Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wraz z montażem systemów klimatyzacyjnych

Przedmiot:

Dostawa wraz z montażem systemów klimatyzacyjnych

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
powiat: Katowice
32 207-60-00, fax 32 207-60-10, tel. 33 499 83 19, tel. 33 499 82 15
azp2.ias.katowice@mf.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 207-60-00, fax 32
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA wraz z montażem systemów klimatyzacyjnych w 3 jednostkach IAS Katowice
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem do 3 jednostek IAS Katowice
systemu klimatyzacyjnego oraz demontaż i utylizacja istniejących urządzeń klimatyzacyjnych
w 3 jednostkach IAS Katowice zgodnie z zapisami Formularza ofertowego - Załącznik nr 1 do
Zaproszenia, Opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2/1-2/3 do Zaproszenia
oraz projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia.
Roboty będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godz.ch od 7:00 do 15:00 na
czynnym obiekcie, wobec czego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia
i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń, w tym w szczególności prowadzenie
robót w taki sposób, aby nie zanieczyszczać terenu nie objętego robotami i nie utrudniać
pracy w pozostałych częściach budynku. Prace związane z przedmiotem zamówienia muszą
być odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dokument nr: 2401-ILZ.261.59.2022

Składanie ofert:
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 22 czerwca 2022 r.
3. Wymagane dokumenty można:
? wysłać pocztą,
? wysłać pocztą elektroniczną w formie pliku ,,pdf" na adres: azp2.ias.katowice@mf.gov.pl
? złożyć osobiście w kancelarii w pokoju numer 19, w budynku ,,A" Izby Administracji
Skarbowej w Katowicach, Ul. Damrota 25.

Miejsce i termin realizacji:
II. Miejsce realizacji zamówienia:
Część 1 - I Urząd Skarbowy Bielsko-Biała, Ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała,
Część 2 - Urząd Skarbowy Pszczyna, Ul. 3-go Maja 4, 43-200 Pszczyna,
Część 3 - I Urząd Skarbowy w Gliwicach, Ul. Góry Chełmskiej 15,44-100 Gliwice.
III. Termin realizacji
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Część 1 - I US Bielsko-Biała - 30 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia
obowiązywania zawartej umowy,
Część 2 - US Pszczyna - 30 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia obowiązywania
zawartej umowy,
Część 3 - I US Gliwice - 60 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia obowiązywania
zawartej umowy.

Wymagania:
Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin i wizji lokalnej w
celu uzyskania niezbędnych informacji do sporządzenia prawidłowej wyceny w zakresie
realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną we własnym
zakresie i na własny koszt, uzgadniając telefonicznie termin jej dokonania z osobą podaną do
kontaktu z danej jednostki IAS Katowice.
Uwaga:
1. Zamawiający wymaga wykonania prac będących przedmiotem zamówienia w sposób
kompletny, zgodnie z treścią umowy, opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami, standardami, normami, zaleceniami producenta
i wskazówkami Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, powstałe w wyniku
nienależytego wywiązania się z zamówienia, za działania i zaniechania swoich
pracowników oraz ich niewłaściwe zachowanie na terenie budynku w związku z
wykonaniem przez nich przedmiotu zamówienia, a w razie powstania szkody
zobowiązany jest do jej naprawienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane części zamówienia.
IV. Warunki płatności
1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez obie Strony
protokół odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Należność za przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, wyszczególniony na fakturze, w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający na podstawie art. 4 ust 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 r. poz. 1666) wyłącza możliwość
stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
V. Gwarancja i rękojmia
Zamawiający wymaga, aby udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia na
wykonane prace oraz zainstalowane elementy wynosiła minimum 36 miesięcy. Wykonawca
w Formularzu ofertowym zobowiązany jest wpisać na jaki okres udziela gwarancji i rękojmi
na wykonane prace oraz zainstalowane elementy.
W ramach udzielonego zamówienia, w czasie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje
się do nieodpłatnego wykonywania nie rzadziej niż co 6 miesięcy kompleksowych
przeglądów gwarancyjnych oraz przeglądów gwarancyjnych wymaganych do utrzymania
gwarancji zainstalowanych urządzeń.
Udzielona gwarancja i rękojmia na wykonane prace oraz zainstalowane elementy będzie
liczona od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru wykonania
przedmiotu zamówienia.
VI. Kryteria i ocena ofert:
Cena oferty - 100%
Ceny należy wyliczyć i podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. Jeżeli wartość
dziesiętnej grosza jest poniżej 5 to wartość zaokrągla się w dół do pełnych groszy, jeżeli
wartość dziesiętnej grosza jest 5 i powyżej to wartość zaokrągla się w górę do pełnych
groszy.
Cena obejmuje wszelkie zobowiązania Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i zawiera
wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu
umowy.
VII. Informacje dodatkowe dotyczące procedury:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert oraz
do wprowadzenia dodatkowych kryteriów oceny ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez
podania przyczyny.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć
Wykonawców, którzy z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo
nienależycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat umowę w sprawie zamówienia
publicznego, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania, albo w tym samym okresie z przyczyn leżących po ich
stronie, po wyłonieniu Wykonawcy nie doszło do podpisania z Zamawiającym umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
VIII. Dokumenty składane wraz z ofertą oraz termin i miejsce składania ofert:
1. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem oferty uprzejmie prosimy
o wypełnienie i podpisanie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
(podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy z pieczęcią imienną) Formularza
ofertowego - Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
Wykonawca, swoją ofertę przesłaną tradycyjną pocztą lub dostarczoną osobiście do siedziby
Zamawiającego, może przekazać w zamkniętej kopercie opisanej zastrzeżeniem, że ,,Nie
należy jej otwierać przed upływem terminu składania ofert". Koperta powinna być opisana
zgodnie z poniższym wzorem:
Wykonawca
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
2401-ILZ.261.59.2022 - ,,Dostawa wraz z montażem systemów klimatyzacyjnych w 3
jednostkach IAS Katowice".
Nie należy jej otwierać przed upływem terminu składania ofert
Uwaga:
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku
nieprawidłowego oznaczenia oferty lub złożenia w innym miejscu niż wskazane powyżej.
4. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego
upływem.
5. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert zamieści na stronie
internetowej www.slaskie.kas.gov.pl, zakładka Ogłoszenia - Zamówienia publiczne,
informację o złożonych ofertach. Po analizie ofert Zamawiający umieści na ww. stronie
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W związku z powyższym, Zamawiający nie będzie wysyłał do Wykonawców odrębnych
pism w przedmiotowym zakresie
IX. Umowa
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana z wyłonionym Wykonawcą
Umowa w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
2. Podpisanie Umowy będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego tj. w Izbie
Administracji Skarbowej w Katowicach przy ul. Damrota 25, 40-022 Katowice. Datą
rozpoczęcia obowiązywania umowy będzie data złożenia podpisu pod Umową przez
drugą ze stron.
3. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość przesłania
uzupełnionych formularzy Umowy do Wykonawcy celem podpisania przez uprawnione
osoby. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania Umowy
odesłać ją podpisaną do Zmawiającego, jednocześnie wysyłając Zamawiającemu scan
podpisanej przez siebie Umowy mailem,
4. Datą zawarcia Umowy w przypadku o którym mowa w ust. 3, będzie data złożenia
podpisu pod Umową przez Zamawiającego, a datą rozpoczęcia obowiązywania umowy
będzie wpisana przez Zamawiającego, przed wysyłką formularzy Umów do Wykonawcy,
data wysłania scanu jednostronnie podpisanej umowy.
5. W dniu wysłania do Wykonawcy Umowy w formie papierowej Zamawiający prześle do
Wykonawcy scan jednostronnie podpisanej Umowy mailem
6. W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną przed podpisaniem Umowy
Zamawiający będzie wymagał przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy spółki wraz ze wszystkimi aneksami.
X. Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z
przeciwdziałaniem wspierania agresji na Ukrainę
1. W związku z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego, dalej ,,ustawy" (Dz. U. z 15 kwietnia 2022 r., poz. 835), Izba Administracji
Skarbowej w Katowicach - jako Zamawiający - na podstawie art. 7 ust. 1 i 9 ustawy
wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i
2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Na podstawie art. 7 ust. 6 i 7 ustawy - osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o
udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000
złotych.

Uwagi:
IX. Obowiązki informacyjne wynikające z RODO.
1. Klauzula informacyjna w związku z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 4 do
Zaproszenia.
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych RODO
zawarte jest w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.

Kontakt:
XI. OSOBY DO KONTAKTU:
1. w sprawach przedmiotu zamówienia:
Pan Jakub Galeja, nr tel.: 32 207 63 12 - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach,
2. w sprawach wizji lokalnej:
Część 1 - I Urząd Skarbowy Bielsko-Biała - ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała,
- kierownik SWW Pani Anna Brzóska - tel. 33 499 83 19;
- pracownik CIRF - Pan Adam Hajok, Pan Krzysztof Gąsiorowski - tel. 33 499 82 15.
Część 2 - Urząd Skarbowy Pszczyna, ul. 3-go Maja 4, 43-200 Pszczyna,
- kierownik SWW Pani Izabela Duda - tel. 32 449 22 02;
- pracownik CIRF- Piotr Osior - tel. 32 449 22 56.
Część 3 - I Urząd Skarbowy Gliwice - ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice
- kierownik SWW Pan Joachim Hatko - tel. 32 339 67 50
3. w sprawach formalnoprawnych dotyczących prowadzonego rozpoznania:
Pani Ulana Krzyżanowska-Bodziony, nr tel.: 32 207 60 98 - Izba Administracji Skarbowej w
Katowicach

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.