Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
928z dziś
5592z ostatnich 7 dni
22816z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru

Przedmiot:

Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA OGRODZIENIEC
PLAC WOLNOŚCI 25
42-440 OGRODZIENIEC
powiat: zawierciański
tel. (32) 67-09-713
oferty@ogrodzieniec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: OGRODZIENIEC
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (32) 67-09-713
Termin składania ofert: 2022-06-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zamówienia pn.: sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia pn.: ,,Budowa wodnego placu zabaw w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym ,,Krępa" w Ogrodzieńcu".
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. ,,Budowa wodnego placu zabaw w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym ,,Krępa" w Ogrodzieńcu".
2) Nadzorowana inwestycja obejmować będzie branże architektoniczną, instalacje elektryczne oraz instalacje sanitarne.
3) Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego realizowana będzie na zasadach wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 202lr. poz. 2351 z późn. zm.) oraz określonych w niniejszym zapytaniu w branżach:
a) konstrukcyjno - budowlanej;
b) instalacyjnej w zakresie sieci instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
4) Szczegółowy zakres robót budowlanych i instalacyjnych objętych pełnieniem nadzoru inwestorskiego znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi https://www.ogrodzieniec.bip.iur.pl/artykulv/6166 z dnia 29.04.2022r.
5) Do inspektora będzie należało w szczególności:
a) Wyznaczenie Inspektora wiodącego spośród Inspektorów Nadzoru, który będzie koordynował działania pozostałych Inspektorów;
b) Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
1
c) Zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót i rzetelne egzekwowanie zapisów umowy i postanowień SWZ;
d) Sprawdzenie czy materiały oferowane przez Wykonawcę, jako równoważne do rozwiązań określonych w SWZ spełniają warunki równoważności, w szczególności poprzez wydanie opinii akceptującej lub braku akceptacji na zastosowanie zaproponowanych materiałów;
e) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, nic rzadziej niż jeden raz w tygodniu, co odnotowane będzie spisaniem protokołu z rady budowy;
f) Przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót objętych nadzorem;
g) Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
h) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz kontrola usunięcia wad, weryfikacja przekazywanych przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót;
i) Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji zadania z określeniem ich przyczyn;
j) Zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wraz ze wskazaniem zakresu koniecznych do wykonania robót w postaci sprawdzonego kosztorysu - inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonywania tych robót;
k) Nadzór nad kompletowaniem i kontrola (pisemne potwierdzenie) wszystkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót w szczególności dotyczących atestów materiałów, orzeczeń, deklaracji zgodności, certyfikatów, jakości materiałów wbudowanych w trakcie realizacji, potwierdzenie kompletności dokumentów załączonych przez Wykonawcę do odbioru końcowego;
1) Rozliczenie finansowe Wykonawcy robót zgodnie z umową na roboty budowlane;
6) Inspektor nadzoru ma obowiązek:
a) Uczestniczenia w Radach Budowy (w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu) i ich prowadzenie wraz ze sporządzaniem protokołów,
b) Uczestniczenia w spotkaniach dotyczących realizacji zadania,
c) Stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym,
d) Uczestniczenie w komisji odbioru końcowego oraz przeglądach gwarancyjnych przeprowadzanych w okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawcy robót budowlanych oraz dokonanie odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie z Wykonawcą robót.

Dokument nr: ZP.271.1.171.2022

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty na formularzu ofertowym dołączonym do Zaproszenia należy składać do dnia 15.06.2022 r. do godz. 13:00 w formie:
a) elektronicznej (w formie skanów) na e-mail: oferty@ogrodzieniec.pl LUB
b) papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, (Kancelaria, parter Urzędu) - decyduje data i godz. wpływu do Urzędu. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą i adresem Zamawiającego, a także napisem : sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia pn.: ,,Budowa wodnego placu zabaw w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym ,,Krępa" w Ogrodzieńcu ".

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2022r. , przy czym uczestnictwo w kontrolach przeprowadzonych przez organy uprawnione do kontroli oraz odpowiedzialność za realizację ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli: w okresie gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę robót budowlanych czyli nie krócej niż w okresie 60 miesięcy od daty zakończenia robót budowlanych.

Wymagania:
II. Kryteria i termin wykonania
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena ofertowa - 100%.
2. Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT - cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT i jej wartości.
III. Warunki udziału w konkursie.
Wykonawca spełni warunki udziału w konkursie, jeżeli wykaże, że:
(dysponuje lub będzie dysponował) osobą/osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia odpowiedzialnymi za nadzorowanie robót budowlanych -- legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia:
a) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
b) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń; Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień i doświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tych osób.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w inne miejsce.
2. Zawartość oferty:
a) formularz ofertowy zgodny z treścią Załącznika nr 1 do Zaproszenia;

b) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego - o ile dotyczy Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku przesyłania dokumentów e-mailem. Zamawiający dopuszcza skan pełnomocnictwa.
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
wymaga to jednak złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert z udziałem Wykonawców.
V. Omyłki, wyjaśnienia oraz uzupełnienia oferty:
1. Zamawiający poprawi w ofercie: omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
2. Za omyłkę rachunkową Zamawiający uzna:
a) wszystkie omyłki w działaniach arytmetycznych na liczbach;
b) omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za poprawny zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw załączonych do oferty, uzupełnienia wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw.
4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nic udzieli wyjaśnień (za brak wyjaśnień zostanie uznane również złożenie wyjaśnień lakonicznych, ogólnikowych, niepopartych dowodami), o których mowa powyżej.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te ołerty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
VI. Podstawy odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę:
ł) która została złożona niezgodnie z procedurą określoną przez Zamawiającego;
2) jeżeli jej treść nie odpowiada treści określonym w OPZ czy innych dokumentach zamówienia;
3) jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) jeżeli zawiera niemożliwe do poprawienia błędy w obliczeniu ceny;
5) nieważną na podstawie odrębnych przepisów.
VII. Inne postanowienia.
1. Zamawiający zleci wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
3. Warunki płatności:
a) płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajdujący się w bazie podatników VAT na tzw. ,,białej liście", po wykonaniu prac, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT; Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur 1 raz w miesiącu, ,,z dołu".
b) Adresatem i Odbiorcą faktur jest Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec;
c) datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego;
d) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w oparciu o art. 108 a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
e) Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT;
i) w przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania płatności na inny rachunek bankowy ujawniony w wykazie podatników VAT lub zapłaty na rachunek bankowy podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający przekaże informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkim uczestnikom niniejszego postępowania, którzy złożyli oferty.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
3. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie oferty podlegały odrzuceniu;
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
4) na podstawie innych przyczyn, istotnych dla Zamawiającego.

Uwagi:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UF, L 119 z 04.05.2016), dalej ,,RODO" informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec;
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@ogrodzieniec.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 7) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z arl. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art, 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

Kontakt:
Komunikacja
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, adres: zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl.
2. W tytule należy wpisać nazwę konkursu lub numer referencyjny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.