Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5075z ostatnich 7 dni
21754z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
powiat: strzelecki
tel. 77 440 17 16
przetargi@powiatstrzelecki.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Strzelce Opolskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 440 17 16
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie zapytania ofertowego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla zadania pn.: ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ,,Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych nr 1805 O Ul. Dolińskiej od km 0 + 040,85 do km 0 + 167,32 i nr 2275 O Ul. Mickiewicza od km 0 + 000,00 do km 088,85." "

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia Publicznego nr DP.272.44.2022 z dnia 23.05.2022 r.
2. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone;
3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca;
4. Zamawiający nie będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny lub ze względu na brak środków finansowych.

Dokument nr: OR.2600.132.2022.KK, DP.272.44.2022

Składanie ofert:
Informacje dot. złożenia oferty

Oferta oraz załączone do niej oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z umocowaniem prawnym wynikającym z odpisu lub wyciągu właściwego rejestru, ewidencji działalności gospodarczej albo z umowy. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego swoje uprawnienia.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być złożone wraz z ofertą.
Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres przetargi@powiatstrzelecki.pl, bądź dostarczyć osobiście w zamkniętych opisanych kopertach do siedziby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy Ul. Jordanowskiej 2, 47 - 100 Strzelce Opolskie, kancelaria pok. 201, II piętro. Kopertę należy opisać w następujący (lub podobny) sposób: Oferta na zadanie pn.: ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ,,Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych nr 1805 O Ul. Dolińskiej od km 0 + 040,85 do km 0 + 167,32 i nr 2275 O Ul. Mickiewicza od km 0 + 000,00 do km 088,85." "

TERMIN SKŁADANIA ofert upływa z dniem: 20.06.2022 r. do godz. 1000.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
czas trwania nadzoru: od dnia przekazania placu budowy, w umownym okresie wykonywania robót budowlanych tj. 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót wykonanych w ramach realizacji zadania.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
o nie podlegają wykluczeniu
o spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Opis warunków udziału w postępowaniu:
o Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
o Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
o Sytuacja ekonomiczna lub finansowa;
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

o Zdolności techniczne lub zawodowe;
I. Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone - zgodnie z poniższym wykazem:
a) kierownik budowy - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;
c) kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;
d) kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;
e) kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;
Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ustęp 1 ppkt. 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą
II. Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego co najmniej :
jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie drogi publicznej klasy Z lub lub z wyższej o nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni jezdni złożonej z co najmniej dwóch warstw asfaltowych, na odcinku nie mniejszej niż 500 mb,
jedno zadanie budowy lub przebudowy chodnika, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo- rowerowej, parkingu, placu postojowego lub drogi dojazdowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i powierzchni min. 1000 m2 ,
jedno zadanie budowy lub przebudowy kanalizacji deszczowej o łącznej długości kanałów nie mniejszej niż 200 mb ,
jedno zadanie przebudowy lub budowy sieci gazowej,
jedno zadanie przebudowy lub budowy sieci telekomunikacyjnej,
jedno zadanie przebudowy lub budowy sieci elektroenergetycznej linii nN.

Informacje dodatkowe:
,,Dodatkowe przesłanki wykluczenia wynikające z art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. 2022 poz. 835)". Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006) i rozporządzeniu 269/2014 ( Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014)albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1 Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy .
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1 które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych".
W przypadku istotnych wątpliwości Wykonawca może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego, e-mail: przetargi@powiatstrzelecki.pl.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. Druk ,,OFERTA" - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a w stosunku do osób fizycznych również oświadczenia według wzoru stanowiącego- załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy- załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.
5. W przypadku występowania pełnomocnictwa, pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Uwagi:
Kryterium oceny ofert: cena 100%

Kontakt:
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:
o w sprawie procedury wyboru - Karolina Koik -Referent Wydziału Organizacyjnego (tel. 77 440 17 55, pok. nr 312, III piętro), budynek Starostwa Strzeleckiego, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie,
o w sprawie przedmiotu zamówienia - Andrzej Ful (tel. 77 440 17 16, pok. Nr 009) i Piotr Koźlik - (tel. 77 440 17 15, pok. Nr 006), parter, budynek Starostwa Strzeleckiego, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.