Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Kartuski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
ul. Gdańska 26
83-300 Kartuzy
powiat: kartuski
586810715, faks 586811522
przetargi@zdpk.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/627132
Województwo: pomorskie
Miasto: Kartuzy
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 586810715, faks 5868
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1926 G na odcinku Borowo - Babi Dół o długości około 2,2 km.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1926 G na odcinku Borowo - Babi Dół o długości około 2,2 km."

Celem zadania jest stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z aktualnymi przepi-sami, na podstawie której Zamawiający wyłoni wykonawcę zadania i wybuduje prawidłowo funk-cjonujący obiekt budowlany.
Wykonawca odpowiedzialny jest za cały proces projektowy, oraz udzielanie wyjaśnień i uzupełnianie dokumentacji. do projektu budowlanego i projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót na etapie procedury udzielania zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budow-lanych (w tym aktualizację kosztorysów), na etapie wykonywania robót budowlanych oraz w postępowaniu o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub zgłoszenia robót.

TERMIN UMOWNY OBEJMUJE: wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie wszystkich wymaga-nych warunków, uzgodnień, opinii, prawomocnych decyzji i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu właściwego organu wo-bec zgłoszonych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub otrzymanie po-zwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania).

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
a) Wizję w terenie, inwentaryzację stanu istniejącego (w tym urządzeń obcych),
b) Pozyskanie/wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500 z poświadczeniem przez Ośrodek Geodezji i Kartografii
c) Wykonanie opracowań geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, prognoz i pomiarów ruchu (wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem) - pozyskanie wszystkich niezbędnych danych do projektowania w razie potrzeby
d) Wstępną koncepcję projektu budowlanego zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wyliczeniem sza-cunkowej wartości przedmiotowego zadania zatwierdzoną przez Zamawiającego do dalsze-go projektowania (zatwierdzenie nie stanowi ostatecznego uzgodnienia oraz nie zwalania Wykonawcy z projektowania zgodnie z obowiązującymi przepisami a także uzgadniania do-kumentacji z innymi instytucjami) - planowany przebieg trasy wraz z wykazem nieruchomo-ści przeznaczonych na cel inwestycji. Wstępna koncepcja projektu powinna być wykonana w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy.
e) Inwentaryzację zieleni i drzew przewidzianych do wycinki
f) Uzyskanie zgłoszeń/ prawomocnych decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego
g) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji lub postanowienia o braku potrzeby, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko jeżeli będzie wymagany
h) Projekt podziału nieruchomości, wpisanie operatu technicznego dot. podziału nieruchomości do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - w razie potrzeby,
i) Przygotowanie jako oddzielne opracowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku o po-zwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, lub uzyskania za-świadczenia o braku sprzeciwu właściwego organu wobec zgłoszonych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (w zależności od potrzeb) wraz ze złożeniem wniosku w celu uzyskania w/w, lub przekazaniem dokumentacji tej dokumentacji do Zama-wiającego w celu złożenia w/w wniosku
j) Projekt zagospodarowania terenu,
k) Projekt architektoniczno budowlany wraz z załącznikami,
l) Projekt techniczny,
m) Projekt wykonawczy
n) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
o) Przedmiar robót,
p) Kosztorys ofertowy/kosztorys inwestorski
q) Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem
r) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z zatwierdzeniem
s) Projekty branżowe niezbędne do wykonania zadania wraz z ostatecznymi uzgodnieniami
t) Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz akceptacja przez właściwy organ zgłoszenia robót budowla-nych lub otrzymanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogo-wej (uzyskanie właściwej ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację za-dania)
u) Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej umożliwiającej realizację zadania, wraz z kompletem oryginałów uzgodnień a także baza danych dla inwestora - wersja elektroniczna - kompletna dokumentacja zarchiwi-zowana na płytach CD w formacie pdf oraz formatach edytowalnych. (Wykonawca przeka-że jednocześnie Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające że forma pisemna jest tożsa-ma z formą cyfrową,)

Rozwiązania projektowe będą rezultatem uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych w Kartuzach dokonywanych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.

1. Charakterystyka projektowanej inwestycji

1.1 Lokalizacja
Projekt ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1926G NA ODCINKU BOROWO- BABI DÓŁ O DŁUGOŚCI OKOŁO 2,2 KM dotyczy odcinka od drogi wojewódzkiej nr 211 w miejscowości Borowo do końca odcinka o nawierzchni gruntowej wzmocnionej (żwirem), do granicy ,,Rezerwatu Jar Rzeki Raduni" zgodnie z załączoną mapą poglądową (na dalszym odcinku planowany jest remont nawierzchni asfaltowej) z uwzględnieniem połączenia z nawierzchnią bitu-miczną.
- inwestycja położona na terenie Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Dla przedmiotowego obszaru nie istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:

1.2 Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego terenu
Odcinek objęty zakresem opracowania przebiega przez tereny leśne, poza terenem zabudowanym w Gminie Żukowo.
Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 211 trwają prace dotyczące wykonania opracowania pro-jektowego pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 w m. Borkowo - Borowo polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego" gdzie inwestorem jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdań-sku. Zarząd Dróg Powiatowych uzgodnił projekt budowlany branży drogowej dla w/w inwestycji postanowieniem nr ZDP.4.4163.49.2021.AK z dnia 19.11.2021 roku.
Na przedmiotowym odcinku występuje przejazd kolejowy w poziomie szyn oraz wiadukt kolejowy (!!!Konieczność uzgodnień z PKP). Obecnie ze strony PKP trwają prace polegające na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejo-wych nr 201, 214 i 229 realizowanego w ramach projektu ,,Prace na alternatywnym ciągu transpor-towym Bydgoszcz - Trójmiasto. Dokumentacja również była uzgadniana w ZDP Kartuzy.
Na końcu odcinka znajduje się parking leśny na granicy Rezerwatu Jar Rzeki Raduni oraz skrzyżo-wanie z drogą prowadzącą do stacji PKP Babi Dół.

1.3. Zakres przedsięwzięcia - długość około 2200m
-należy zaprojektować rozbudowę drogi powiatowej 1926G obecnie o nawierzchni gruntowej do parametrów drogi powiatowej klasy technicznej Z w nawiązaniu do istniejących ciągów komunikacyjnych i istniejącej infrastruktury
- Przed przystąpieniem do zasadniczych prac projektowych, Wykonawca przedstawi do uzgodnie-nia planowany przebieg trasy wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonych na cel inwestycji. Rozwiązania oraz parametry funkcjonalno - techniczne należy przyjmować zgodnie z obowiązują-cymi przepisami. Geometria układu drogowego powinna zostać zaakceptowana przez Zamawiające-go.
- należy przeanalizować zagospodarowanie wód opadowych i zaprojektować rozwiązania technicz-ne dotyczące odwodnienia wraz z uporządkowaniem odwodnienia w ciągu całej trasy z uwzględnieniem istniejących przepustów, rowów i kanalizacji deszczowej i uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego,
- należy zinwentaryzować stan istniejący (w tym urządzenia obce, drzewa do wycinki)
- należy zaprojektować przebudowę infrastruktury podziemnej i naziemnej wynikającą z projektu rozbudowy zapewniając obsługę odpowiedniego projektanta branżowego, uzyskać warunki tech-niczne od zarządców istniejących sieci oraz wykonać dokumentację projektową usunięcia lub za-bezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż i uzyskać ostateczne uzgodnienia (między in-nymi należy wykonać harmonogram wyłączeń oraz tabelę własności - Energa)
- zinwentaryzować istniejące oznakowanie i uporządkować projekt stałej organizacji ruchu (ozna-kowanie pionowe i poziome), przewidzieć znaki do wymiany, - projekt stałej organizacji ruchu w razie potrzeby
- należy zaprojektować przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej wynikającą z projektu prze-budowy drogi (zjazdy, skrzyżowania, przejścia dla pieszych, dojścia do zabudowań, zatoki autobu-sowe itp. oraz inne budowle zlokalizowane w pasie drogi powiatowej lub krzyżujące się z nią)
- projekt ma na celu wykonanie nawierzchni asfaltowej, poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz uporządkowanie odwodnienia.
- dokumentacja projektowa będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych

1.4. Parametry
- parametry rozbudowy zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi pu-bliczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643 z późniejszymi zmianami).
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 r. Instytut Badawczy Dróg i mostów. Warszawa 2014r.

Droga powiatowa rozbudowywana do parametrów klasy Z

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia oraz w zał. 1a do SWZ (mapy poglądowe)

CPV: 71320000-7, 71242000-6

Dokument nr: 2022/BZP 00208410, ZDP.4.2201.29.2022.SP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Funkcjonalność platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Za datę przekazania oferty na platformie przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku ,,Złóż ofertę" w kroku drugim składania oferty i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona. W toku postępowania wszelka komunikacja, w tym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane będą za pomocą udostępnionego na platformie formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania oświadczeń, wniosków oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego", po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji ,,Komunikaty". Zalecenia odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się podpis w formatem PAdES, dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES. Zalecenia odnośnie podpisu osobistego: dla dokumentów w formacie ,,pdf" lub ,,xml" zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony), dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
Zalecenia odnośnie podpisu zaufanego: wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu ,,xml". Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2G RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0., włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), na platformie występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150MB. Zamawiający dopuszcza przysyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj.: mi.in.: .doc; .docx; .odt; .xls; .xlsx; .pdf przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf . Zamawiający dopuszcza kompresję danych: .zip, .7Z. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy oraz uznaje go za wiążący. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w zakładce prowadzonego postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca może również komunikować się za pomocą e-mail: przetargi@zdpk.pl (za wyjątkiem oferty z załącznikami).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne
Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach z siedzibą przy Ul. Gdańskiej 26 w Kartuzach email: sekretariat@zdpk.pl
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdpk.pl
Cel przetwarzania
Państwa dane są przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.
Podstawa przetwarzania danych
Podstawa prawną przetwarzania danych są przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
W przypadku dobrowolnego podania danych niewynikających z przepisów prawa podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
Pełną treść obowiązku informacyjnego znajdziecie Państwo w pkt 25 SWZ niniejszego postępowania oraz na naszej stronie www http://zdp.kartuzy.ibip.pl w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/ Klauzula informacyjna
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt) 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Pełną treść obowiązku informacyjnego znajdziecie Państwo w pkt 25 SWZ niniejszego postępowania oraz na naszej stronie www http://zdp.kartuzy.ibip.pl w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/ Klauzula informacyjna
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt) 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Pełną treść obowiązku informacyjnego znajdziecie Państwo w pkt 25 SWZ niniejszego postępowania oraz na naszej stronie www http://zdp.kartuzy.ibip.pl w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/ Klauzula informacyjna

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/627132
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-22 11:30
Miejsce składania ofert: oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 510 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.4.2201.29.2022.SP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1926 G na odcinku Borowo - Babi Dół o długości około 2,2 km."

Celem zadania jest stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z aktualnymi przepi-sami, na podstawie której Zamawiający wyłoni wykonawcę zadania i wybuduje prawidłowo funk-cjonujący obiekt budowlany.
Wykonawca odpowiedzialny jest za cały proces projektowy, oraz udzielanie wyjaśnień i uzupełnianie dokumentacji. do projektu budowlanego i projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót na etapie procedury udzielania zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budow-lanych (w tym aktualizację kosztorysów), na etapie wykonywania robót budowlanych oraz w postępowaniu o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub zgłoszenia robót.

TERMIN UMOWNY OBEJMUJE: wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie wszystkich wymaga-nych warunków, uzgodnień, opinii, prawomocnych decyzji i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu właściwego organu wo-bec zgłoszonych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub otrzymanie po-zwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania).

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
a) Wizję w terenie, inwentaryzację stanu istniejącego (w tym urządzeń obcych),
b) Pozyskanie/wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500 z poświadczeniem przez Ośrodek Geodezji i Kartografii
c) Wykonanie opracowań geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, prognoz i pomiarów ruchu (wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem) - pozyskanie wszystkich niezbędnych danych do projektowania w razie potrzeby
d) Wstępną koncepcję projektu budowlanego zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wyliczeniem sza-cunkowej wartości przedmiotowego zadania zatwierdzoną przez Zamawiającego do dalsze-go projektowania (zatwierdzenie nie stanowi ostatecznego uzgodnienia oraz nie zwalania Wykonawcy z projektowania zgodnie z obowiązującymi przepisami a także uzgadniania do-kumentacji z innymi instytucjami) - planowany przebieg trasy wraz z wykazem nieruchomo-ści przeznaczonych na cel inwestycji. Wstępna koncepcja projektu powinna być wykonana w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy.
e) Inwentaryzację zieleni i drzew przewidzianych do wycinki
f) Uzyskanie zgłoszeń/ prawomocnych decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego
g) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji lub postanowienia o braku potrzeby, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko jeżeli będzie wymagany
h) Projekt podziału nieruchomości, wpisanie operatu technicznego dot. podziału nieruchomości do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - w razie potrzeby,
i) Przygotowanie jako oddzielne opracowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku o po-zwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, lub uzyskania za-świadczenia o braku sprzeciwu właściwego organu wobec zgłoszonych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (w zależności od potrzeb) wraz ze złożeniem wniosku w celu uzyskania w/w, lub przekazaniem dokumentacji tej dokumentacji do Zama-wiającego w celu złożenia w/w wniosku
j) Projekt zagospodarowania terenu,
k) Projekt architektoniczno budowlany wraz z załącznikami,
l) Projekt techniczny,
m) Projekt wykonawczy
n) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
o) Przedmiar robót,
p) Kosztorys ofertowy/kosztorys inwestorski
q) Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem
r) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z zatwierdzeniem
s) Projekty branżowe niezbędne do wykonania zadania wraz z ostatecznymi uzgodnieniami
t) Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz akceptacja przez właściwy organ zgłoszenia robót budowla-nych lub otrzymanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogo-wej (uzyskanie właściwej ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację za-dania)
u) Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przetargowej umożliwiającej realizację zadania, wraz z kompletem oryginałów uzgodnień a także baza danych dla inwestora - wersja elektroniczna - kompletna dokumentacja zarchiwi-zowana na płytach CD w formacie pdf oraz formatach edytowalnych. (Wykonawca przeka-że jednocześnie Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające że forma pisemna jest tożsa-ma z formą cyfrową,)

Rozwiązania projektowe będą rezultatem uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych w Kartuzach dokonywanych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.

1. Charakterystyka projektowanej inwestycji

1.1 Lokalizacja
Projekt ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1926G NA ODCINKU BOROWO- BABI DÓŁ O DŁUGOŚCI OKOŁO 2,2 KM dotyczy odcinka od drogi wojewódzkiej nr 211 w miejscowości Borowo do końca odcinka o nawierzchni gruntowej wzmocnionej (żwirem), do granicy ,,Rezerwatu Jar Rzeki Raduni" zgodnie z załączoną mapą poglądową (na dalszym odcinku planowany jest remont nawierzchni asfaltowej) z uwzględnieniem połączenia z nawierzchnią bitu-miczną.
- inwestycja położona na terenie Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Dla przedmiotowego obszaru nie istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:

1.2 Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego terenu
Odcinek objęty zakresem opracowania przebiega przez tereny leśne, poza terenem zabudowanym w Gminie Żukowo.
Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 211 trwają prace dotyczące wykonania opracowania pro-jektowego pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 w m. Borkowo - Borowo polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego" gdzie inwestorem jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdań-sku. Zarząd Dróg Powiatowych uzgodnił projekt budowlany branży drogowej dla w/w inwestycji postanowieniem nr ZDP.4.4163.49.2021.AK z dnia 19.11.2021 roku.
Na przedmiotowym odcinku występuje przejazd kolejowy w poziomie szyn oraz wiadukt kolejowy (!!!Konieczność uzgodnień z PKP). Obecnie ze strony PKP trwają prace polegające na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejo-wych nr 201, 214 i 229 realizowanego w ramach projektu ,,Prace na alternatywnym ciągu transpor-towym Bydgoszcz - Trójmiasto. Dokumentacja również była uzgadniana w ZDP Kartuzy.
Na końcu odcinka znajduje się parking leśny na granicy Rezerwatu Jar Rzeki Raduni oraz skrzyżo-wanie z drogą prowadzącą do stacji PKP Babi Dół.

1.3. Zakres przedsięwzięcia - długość około 2200m
-należy zaprojektować rozbudowę drogi powiatowej 1926G obecnie o nawierzchni gruntowej do parametrów drogi powiatowej klasy technicznej Z w nawiązaniu do istniejących ciągów komunikacyjnych i istniejącej infrastruktury
- Przed przystąpieniem do zasadniczych prac projektowych, Wykonawca przedstawi do uzgodnie-nia planowany przebieg trasy wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonych na cel inwestycji. Rozwiązania oraz parametry funkcjonalno - techniczne należy przyjmować zgodnie z obowiązują-cymi przepisami. Geometria układu drogowego powinna zostać zaakceptowana przez Zamawiające-go.
- należy przeanalizować zagospodarowanie wód opadowych i zaprojektować rozwiązania technicz-ne dotyczące odwodnienia wraz z uporządkowaniem odwodnienia w ciągu całej trasy z uwzględnieniem istniejących przepustów, rowów i kanalizacji deszczowej i uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym wraz z opracowaniem operatu wodnoprawnego,
- należy zinwentaryzować stan istniejący (w tym urządzenia obce, drzewa do wycinki)
- należy zaprojektować przebudowę infrastruktury podziemnej i naziemnej wynikającą z projektu rozbudowy zapewniając obsługę odpowiedniego projektanta branżowego, uzyskać warunki tech-niczne od zarządców istniejących sieci oraz wykonać dokumentację projektową usunięcia lub za-bezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż i uzyskać ostateczne uzgodnienia (między in-nymi należy wykonać harmonogram wyłączeń oraz tabelę własności - Energa)
- zinwentaryzować istniejące oznakowanie i uporządkować projekt stałej organizacji ruchu (ozna-kowanie pionowe i poziome), przewidzieć znaki do wymiany, - projekt stałej organizacji ruchu w razie potrzeby
- należy zaprojektować przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej wynikającą z projektu prze-budowy drogi (zjazdy, skrzyżowania, przejścia dla pieszych, dojścia do zabudowań, zatoki autobu-sowe itp. oraz inne budowle zlokalizowane w pasie drogi powiatowej lub krzyżujące się z nią)
- projekt ma na celu wykonanie nawierzchni asfaltowej, poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz uporządkowanie odwodnienia.
- dokumentacja projektowa będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych

1.4. Parametry
- parametry rozbudowy zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi pu-bliczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643 z późniejszymi zmianami).
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 r. Instytut Badawczy Dróg i mostów. Warszawa 2014r.

Droga powiatowa rozbudowywana do parametrów klasy Z

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia oraz w zał. 1a do SWZ (mapy poglądowe)
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 510 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczona w oparciu o podane kryteria oceny ofert przedmiotu zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe projektanta
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolności technicznej lub zawodowej:

a) dotyczącej Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

o opracował* co najmniej dwie dokumentacje projektowe obejmujące Projekt Budowlany budowy/rozbudowy/przebudowy dróg, w tym min. jedną, dla której uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę/rozbudowę/przebudowę drogi, potwierdzonych dowodami określającymi czy wskazane usługi zostały wykonane należycie.

* Przez opracowanie dokumentacji projektowej należy rozumieć jako opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, dla której projekt budowlany został zatwierdzony w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę, zakończone wystawieniem protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spełnienie powyższego warunku wykazują łącznie.

Dokument potwierdzający spełnienie warunku:

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
Wyjaśnienia:
- poprzez ,,wykonanie" usługi projektowej należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu;

b) dotyczącej Osób

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:

Funkcja: Projektant branży drogowej Ilość osób : m in. 1

Minimalne wykształcenie:
Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Minimalne doświadczenie:
Doświadczenie przy opracowaniu min. 2 dokumentacji projektowych obejmujących Projekt Budowlany (na podstawie którego uzyskano PnB lub ZRID) budowy/rozbudowy/przebudowy dróg na stanowisku Projektanta lub Sprawdzającego dokumentację branży drogowej.

Osoba sprawująca opisane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie musi w okresie realizacji zamówienia należeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do w/w ustawy. Dopuszcza się ważne i odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Niezależnie od powyższych wymagań, celem zapewnienia należytego wykonania usługi Wykonawca zapewni w ramach zamówienia wykonanie projektów i sprawdzających branżowych i pozostałych opracowań przez ekspertów posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia projektowe na podstawie obowiązujących przepisów. Nie wymaga się przedłożenia w ofercie kandydatów na stanowiska innych ekspertów ani informacji i dokumentów ich dotyczących.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spełnienie powyższego warunku wykazują łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 6 do SWZ);
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (załącznik nr 7 do SWZ).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z zapisami SWZ do niniejszego postępowania .
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ - ROZDZIAŁ V : wzór umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczona w oparciu o podane kryteria oceny ofert przedmiotu zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe projektanta
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.