Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5075z ostatnich 7 dni
21754z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego

Przedmiot:

Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
powiat: gołdapski
+48 876156000, faks +48 876150800
pom@goldap.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8c947ff0-6c53-4903-bfea-76292bde2c13
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gołdap
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: +48 876156000, faks
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Gminy Gołdap
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie gminy Gołdap.
1.1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu zapewnienia należytej eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego
1.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje urządzenia oświetlenia drogowego będące własnością gminy oraz będące własnością gminy, ale zainstalowane na konstrukcjach (słupach) Zakładu, a także urządzenia będące własnością Zakładu. W przypadku konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego będących własnością Zakładu jak i urządzeń zainstalowanych na konstrukcjach Zakładu Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania ,,Instrukcji współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego" - załącznik nr 3 do SWZ
1.3. Zamawiający przewiduje do konserwacji następujące urządzenia:
a) około 2650 szt. punktów świetlnych, w tym 750 szt. na terenie wiejskim i 1900 szt. w mieście,
b) około 95 szt. szafek sterowniczych i pomiarowych,
c) konserwację sieci oświetleniowej od szafki SO do oprawy oświetleniowej.
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SWZ

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ponieważ w niniejszym postępowaniu nie ma możliwości podziału terenu objętego zakresem zamówienia w taki sposób, aby potencjalni wykonawcy mogli być w pełni odpowiedzialni za swoje działania, tzn.: niemożliwym jest rozdzielenie obwodów oświetlenia ulicznego danej stacji trafo tak, aby mógł je w pełni obsługiwać jeden wykonawca. Ponadto podzielenie zamówienia na części zagrażałoby prawidłowej realizacji jego całości.

CPV: 50232100-1

Dokument nr: 2022/BZP 00208481, ZP-WIK.271.13.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8c947ff0-6c53-4903-bfea-76292bde2c13
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal lub
poczty elektronicznej.
2. Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą, Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu.
3. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania, opisany został w ,,Instrukcji użytkownika systemu" - https://miniportal.uzp.gov.pl
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz do komunikacji).
5 Zamawiający dopuszcza prowadzenie komunikacji z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail:
jolanta.sztabinska@goldap.pl lub jaroslaw.duchnowski@goldap.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w ,,Instrukcji użytkownika systemu miniPortal" https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz ,,Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)" https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
2. Szczegółowe wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych zostały określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: pom@goldap.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020, poz. 2452)
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
6. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika systemu" miniPortal dostępnej na https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.
7. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
7.1. Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis własnoręczny. Poświadczony on jest
specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia weryfikację składającej podpis osoby. Tylko ta osoba, do której podpis i
certyfikat są przyporządkowane, może go używać.
7.2. Postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym - czyli plik w jakimkolwiek formacie opatrzony podpisem, który można
wygenerować korzystając z platformy e-PUAP.
7.3. Postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym - czyli plik w jakimkolwiek formacie opatrzony podpisem umieszczanym w
e-dowodzie (dokumencie wyposażonym w elektroniczny chip).
7.4. Sposób złożenia podpisu:
a) kwalifikowanego został opisany przez dostawcę posiadanego przez Wykonawcę podpisu;
b) podpisu zaufanego został opisany pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany;
c) podpisu osobistego został opisany pod adresem: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
8. Ze względów technicznych, tj.: ze względu na ograniczona liczbę znaków jaka można wprowadzić do niniejszej sekcji ogłoszenia, szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte zostały w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gołdap reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą przy Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, adres e-mail: pom@goldap.pl, tel. 87 615-60-00;
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@goldap.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w celu ewentualnego zawarcia umowy na wykonania zadania będącego celem niniejszego postępowania.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej ,,ustawa Pzp"), ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (w przypadku zawarcia umowy na wykonania zadania).
5. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych,
6. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
8. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Gołdapi Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-22 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 1.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 2. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania, opisany został w ,,Instrukcji użytkownika systemu" dostępnej na stronie miniPortal - https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pd

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 22 czerwca 2022 r. do godz. 10.00, tj. przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP S.A. O/ EŁK
89 1020 4724 0000 3602 0007 6463
z podaniem tytułu wpłaty: ,,Konserwacja oświetlenia"
2. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
3. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 14 Ustawy, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w spoób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Okoliczności, zasady zwrotu, badż jego zatrzymania, określone są w art. 98 Ustawy Pzp.
6. Zamawiajacy wskazuje, że z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-WIK.271.13.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie gminy Gołdap.
1.1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu zapewnienia należytej eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego
1.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje urządzenia oświetlenia drogowego będące własnością gminy oraz będące własnością gminy, ale zainstalowane na konstrukcjach (słupach) Zakładu, a także urządzenia będące własnością Zakładu. W przypadku konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego będących własnością Zakładu jak i urządzeń zainstalowanych na konstrukcjach Zakładu Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania ,,Instrukcji współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego" - załącznik nr 3 do SWZ
1.3. Zamawiający przewiduje do konserwacji następujące urządzenia:
a) około 2650 szt. punktów świetlnych, w tym 750 szt. na terenie wiejskim i 1900 szt. w mieście,
b) około 95 szt. szafek sterowniczych i pomiarowych,
c) konserwację sieci oświetleniowej od szafki SO do oprawy oświetleniowej.
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SWZ

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ponieważ w niniejszym postępowaniu nie ma możliwości podziału terenu objętego zakresem zamówienia w taki sposób, aby potencjalni wykonawcy mogli być w pełni odpowiedzialni za swoje działania, tzn.: niemożliwym jest rozdzielenie obwodów oświetlenia ulicznego danej stacji trafo tak, aby mógł je w pełni obsługiwać jeden wykonawca. Ponadto podzielenie zamówienia na części zagrażałoby prawidłowej realizacji jego całości.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1.1. Cena za wykonanie zamówienia - 60%

Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 60 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru
(cena najniższa brutto : cena badanej oferty brutto) x 60 pkt

1.2. Czas reakcji na wezwanie zamawiającego do usunięcia awarii zagrażających bezpieczeństwu - 40%

Oferta o najkrótszym czasie reakcji na wezwanie zamawiającego do usunięcia awarii zagrażających bezpieczeństwu otrzyma maksymalna ilość punktów tj.: 40 pkt, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wg. zasady:

do 1 h - 40 pkt
do 2 h - 30 pkt
do 3 h - 20 pkt
do 4 h - 10 pkt
Najkrótszy/ minimalny wymagalny czas reakcji na przystąpienie do wykonywania usługi - do 1 h
Najdłuższy dopuszczalny czas reakcji na przystąpienie do wykonywania usługi, a który będzie uwzględniany przy ocenie ofert to 4 h

UWAGA!
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę, czasu reakcji na wezwanie zamawiającego do usuniecia awarii zagrażających bezpieczeństwu od momentu powiadomienia przez Zamawiającego, powyżej 4h, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę czasu reakcji na wezwanie zamawiającego do usuniecia awarii zagrażających bezpieczeństwu od momentu powiadomienia przez Zamawiającego poniżej 1 h, oferta w tym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów - 40.

Czas reakcji usługi należy podać w pełnych godzinach.

W przypadku, kiedy Wykonawcy w złożonej ofercie nie wskaże, tj.: nie zadeklaruje ilości godzin, jako jego czasu reakcji na wezwanie zamawiającego do usunięcia awarii zagrażających bezpieczeństwu, Zamawiający uzna to jako ofertowanie maksymalnego czasu reakcji tj.: 4h.

Pod pojęciem ,,zagrażające bezpieczeństwu" Zamawiający w szczególności, przyjmuje, iż są to awarie związane z zagrożeniami, wynikłymi ze zdarzeń losowych (wypadek drogowy, wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.), uszkodzeniami urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa, uszkodzone okienko rewizyjne).

Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę matematyczną w zakresie zaokrąglania.

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę matematyczną w zakresie zaokrąglania. Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie oceniona najwyżej.

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wezwanie zamawiającego do usuniecia awarii zagrażajacych bezpieczeństwu
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust 2 Ustawy Pzp, a dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie prawnym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVII, pkt. 1 SWZ oraz wykaże, że:
a) na czas realizacji zamówienia dysponował będzie zespołem składającym się co najmniej z:
- jednej osoby posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,
- dwóch osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu min 1 kV i sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego (tzw. SEP-D do 1 kV),
- dwóch osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu min 1 kV i sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego (tzw. SEP-E do 1 kV),
- dwóch osób posiadających uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych PPN (Prace Pod Napięciem);

Zamawiający dopuszcza, łączenie posiadanych uprawnień, przy czym zespół docelowo wyznaczony do realizacji niniejszego zamówienia, składać się powinien minimum z czterech osób.

Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U. z 2021, poz. 1646 ze zm.) z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)

b) wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jednej usługi polegającej na konserwacji oświetlenia ulicznego w tym linii napowietrznych lub linii kablowych o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto,

c) dysponowanie jednym podnośnikiem samochodowym (tzw. zwyżką) z koszem izolowanym do 1 kV dopuszczonym do pracy pod napięciem z wysięgnikiem zapewniającym pracę na wysokości do 12 m, oznakowanym sygnałem świetlnym.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. [dotyczy wykonawcy krajowego] zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
[dotyczy wykonawcy zagranicznego] jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat;
b. [dotyczy wykonawcy krajowego] zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
[dotyczy wykonawcy zagranicznego] jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
c. [dotyczy wykonawcy krajowego] odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
[dotyczy wykonawcy zagranicznego] jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
d) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, Zamawiający, żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - przedstawiony na załączniku nr 10 do SIWZ,
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających , czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - przedstawiony na załączniku nr 11 do SWZ,

Uwaga!
jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy
c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - przedstawiony na załączniku nr 12 do SIWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć:

1.1. Formularz oferty wraz z formularzem cenowym i zestawieniem materiałów.

1.2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
1.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

1.3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, a których zakres wskazany został przez zamawiającego w Rozdziale XIV, XV i XVI SWZ - zalecaną treść których oświadczeń stanowią odpowiednio załącznik nr 4 i 5 do SWZ;
1.3.1. W przypadku, wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.3 niniejszego rozdziału SWZ), składa każdy z wykonawców wspólnie się o nie ubiegających. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy pzp);
1.3.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1.3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje sie na jego zasoby - zalecana treść oświdaczeń stanowią odpowiednio załaczniki nr 6 i 7 do SWZ (art. 125 ust. 5 ustawy pzp).

1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. (art. 117 ust. 4 ustawy pzp) - wzór, którego stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
1.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wzór, którego stanowi załącznik nr 9 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 22 czerwca 2022 r. do godz. 10.00, tj. przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP S.A. O/ EŁK
89 1020 4724 0000 3602 0007 6463
z podaniem tytułu wpłaty: ,,Konserwacja oświetlenia"
2. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
3. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 14 Ustawy, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w spoób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Okoliczności, zasady zwrotu, badż jego zatrzymania, określone są w art. 98 Ustawy Pzp.
6. Zamawiajacy wskazuje, że z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1.1. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi być sporządzona zgodnie z ww. SWZ oraz spełniać dodatkowe wymagania:
a) wszyscy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich łącznie w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
b) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania
o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
c) pełnomocnictwo musi być podpisane w sposób zgodny z zasadami reprezentacji wynikającymi
z przepisów prawa, aktów wewnętrznych przedsiębiorców lub udzielonego pełnomocnictwa,
d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik,
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani będą przed podpisaniem umowy o udzielenie niniejszego zamówienia, dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
1.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.4. W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wzór, którego stanowi załącznik nr 8 do SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność prowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Zmiana zawartej umowy może nastąpić w przypadku:
a) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowana zmianą formy organizacyjno - prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą,
b) zmiany osób skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, a wymienionych w ofercie, za uprzednią zgodą Zamawiającego,
c) zmian materiałów wynikających z konieczności zastosowania innych niż przewidziane, przy czym możliwość i celowość wprowadzenia takich zmian musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, a zastosowane materiały nie mogą być gorsze niż zakładane i istniejące;
d) zmiany wynagrodzenia ze względu na wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki VAT,
e) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
f) wystąpienia zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej, termin zostanie przesunięty o czas przerwy na usunięcie ich skutków. Przez siłę wyższą należy rozumieć niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było nieuchronne oraz niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.
g) wstrzymania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przez uprawniony organ.
5. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest mniejsza niż 10% wartości pierwotnej umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy o zamówienie w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności zmiany.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1.1. Cena za wykonanie zamówienia - 60%

Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 60 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru
(cena najniższa brutto : cena badanej oferty brutto) x 60 pkt

1.2. Czas reakcji na wezwanie zamawiającego do usunięcia awarii zagrażających bezpieczeństwu - 40%

Oferta o najkrótszym czasie reakcji na wezwanie zamawiającego do usunięcia awarii zagrażających bezpieczeństwu otrzyma maksymalna ilość punktów tj.: 40 pkt, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wg. zasady:

do 1 h - 40 pkt
do 2 h - 30 pkt
do 3 h - 20 pkt
do 4 h - 10 pkt
Najkrótszy/ minimalny wymagalny czas reakcji na przystąpienie do wykonywania usługi - do 1 h
Najdłuższy dopuszczalny czas reakcji na przystąpienie do wykonywania usługi, a który będzie uwzględniany przy ocenie ofert to 4 h

UWAGA!
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę, czasu reakcji na wezwanie zamawiającego do usuniecia awarii zagrażających bezpieczeństwu od momentu powiadomienia przez Zamawiającego, powyżej 4h, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę czasu reakcji na wezwanie zamawiającego do usuniecia awarii zagrażających bezpieczeństwu od momentu powiadomienia przez Zamawiającego poniżej 1 h, oferta w tym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów - 40.

Czas reakcji usługi należy podać w pełnych godzinach.

W przypadku, kiedy Wykonawcy w złożonej ofercie nie wskaże, tj.: nie zadeklaruje ilości godzin, jako jego czasu reakcji na wezwanie zamawiającego do usunięcia awarii zagrażających bezpieczeństwu, Zamawiający uzna to jako ofertowanie maksymalnego czasu reakcji tj.: 4h.

Pod pojęciem ,,zagrażające bezpieczeństwu" Zamawiający w szczególności, przyjmuje, iż są to awarie związane z zagrożeniami, wynikłymi ze zdarzeń losowych (wypadek drogowy, wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.), uszkodzeniami urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa, uszkodzone okienko rewizyjne).

Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę matematyczną w zakresie zaokrąglania.

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę matematyczną w zakresie zaokrąglania. Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie oceniona najwyżej.

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wezwanie zamawiającego do usuniecia awarii zagrażajacych bezpieczeństwu
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-07-21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.