Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont pomieszczenia biurowego

Przedmiot:

Remont pomieszczenia biurowego

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
powiat: Katowice
32 207-60-00, fax 32 207-60-10, tel. 32 207 65 04, tel. 32 207 60 43
a-zp.ias.katowice@mf.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 207-60-00, fax 32
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,remont pomieszczenia biurowego nr 608 w Urzędzie Skarbowym w Tychach przy Al. Niepodległości 60" (postępowanie z wydłużonym terminem realizacji).
I. Przedmiot zamówienia
Szczegółowy zakres prac remontowych został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
Zamawiający informuje, że dołączony do Zaproszenia przedmiar robót, stanowiący Załącznik
nr 2 do niniejszego postępowania, ma jedynie charakter pomocniczy.

Dokument nr: 2401-ILZ.261.74.2022

Składanie ofert:
3. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 20 czerwca 2022 r.
4. Wymagane dokumenty prosimy wysłać pocztą elektroniczną w formie pliku ,,pdf" na
adres: a-zp.ias.katowice@mf.gov.pl;

Miejsce i termin realizacji:
II. Miejsce realizowania zamówienia:
Urząd Skarbowy w Tychach przy Al. Niepodległości 60
III. Termin realizacji:
Termin realizacji - 3 tygodnie od daty udostępnienia pomieszczenia przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 30 listopada 2022 roku.

Wymagania:
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych - art. 2 ust. 1 (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).
Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania
informacji niezbędnych do sporządzenia oferty. Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną we
własnym zakresie i na własny koszt, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu jej
dokonania z pracownikiem urzędu (numer telefonu podano w Załączniku nr 1).
IV. Kryteria oraz sposób oceny ofert:
Zamawiający będzie oceniał oferty według kryterium określonego poniżej:
Cena oferty - waga 100%
Sposób oceny kryterium - minimalizacja (im niższa wartość brutto ceny oferty tym wyższa
ilość punktów za to kryterium).
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów (maksymalna ilość).
Punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
NOCB
P =
CBOB
x 100 pkt
P - liczba punktów dla badanej oferty
NOCB - najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ofert
CBOB - cena brutto oferty badanej
Ceny należy wyliczyć i podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.
V. Warunki płatności:
1. Za wykonane prace Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Należność za przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, wyszczególniony na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający na podstawie art. 4 ust 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1666) wyłącza możliwość
stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
VI. Informacje dodatkowe dotyczące procedury:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert oraz do
wprowadzenia dodatkowych kryteriów oceny ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez
podania przyczyny.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawców,
którzy z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w
okresie ostatnich 3 lat umowę w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, zawartą
z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania, albo w tym samym okresie z przyczyn leżących po ich stronie, po
wyłonieniu Wykonawcy nie doszło do podpisania z Zamawiającym umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
VII. Dokumenty składane wraz z ofertą oraz termin i miejsce składania ofert
1. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem oferty, prosimy o wypełnienie i
podpisanie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpis czytelny
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub podpis nieczytelny osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy z pieczęcią imienną lub podpis
elektroniczny) dołączonego Formularza ofertowego - Załącznik nr 3.
2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres - podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi
ona być potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem.
5. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze przed jego upływem.
6. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert zamieści na stronie
internetowej www.slaskie.kas.gov.pl, zakładka Ogłoszenia - Zamówienia publiczne,
informację o złożonych ofertach. Po analizie ofert Zamawiający umieści na ww. stronie
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym,
Zamawiający nie będzie wysyłał do Wykonawców odrębnych pism w przedmiotowym
zakresie.
VIII. Umowa
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana z Wykonawcą umowa w terminie
ustalonym przez Zamawiającego.
2. Podpisanie Umowy będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego tj. w Izbie
Administracji Skarbowej w Katowicach przy ul. Damrota 25, 40-022 Katowice. Datą
zawarcia Umowy i datą rozpoczęcia obowiązywania Umowy będzie data złożenia podpisu
pod Umową przez drugą ze stron.
3. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość przesłania
uzupełnionych formularzy Umowy do Wykonawcy celem podpisania przez uprawnione
osoby. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania Umowy
odesłać ją podpisaną do Zmawiającego, jednocześnie wysyłając Zamawiającemu scan
podpisanej przez siebie Umowy e - mailem.
4. Datą zawarcia Umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 3, będzie data złożenia podpisu
pod Umową przez Zamawiającego, a datą rozpoczęcia obowiązywania umowy będzie
wpisana przez Zamawiającego, przed wysyłką formularzy Umów do Wykonawcy, data
wysłania scanu jednostronnie podpisanej umowy.
5. W dniu wysłania do Wykonawcy Umowy w formie papierowej Zamawiający prześle
do Wykonawcy scan jednostronnie podpisanej Umowy mailem.
6. W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną przed podpisaniem Umowy
Zamawiający będzie wymagał przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy spółki wraz ze wszystkimi aneksami.

Uwagi:
IX. Obowiązki informacyjne wynikające z RODO:
1. Klauzula informacyjna w związku z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta w Załączniku nr 2
do Zaproszenia.
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych RODO
zawarte jest w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
X. Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
związku z przeciwdziałaniem wspierania agresji na Ukrainę
1. W związku z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego, dalej ,,ustawy" (Dz. U. z 15 kwietnia 2022 r., poz. 835), Izba Administracji
Skarbowej w Katowicach - jako Zamawiający - na podstawie art. 7 ust. 1 i 9 ustawy
wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106),
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Na podstawie art. 7 ust. 6 i 7 ustawy - osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o
udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000
złotych.

Kontakt:
XI. Osoby do kontaktu:
1. w sprawach przedmiotu zamówienia:
? Beata Ćwiok, tel. 32 207 65 04
w sprawach formalnoprawnych dotyczących prowadzonego rozpoznania:
? Patrycja Sadowska, tel. 32 207 60 43, adres e-mail: a-zp.ias.katowice@mf.gov.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.