Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy drogi

Przedmiot:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy drogi

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Gromnik
ul. Witosa 2
33-180 Gromnik
powiat: tarnowski
14 65 14 202, 14 65 14 238, 14 65 14 250, fax: 14 65 14 095
Województwo: małopolskie
Miasto: Gromnik
Wadium: ---
Nr telefonu: 14 65 14 202, 14 65
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
l. Opis przedmiotu zamówienia - usługi pn.:
,,Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 200022K
Chojnik - Rychwałd w miejscowości Chojnik"
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 200022K Chojnik - Rychwałd w miejscowości Chojnik w następującym zakresie:
- przebudowa odcinka w/w drogi gminnej w szacunkowym km 0+000 -1+450 w tym:
poszerzenie pasa jezdni do szerokości 5,5m + 1,0m pobocza utwardzonego (po 0,5 m pobocza z każdej strony),
- poszerzenie i wzmocnienie poboczy,
- umocnienie cieku wodnego w miejscach zbliżenia do drogi,
- wykonanie kanalizacji deszczowej.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego,
- opracowanie projektu czasowej oraz docelowej organizacji ruchu,
- opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wszystkich branż wchodzących w zakres dokumentacji projektowej,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż wchodzących w zakres dokumentacji,
- opracowanie przedmiaru robót ze szczegółowym zestawieniem robót,
- uzyskanie na własny koszt warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do zaprojektowania i uzyskania pozwolenia na budowę przez Zamawiającego/braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z odpowiedniego organu wraz z tym brakiem sprzeciwu (po podpisaniu umowy, Zamawiający wyda Wykonawcy odpowiednie upoważnienie),
- opracowanie ewentualnych wyjaśnień do złożonego przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,
- opracowanie odpowiedzi na ewentualne pytania Wykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją będącą przedmiotem niniejszego zamówienia,
- modyfikacja ewentualnych opracowań projektowych na etapie wykonania robót budowlanych.
- Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 1 zostanie wykonana na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego informacji, dokumentów i danych.
- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania weryfikacji dokumentów i informacji, o których mowa powyżej i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wystąpienia do Zamawiającego z informacją o zaistniałych niejasnościach i propozycją ich rozwiązania.
- Przed podjęciem dalszych czynności projektowych, koniecznym jest przedstawienie Zamawiającemu wstępnej koncepcji przyjętych rozwiązań.
- Po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego przedstawionej w/w koncepcji, Wykonawca wykona dalsze etapy prac projektowych objętych niniejszą umową.
- W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie
,,o parametrach wyższych lub równoważnych". W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.
- Dokumentacja projektowa, o której mowa powyżej, zawierać winna następujące elementy:
a) kompletny projekt budowlany i wykonawczy /3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej/,
b) projekt czasowej oraz docelowej organizacji ruchu /3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej/,
c) Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych /l egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej/,
d) kosztorys inwestorski /l egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej/,
e) przedmiar robót /l egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej/.

CPV: 71240000-2

Dokument nr: IK.7234.95.2022

Składanie ofert:
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.06.2022, do godz. 09:00 w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres Urząd Gminy Gromnik, Ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia (tj. termin opracowania i przedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej): 30 listopada 2022 r.

Wymagania:
W związku z art. 2, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
Uwagi:
- Zamawiający informuje, że dysponuje mapą do celów projektowych.
- Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty.
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność dokumentacji projektowej z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i normami.
III. Warunki płatności:
1. Wynagrodzenia za wykonane prace projektowe, nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę/po uzyskaniu braku sprzeciwu do zgłoszenia.
2. Przelew -14 dni od daty potwierdzającej dostarczenie prawidłowo wystawionej FV.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu wykazania spełnienia warunku, Wykonawca wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej: 1 usługa porównywalna z przedmiotem niniejszego zamówienia (tj. opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej przebudowy drogi).
V. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ,,OFERTA",
2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
3. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Wypełniony druk Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z w/w dokumentów;
2) Wykaz usług - Załącznik nr 2, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich trzech miesięcy,
3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy).
4. kopertę należy zaadresować następująco:
Nazwę i adres Wykonawcy
,,Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 200022K
Chojnik - Rychwałd w miejscowości Chojnik"
,,Nie otwierać przed dniem: 20.06.2022 r. godz. OSP0"
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Zamawiający do porównania ofert przyjmie cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia - z uwzględnieniem podatku VAT, jaki będzie musiał zapłacić z tytułu realizacji zamówienia (Kryterium: cena 100%).
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
VI. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty,
b) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
c) unieważnienia postępowania, jeśli:
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia lub nie wpłynie żadna oferta.
2. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń, bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5. Ponadto, Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.

Kontakt:
6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Pan Jerzy Michalik, tel. (14) 65 14 202 wew. 13, fax (14) 65 14 095,

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.