Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie studni głębinowej z przeznaczeniem do poboru wody do celów socjalno-bytowych

Przedmiot:

Wykonanie studni głębinowej z przeznaczeniem do poboru wody do celów socjalno-bytowych

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
powiat: Lublin
tel.: 81 537 51 24, tel. 81 537 52 04, tel. 81 537 53 10
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 81 537 51 24,
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie studni głębinowej z przeznaczeniem do poboru wody do celów socjalno-bytowych
w Ośrodku Wypoczynkowym UMCS Ul. Albrechtówka 3B, 24-120 Kazimierz Dolny"
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
,,Wykonanie studni głębinowej z przeznaczeniem do poboru wody do celów socjalno-bytowych w Ośrodku
Wypoczynkowym UMCS Ul. Albrechtówka 3b, 24-120 Kazimierz Dolny.
Adres: 24-120 Kazimierz Dolny, Ul. Albrechtówka 3b.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia.

CPV: 45000000-7, 45255110-3, 45262220-9, 76470000-8

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21.06.2022r. o godz. 08:15 w pokoju 901, w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, plac Marii Curie-
Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Rektorat, pokój 901, w terminie do dnia 21.06.2022r. do godz. 08:00 za
pośrednictwem poczty lub kancelarii UMCS (pokój 001-Kancelaria, na parterze budynku Rektoratu) lub
osobiście do pokoju 901.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wymagania:
godziny urzędowania: 7:15 ÷ 15:15.
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone poniżej progu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej ustawą
oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w UMCS.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na całe zamówienie.
Gwarancja na wykonane przez Wykonawcę prace będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wyko-
nanych stanowiących przedmiot zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust.
1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
Jako wykonanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć:
1) Złożenie zgłoszenia Zamawiającemu o gotowości do odbioru robót budowlanych zgodnie z zapisami umownymi.
Podwykonawstwo:
W przypadku gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, powinien
wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
W przypadku gdy Wykonawca w formularzu oferty nie oświadczy, iż zamierza realizować część zamówienia przy po-
mocy podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż będzie realizował zamówienie samodzielnie.
Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 7 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać,
iż:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum jedną robotę budowlaną dotyczącą wykonania wiercenia studni
głębinowej z przeznaczeniem do poboru wody.
9. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2) W ofercie należy podać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z wyszczególnieniem zawartym
w formularzu oferty.
3) Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w
imieniu Wykonawcy.
4) W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.
5) Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez
Wykonawcę.
6) Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
- dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą,
b) dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia tzn. wykaz robót budowlanych oraz dowody
potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt
8 ppkt. 1) niniejszego zaproszenia do składania ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpie-
czenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wy-
stawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
8) Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie
zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia: ,,Oferta w postępowaniu na
,,Wykonanie studni głębinowej z przeznaczeniem do poboru wody do celów socjalno-bytowych
w Ośrodku Wypoczynkowym UMCS ul. Albrechtówka 3B, 24-120 Kazimierz Dolny"
,,Nie otwierać przed: .........(wypełnia Wykonawca).... 2022r. godz. .........." oraz nazwę i adres lub pieczęć fir-
mową Wykonawcy.
9) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
10) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1) Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym
we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej zaproszenia.
2) Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia, w tym
w szczególności: opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubez-
pieczenia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składni-
ki cenotwórcze.
3) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4) Cena opisana w pkt 10 ppkt 1) lub pkt 10 ppkt 2) jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający.
5) Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (nie dopusz-
cza się podania jednostek w tysięcznych częściach złoty).
211. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, dokumentów oraz oświadczeń:
Zamawiający w toku badania i oceny oferty może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
oraz treści złożonych oświadczeń i dokumentów, a także wzywać do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
13. Kryteria oceny ofert.
1) Kryterium wyboru oferty jest cena (cena - 100%).
2) Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.
14. Zawarcie umowy:
1) Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku Nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzyst-
niejszą ofertę.
2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed zawarciem Umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiają-
cemu kserokopię dowodu osobistego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (dotyczy Wyko-
nawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej).
15. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i
finansowych.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu:
w sprawach merytorycznych -
Cezary Witek - tel.: 81 537 51 24 - branża budowlana
Marek Fidor - tel. 81 537 52 04 - branża sanitarna
Adam Kargul - tel. 81 537 53 10 - branża elektryczna.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.