Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Cząstkowy remont dróg

Przedmiot:

Cząstkowy remont dróg

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Milówka
ul. Jana Kazimierza 123
34-360 Milówka
powiat: żywiecki
tel. 33 8637 189, 33 8637 600, tel. 33 8637190 wew.23, wew.45
ugmilowka@milowka.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Milówka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 33 8637 189, 33
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Cząstkowy remont dróg gminnych w sołectwach Gminy Milówka.
I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cząstkowego remontu dróg gminnych w sołectwach: Milówka, Kamesznica, Szare, Laliki i Nieledwia.
2. Zadanie obejmuje remont uszkodzonych nawierzchni (ubytki o średniej głębokości 5 cm). Remont uszkodzonych nawierzchni (ubytki o średniej głębokości 5 cm) polega na wykonaniu następujących czynności:
- wyrównanie krawędzi (frezowanie),
- oczyszczenie i usunięcie zanieczyszczeń, mechaniczne osuszenie wyboju,
- skropienie dna i ścianek wyboju emulsją asfaltową,
- wypełnienie wyboju masą mineralno - bitumiczną oraz uwałowanie,
- uszczelnienie emulsją asfaltową i grysami wyboju.
Szczegółowy wykaz dróg do remontu dla zadania zawiera załącznik do niniejszej specyfikacji -zał. nr. 5.
Zamawiający przewiduje wbudowanie ok. 66 ton masy mineralno - bitumicznej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wiedzą i sztuką budowlaną, obowiązującymi normami technicznymi.

Dokument nr: RRG.271.KO.3.2022

Otwarcie ofert: 4. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.06.2022 r. w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Milówka przy Ul. Jana Kazimierza 123.
5. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert.
Otwarcie ofert nie jest jawne.

Składanie ofert:
IV. ZASAD Y UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU I WYBORU OFERT
1. Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Milówka Ul. Jana Kazimierza 123, dziennik podawczy w terminie do 20.06.2022 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 31.08.2022 r.

Wymagania:
Do niniejszego postępowania na podstawie art. 2 ust. 1 nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
Zamówienie realizowane jest zgodnie z: Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
4.Wynagrodzenie wykonawcy wynikać będzie z ilości faktycznie wykonanych robót i zaoferowanych cen jednostkowych. Umowa zawarta z wyłonionym w drodze niniejszego postępowania przetargowego rozliczana będzie na podstawie zaoferowanych w ofercie cen jednostkowych i faktycznie wykonanego zakresu robót.
Roboty realizowane będą na podstawie :
- prawa budowlanego,
- sztuki budowlanej,
- zaleceń Zamawiającego.
II. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
1. Oświadczenie, że Wykonawca:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2
2. Wypełniony według wzoru druk ,,FORMULARZ OFERTOWY" - załącznik nr 1 . -
3. Oświadczenie, że Wykonawcy znana jest Specyfikacja Zamówienia i po zapoznaniu się z wymaganymi warunkami realizacji zamówienia zobowiązuje się do ich przestrzegania- zał. na 1.
4. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.14 RODO.
III. KRYTERIUM WYBORU OFERTY.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej i częściowej na poszczególne pozycje. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie (wagi):
o cena brutto- 100% Kryterium ceny
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1. Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ.
2. Zawiera najkorzystniejszy bilans ceny.
3. Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcom, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 2 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający prześle odpowiedź na zadane pytania, nie ujawniając źródła zapytania, wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SWZ od Zamawiającego.
6. Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.
Zamawiający poprawi oczywiste pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę.
7. Dopuszczalność zmian ,,Specyfikacji warunków zamówienia".
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.
2. Zamawiający - w razie potrzeby - przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i uzupełnień SWZ.
V. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY.
1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, przesyłając niezwłocznie zawiadomienie o wyniku postępowania, zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu ogłoszenia w swojej siedzibie i na stronie internetowej.
2. Zamawiający w informacji o wyniku postępowania wskaże firmę (nazwę) i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz cenę tej oferty.
3. Zamawiający doręczy niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty do Wykonawcy, którego oferta została wybrana wraz z wskazaniem terminu i miejsca zawarcia umowy.
VL POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Wykonawcom, których interes prawny w ich ocenie doznał uszczerbku nie przysługują żadne środki ochrony prawnej.
2. Zamawiający ma prawo odwołania lub unieważnienia przetargu według swoich potrzeb.
VII. PROJEKT UMOWY-integralna część SWZ - zał. nr 4.
1. Załącznik nr 4 stanowi projekt umowy. Zamawiający przyjmuje, że postanowienia projektu umowy nie zakwestionowane pisemnie w ofercie zostaną uznane przez Wykonawcę za wiążące w chwili podpisania umowy.

Uwagi:
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ROPO
Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Milówka jest Wójt Gminy, z siedzibą ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka, e-mail: ugmilowka@milowka.com.pl, tel. (33) 8637190 zwany dalej Administratorem;
2) może się Pan/Pani skontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Administratora poprzez e-mail: iod@milowka.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (33) 8637190;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia powyższego postępowania i będą udostępniane na stronie internetowej BIP Gminy Milówka,
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Regulamin udzielania przez Urząd Gminy Milówka oraz jednostki organizacyjne Gminy Milówka zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 netto.
5) podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wyłonienia Wykonawcy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest złożenie oferty.
6) posiada Pani/Pan prawo do:
o żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
o wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy posiądzie Pani/Pan dowody, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Kontakt:
2. Uprawnieni do kontaktów z oferentami są:
Patrycja Bogdał - w sprawach proceduralnych tel. 33 8637190 wew.23
Dominik Witos- w sprawach merytorycznych tel. 33 8637190 wew.45

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.