 czerwca 2022 r. do godz. 12:00 (osobiście -
pok.118 (pierwsze piętro) lub e-mailem: jacek.kowalski@lublin-wschod.sr.gov.pl według wzoru
Oferty stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia - do dnia 29 lipca 2022 r.

Wymagania:
Godziny pracy Sądu:
- od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki),
- od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku).
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 1/21 Dyrektora Sądu dotyczącego
zasad gospodarowania środkami publicznymi, których wartość szacunkowa nie przekracza
kwoty 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł 00/100).
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) zmiany postanowień Zaproszenia do złożenia oferty przed terminem składania ofert,
b) odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny - tzw. ,,unieważnienie
postępowania" w każdym czasie do momentu rozstrzygnięcia postępowania.
3. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
VI. Wymagania związane z wykonaniem:
1) Przedmiot zamówienia musi być świadczony przez osoby:
a) niekarane - nie skazane za popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
b) przeciwko, którym nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo karne lub karne
skarbowe.
2) Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa przy realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Prace mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku od godziny 17:00 natomiast w
sobotę i niedzielę bez ograniczeń z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
VII. Inne wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca musi posiadać doświadczenie i odpowiednią wiedzę techniczną związaną z
wykonaniem przedmiotu zamówienia;
2) oferowane ceny nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy;
3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak
również z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą
starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i z zachowaniem obowiązujących wymagań i
przepisów BHP i ppoż;
4) Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów budowlanych zgodnie z zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz
posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 - o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.);
5) w cenie podanej poniżej powinny zostać ujęte wszystkie koszy mające wpływ na realizację
przedmiotowego zamówienia m.in. koszty dojazdu, materiałów.
Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej.
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w Zaproszeniu.
2. Wykonawca, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zaproszenia,
kierując swoje zapytania w formie pisemnej. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia
należy składać najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem składania ofert.
3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
robocze przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień
lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego
postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Zaproszenia. Dokonana zmiana zostaje zamieszczona na stronie prowadzonego
postępowania.
7. Zmiany Zaproszenia są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
X. Kryteria oceny ofert
1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto. Zamawiający wybierze ofertę najtańszą
spośród ofert nieodrzuconych.
2. Cena brutto stanowi 100 % kryterium wyboru. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę brutto przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich
innych wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.
3. Oferty budzące wątpliwości mogą być przedmiotem zapytania Zamawiającego o wyjaśnienie ich
treści. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty, a
w przypadku braku złożenia wyjaśnień do odrzucenia oferty.
4. W toku oceny ofert Zamawiający może poprawiać w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
z zastrzeżeniem, że ww. czynności Zamawiający wykona przed ustaleniem rankingu ofert.
5. Zamawiający ustali ranking ofert i udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymogom określonym w niniejszym Zaproszeniu oraz w Załącznikach i która została
oceniona zgodnie z postanowieniem ppkt 1 jako najkorzystniejsza. W przypadku uchylenia się
przez tego Wykonawcę od zawarcia umowy - zostanie wybrana oferta Wykonawcy następnemu
w kolejności oferującemu najniższą cenę.
6. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskało taką sama liczbę punktów, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Oferty nie spełniające wymogów określonych w postępowaniu będą odrzucane.
8. W przypadku nie złożenia żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, Zamawiający zamyka
postępowanie bez wyboru oferty.
9. Oferta, która wpłynie po terminie zostanie odrzucona.
XI. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Pod pojęciem ceny rozumieć należy cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia, o którym
mowa w załączniku nr 1 do Zaproszenia.
2. W cenie winny być uwzględnione wszystkie inne koszty, jakie powstaną w związku z
wykonywaniem usługi.
XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. W przypadku nie podpisania Umowy przez wybranego Wykonawcę w terminie określonym w ust.
1, zostanie wybrana kolejna oferta z najniższą ceną.
3. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży następujące dokumenty oraz oświadczenia
osób, które będą bezpośrednio realizowały usługę, tj.:
1) wykaz osób, które będą bezpośrednio realizowały prace remontowe zawierający co
najmniej imię i nazwisko osoby;
2) oświadczenie, iż osoby ujęte w wykazie osób są niekarane tj. nie skazane za popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego oraz przeciwko osobom ujętych w wykazie
osób nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo karne lub karne skarbowe;
3) oświadczenia osób ujętych w wykazie, że wyrażają oni zgodę na przetwarzanie ich
danych osobowych.
XIII. Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszego
postępowania jest Sąd Rejonowy Lublin - Zachód z siedzibą w Lublinie albo Sąd Okręgowy w
Lublinie.

Uwagi:
XIV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Informacja zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że:
1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udzielaniem zamówień
publicznych jest Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, reprezentowany
przez Dyrektora Sądu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik.
2. Inspektor ochrony danych:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych:
o mailowo na adres: iod@lublin-wschod.sr.gov.pl
o ePUAP:https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalogspraw/opisuslugi/skargi-
wnioski-zapytania-do-urzedu/SRLublinWschod
o korespondencyjnie na adres administratora danych.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:
Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego w szczególności weryfikacja
okoliczności uzasadniających wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tzn. przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Okres przechowywania danych:
Dane osobowe przechowywane będą przez okres przechowywania dokumentacji postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego tj. okres, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, czyli przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku wykonawców, którym Zamawiający nie udzielił zamówienia. W
przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: okres równy
okresowi gwarancji i rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron.
Następnie dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą
u administratora oraz ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).
5. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
6. Prawa osób, których dane są przetwarzane:
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku w związku z udzielaniem zamówień publicznych mają prawo do złożenia
wniosku:
? na podstawie art. 15 RODO o dostęp do danych oraz mogą żądać od Administratora informacji
o celu i sposobie przetwarzania danych, przy czym w przypadku, gdy wykonanie obowiązków,
o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
? na podstawie art. 16 RODO o sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub
niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo
zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
? na podstawie art. 18 RODO o ograniczenie przetwarzania, przy czym wystąpienie z żądaniem
ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przewarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy
prawa.

Kontakt:
Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Jacek Kowalski.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.