Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29
42-425 Kroczyce
powiat: zawierciański
tel. 034 3152150 do 5, fax. 034 3152150 do 5
Województwo: śląskie
Miasto: Kroczyce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 034 3152150 do
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj".
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1/ Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj".
2/ Rodzaj zamówienia: usługi.
3/ Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej (branża drogowa) oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (branża sanitarna) nad zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Nadzorem objęty będzie następujący zakres prac:
1)W miejscowości Pradła:
- Przebudowa drogi na odcinku od drogi krajowej DK 78 do granicy działki nr 433/2 - przebudowa drogi o długości L = 88,20m i szerokości 3,5m (powierzchnia F = 308,7m2) -
wg PFU zadanie 1;
- Przebudowa drogi na odcinku od drogi krajowej DK 78 do granicy działki nr 578/15
- przebudowa drogi o długości L = 423,5 m i szerokości 4,5m (powierzchnia F = 2237,0m2)
- wg PFU zadanie 2;
- Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 794 do granicy działki nr 1696 - przebudowa drogi o długości L = 502 m i szerokości 3,0-4,5m (powierzchnia F= 2002,2m2)-wg PFU zadanie 3;
- Przebudowa drogi na odcinku od Ul. Dolnej do rejonu działki nr 1682/5 - przebudowa drogi o długości L = 81,8m i szerokości 3,0m (powierzchnia F = 245,4 m2) - wg PFU zadanie 8.
2) W miejscowości Przyłubsko:
Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od granicy
z działką nr 491 Ul. Spacerowej do końca działki nr 521 w Ul. Jesionowej (ul. Jurajska i Ul. Jesionowa - przebudowa dróg o długości L = 674,7m i szerokości 3,0-6,0m (powierzchnia F = 3200,0m2) - wg PFU zadanie 4.
3) W miejscowości Siamoszyce:
- Przebudowa Ul. Edukacyjnej - przebudowa drogi o długości L = 1269,44m i szerokości 5,0m (powierzchnia F = 6347,20m2) - wg PFU zadanie 5;
- Przebudowa Ul. Młyńskiej - przebudowa drogi o długości L = 1143,48m i szerokości 4,0- 4,5m (powierzchnia F = 4702,07m2) - wg PFU zadanie 6;
- Przebudowa Ul. Słonecznej - przebudowa dróg o długości L = 866,88m i szerokości 4,5m (powierzchnia F = 3900,96m2) - wg PFU zadanie 7.
Całkowita długość przebudowywanych dróg wynosi: 5,05 km
Całkowita powierzchnia przebudowywanych dróg wynosi: 22 943,53 m2.
Szczegółowy zakres prac przewidzianych do nadzorowania w ramach niniejszego zamówienia określony jest w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule ,,zaprojektuj i wybuduj", która dostępna jest pod adresem: https://gwkroczyce.e-zp.finn.pl/procurements/22/procurement

CPV: 71247000-1

Otwarcie ofert: 5/ Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Systemu E- ZP Zamawiającego.

Składanie ofert:
9. Termin i miejsce składania ofert:
1/ Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.06.2022 r. do godz. 10:00.
2/ Ofertę należy przesłać poprzez System E-ZP dostępny pod adresem https://gwkroczyce.e-zp.finn.pl.
3/ Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert. O terminie złożenia oferty decyduje czas wygenerowania Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP) w Systemie E-ZP.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia ostatecznego odbioru całości wykonywanych robót, będących przedmiotem nadzoru w ramach niniejszego zamówienia, przy czym termin realizacji robót budowlanych wynosi 30 miesięcy od dnia podpisania umowy na roboty budowlane.

Wymagania:
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późń. zm.),
2/ Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa
5/ Wartość zamówienia: poniżej 130 000 zł netto (do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych).
6/ Warunki realizacji zamówienia: Szczegóły realizacji przedmiotu umowy określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia - Istotne postanowienia umowy.
4. Warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykaz dokumentów potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, nie wymaga się składania dokumentów potwierdzających ich spełnianie.
6. Kryteria oceny ofert i ich waga:
Cena - waga 100%
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oferty (cena oferty brutto) podaną w złotych.
7. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
1/ Wykonawca powinien jednoznacznie określić cenę za wykonanie zamówienia, uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
2/ Cena oferty powinna być przedstawiona w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
8. Sposób przygotowania ofert:
1/ Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej lub postaci elektronicznej.
2/ Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4/Złożenie oferty możliwe jest jedynie z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do zawarcia umowy w przypadku wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej.
5/ Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4/ Komunikacja w postępowaniu:
1) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami będzie odbywała się za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Kroczyce, (zwanego dalej Systemem e-ZP lub Systemem) dostępnego pod adresem https://gwkroczyce.e-zp.finn.pl
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e-ZP.
3) Rejestracja i korzystanie z Systemu E-ZP jest bezpłatne.
4) Użytkownik niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w części publicznej Systemu. Jest to równoznaczne z tym, że użytkownicy niezarejestrowani nie posiadają dostępu do wszystkich funkcjonalności systemu.
5) Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z Systemu E - ZP Gminy Kroczyce.
6) W Systemie E-ZP znajduje się instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
7) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu:
- stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
- zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
- system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.
8) Zamawiający zaleca składnie oferty w formacie .pdf.
9) Zamawiający dopuszcza złożenie:
- oferty podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym a także
- oferty stanowiącej cyfrowe odwzorowanie (elektroniczną kopię) oferty podpisanej w postaci papierowej.
10) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wyślij" formularzy do złożenia, wycofania oferty lub wniosku. Wysłana oferta jest automatycznie szyfrowana i chroniona terminem otwarcia.
11) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę potwierdzenia komunikatem przez system ich odebrania. Wynikiem złożenia przesyłki przez Wykonawcę jest wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP).
11. Składanie pytań do Zamawiającego:
1/ W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu i zakresu przygotowywanej oferty Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem.
2/ Wszystkie informacje Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom na równych zasadach.
12. Uzupełnianie oferty
W przypadku braków lub wad dokumentów załączonych do oferty Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnego uzupełnienia/wyjaśnienia dokumentów w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.
13. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez konieczności podawania przyczyny.
14. Informacja o przesłankach wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
1/ Zgodnie z zapisami art. 1 pkt 3) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2/ Weryfikacji braku podstawy wykluczenia, o której mowa w ust. 4, w stosunku do konkretnego podmiotu zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków.

Uwagi:
15. Klauzula informacyjna dla osób fizycznych z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
1. Zamawiający informuje, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce;
b) Inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Kroczyce jest dostępny pod adresem e-mail: iod@kroczyce.pl , telefon/34 315 21 50 do 5.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
d) Odbiorcami danych osobowych będą:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gmina Kroczyce przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Kroczyce.
e) Dane osobowe będą przechowywane, do chwili realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane, jednak nie krócej niż okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) Posiada Pan/Pani:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych[1];
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2];
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
h) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
[1] skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa.
[2] prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Zamawiający informuje, że:
a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 (RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (RODO), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zatwierdzam:

Kontakt:
10. Uprawniony do kontaktu z Wykonawcami:
- Grażyna Masiarek - tel. 034 315 21 50 wewn. 46.
-Karolina Świerczyna- tel. 034 315 21 50 wewn. 46.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.