Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5077z ostatnich 7 dni
21756z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana zabezpieczeń elektroenergetycznych

Przedmiot:

Wymiana zabezpieczeń elektroenergetycznych

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica
powiat: nowotarski
tel.+48 18 26 10150, tel. 519 337 117, (18) 26-10-105, 697-109-097
sekretariat@niedzica.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Niedzica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.+48 18 26 10150,
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie wymiany zabezpieczeń elektroenergetycznych w Rozdzielni 15kV AB01 z dobudową zabezpieczeń łukochronnych + wymiana zabezpieczenia elektroenergetycznego hydrozespołu GA w MEW Łączany
1. Opis przedmiotu zamówienia i zakres prac.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w szczególności wykonanie wymiany zabezpieczeń elektroenergetycznych w Rozdzielni 15kV AB01 z dobudową zabezpieczeń łukochronnych i zabezpieczenia elektroenergetycznego hydrozespołu GA (Mecamidi). Nowe zabezpieczenia elektroenergetyczne w polach Rozdzielnicy 15kV AB01 muszą posiadać redundancję zasilania, liczbę WE i WY zapewniająca funkcjonalność starych zabezpieczeń, interfejs komunikacyjny w języku polskim oraz oprogramowanie inżynierskie wraz z licencajami na komputer PC w języku polskim do obsługi on-line i off-line zastosowanych zabezpieczeń, zabezpieczenia powinny posiadać porty komunikacyjne Ethernet, RS 485, obsługa komunikacji w standardzie IEC 60870-5-103, Modbus TCP, Modbus RTU, łącze inżynierskie USB.
Należy tak zaplanować prace aby nie były one wykonywane jednocześnie na wszystkich polach Rozdzielnicy 15kV AB01.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności wykonanie następujących prac i dostaw:
1.1. Prace proj ektowe:
a) wykonanie i uzgodnienie projektu wykonawczego wymiany zabezpieczeń w polach SN,
b) wykonanie i uzgodnienie projektu wykonawczego wymiany zabezpieczenia generatorowego w szafie zabezpieczeń,
c) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
d) wykonanie dokumentacji ,,Red Copy" na arkuszach Zamawiającego i przekazanie jej w wersji papierowej i elektronicznej (DWG 2000, pdf.) oraz Dokumentacji Techniczno - Ruchowej (DTR) dostarczanych zabezpieczeń,
e) wykonanie projektu powiązań nowych zabezpieczeń elektroenergetycznych z obwodami rozdzielni (adaptacja obwodów do nowych zabezpieczeń).
1.2. Dostawy:
a) dostawa 4 sztuk cyfrowych zabezpieczeń elektroenergetycznych SN do pół rozdzielni AB01 w
EW Łączany,
b) dostawa zabezpieczenia generatorowego do EW Łączany,
c) dostawa zabezpieczeń lukoochronnych od rozdzielni SN w EW Łączany,
d) dostawa nowych drzwiczek do rozdzielni SN w EW Łączany (tam gdzie zabezpieczenia),
e) dostawa oprogramowania inżynierskiego wraz z licencją,
f) dostawa ewentualnych pozostałych materiałów niezbędnych do wykonania prac.
1.3. Prace remontowe:
a) demontaż istniejących zabezpieczeń elektroenergetycznych,
b) demontaż likwidowanych obwodów i urządzeń,
c) demontaż drzwi przedziału obwodów sterowania, zabezpieczeń,
d) dostosowanie obwodów do nowych zabezpieczeń,
e) montaż nowych drzwi przedziału obwodów sterowania i zabezpieczeń dostosowanych do nowych urządzeń,
f) montaż nowych zabezpieczeń elektroenergetycznych, nowych obwodów zabezpieczeń łukochronnych,
g) Podłączenie zabezpieczeń do przemysłowego switcha ethemetowego.
1.4. Sprawdzenia i uruchomienia:
a) Wykonanie konfiguracji nowych zabezpieczeń w tym konfiguracji zabezpieczenia generatora,
b) Wykonanie sprawdzeń pomontażowych pól w objętych zakresem zadania,
c) Wykonanie prób funkcjonalnych pól objętych zakresem zadania.
d) Wykonanie protokołów z badań.
1.5. Szkolenie obsługi na obiekcie MEW Łączany.
2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:
a) organizacj a miej sca prowadzenia robót,
b) wykonanie przedmiotu umowy w standardach i jakości wynikającej z opracowanego projektu, polskich i europejskich norm i przepisów prawa, przepisów ppoż., bhp Kodeksu pracy oraz prawa o ochronie środowiska, obowiązującymi w okresie realizacji przedmiotu umowy,
c) wykonywania wszelkich prac zgodnie ze ,,Szczegółową Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w ZEW Niedzica SA" oraz zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z2019r.,poz. 1830),
d) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich,
e) ponoszenie kosztów gospodarki odpadami w czasie prac i usunięcia ich na własny koszt po zakończeniu prac oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności spełnienie wymogów art. 27 ust. 3b (gospodarowanie odpadami) ustawy o odpadach z dnia 15 grudnia 2012 r. z póź.zm.. Wykonawca jest Wytwórcą odpadów w rozumieniu w/w ustawy powstających w wyniku wykonywanych prac. Wobec tego Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności usunięcia ich z terenu należącego do ZEW Niedzica SA,
f) wykonanie całego zakresu zamówienia w oparciu o materiały i urządzenia zakupione przez siebie w ramach zaproponowanego wynagrodzenia ofertowego,
g) dostarczenie i przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego: certyfikatów ,,na znak bezpieczeństwa", certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia, badań protokołów prób i regulacji lub aprobat technicznych i dokumentów gwarancyjnych do urządzeń i materiałów, których zamierza użyć do wykonania umowy -zgodnie z przepisami regulującymi te kwestie na obszarze Unii Europejskiej (przedstawienie Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonania przedmiotu umowy),
h) usuwanie w sposób terminowy wad stwierdzonych przez Zamawiającego w czasie trwania prac, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym i rękojmi na zasadach określonych w umowie,
i) zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,
j) zabezpieczenie majątku Zamawiającego przed uszkodzeniami powstałymi podczas wykonywania
prac i zobowiązanie się do pokrycia strat w przypadku ich wystąpienia, k) wykonanie dokumentacji powykonawczej (przekazanie Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji oraz protokołów z badan i pomiarów pomontażowych jest jednym z warunków
podpisania protokołu odbioru końcowego robót).

CPV: 31.21.00.00-1, 45.31.51.00-9, 71.32.00.00-7

Dokument nr: UU-271-23/22

Otwarcie ofert: 15. Otwarcie oferty, rozpoczęcie prac Komisji Przetargowej oraz negocjacje z oferentem nastąpią w dniu 20 czerwca 2022 roku o godz. 11:00 w budynku Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica - Spółka Akcyjna Niedzica Ul. Widokowa 1, sala konferencyjna (I piętro).

Składanie ofert:
14. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferta ma być złożona w siedzibie Zamawiającego, 34-441 Niedzica - Ul. Widokowa 1, w terminie, do dnia 20 czerwca 2022 roku godz. 10:45.

Miejsce i termin realizacji:
4. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 20 grudnia 2022 roku.

Wymagania:
na podstawie:
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U.64.16.93, z późn.
zmianami)
3. Podstawa wykonania robót ma być:
a) dokonana przez Wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizja lokalna terenu realizacji przedmiotu zamówienia.
b) uzgodnienia przeprowadzone z Zamawiającym.
Wskazany termin zakończenia prac może ulec zmianie, po obustronnym uzgodnieniu, w przypadku:
a) zaistnienia siły wyższej,
b) wprowadzenia przez Zamawiającego istotnych zmian w dokumentacji projektowej,
c) innych obiektywnych okoliczności uzasadniających przesuniecie terminu zakończenia prac.
5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzjelenia zamówienia dodatkowego.
Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. Zapytania należy składać na piśmie (e-mail: agata.pyrdol@niedzica.pl, sekretariat@niedzica.pl lub faksem) najpóźniej na cztery dni robocze przed terminem składania ofert. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi umieszczając je również na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią pierwotną zaproszenia a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
9. Oczekujemy na złożenie oferty zawierającej:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego lub potwierdzonego przez właściwy urząd, aktualności nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) Formularz ofertowy wstępny - załącznik nr 1 do zaproszenia.
c) Kserokopię opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie objętym umową na kwotę min. 500.000,00 złotych.
d) Kosztorys ofertowy.
e) Proponowany harmonogram rzeczowo - finansowy robót.
f) Zestawienie wykazujące wykonanie co najmniej trzech @ podobnych zamówień (dla energetyki zawodowej) w ostatnich 6 latach (2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016). Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - załącznik nr 2 do zaproszenia.
g) informacja Oferenta o dysponowaniu min. następującym potencjałem kadrowym tj. :
- co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji D w zakresie eksploatacji
konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowym i obsługi urządzeń elektrycznych,
- co najmniej jedną posiadającą świadectwo kwalifikacji E w zakresie eksploatacji konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowym i obsługi urządzeń elektrycznych -załącznik nr 3 do zaproszenia (potencjał kadrowy),
h) Formularz ofertowy ostateczny - załącznik nr 4 do zaproszenia (do wypełnienia podczas negocjacji).
i) Oświadczenie - załącznik nr 5 do zaproszenia.
Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku niespełnienia wymagań kwalifikacyjnych określonych w zaproszeniu nie uzupełnieniu ewentualnych braków w dokumentacji na wezwanie Zamawiającego lub złożeniu dokumentów w celu ich uzupełnienia w niewłaściwej formie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oferta może zostać odrzucona.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od dnia wyznaczonego na złożenie ofert.
11. Rozliczenie prac pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie w złotych polskich.
12. Gwarancja finansowa zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) Zamawiający wymaga wniesienia gwarancji finansowej zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 2% wynagrodzenia ofertowego ostatecznego netto podanego w "ofercie ostatecznej". Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
o pieniądzu;
o gwarancjach bankowych;
o gwarancjach ubezpieczeniowych.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia W formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wzór gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winien uzyskać akceptację Zamawiającego. Gwaranci a powinna być pisemna, nieodwołalna, bezwarunkowa, bez prawa badania zasadności roszczenia przez gwaranta, płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
2) Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 12 pp.l Wykonawca wniesie najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o wyborze oferty. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO SA O/Nowy Targ: 10 1240 1574 1111 0000 0790 1809 przed terminem zawarcia umowy. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie musi być wniesione w oryginale przed terminem zawarcia umowy do kasy w siedzibie Zamawiającego.
3) Zamawiający zwróci 40% wysokości zabezpieczenia na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
4) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości stanowić będzie 60% wysokości zabezpieczenia.
5) Kwota, o której mowa w pkt. 12 pp.4 będzie zwrócona na pisemny wniosek Wykonawcy po upływie okresu rękojmi za wady.
6) Gwarancja finansowa przepada na rzecz Zamawiającego do wysokości kwot naliczonych na podstawie postanowień Umowy z tytułu kar umownych lub roszczeń z tytułu gwarancji jakości, rękojmi bądź wykonania zastępczego prac albo odszkodowań.
13. Rękojmia i gwarancja:
a) Zamawiający wymaga udzjelenia rękojmi, iż wykonany przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych przez okres min 36 miesięcy, min 36 miesięcznej pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy liczonej od daty końcowego odbioru robót bez wad. Jeżeli producent urządzeń i innych elementów określił dłuższy okres rękojmi lub gwarancji, to gwarancja i rękojmia obejmuje ten okres.
b) Początkowym terminem okresu rękojmi jest dzień dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót bez wad. Jeżeli odbioru końcowego dokonano z obowiązkiem usunięcia wad ujawnionych w trakcie odbioru, to terminem początkowym okresu rękojmi jest dzień sporządzenia protokołu z usunięcia wad.
c) Postanowienia w zakresie gwarancji i rękojmi zawarte w umowie nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z kodeksu cywilnego i może on z nich - niezależnie od warunków zawartych w umowie lub dokumentach gwarancyjnych - korzystać według własnego uznania.
d) Zamawiający może za zgodą Wykonawcy przenieść uprawnienia z rękojmi i gwarancji na dowolną osobę trzecią.
Ofertę należy zapakować w opakowanie (kopertę) zewnętrzne. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego: Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. oraz opatrzona napisem ,,Oferta - wymiana zabezpieczeń MEW Łączany " Nie otwierać przed godz. 11:00 w dniu 20 czerwca 2022 roku.
16. Przeprowadzenie negocjacji.
Bezpośrednio po otwarciu ofert Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą.
1) Przedmiotem negocjacji będzie:
- wynagrodzenie ostateczne,
- inne zagadnienie ważne dla obu stron uczestniczących w negocjacjach w tym zaproponowane rozwiązania techniczne, zastosowane materiały itp.
2) Oferent uzupełni Formularz ofertowy ostateczny (załącznik nr 4) z zaoferowanym w negocjacjach wynagrodzeniem.
3) Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny. Żadna ze stron bez zgody drugiej strony nie będzie mogła udzielić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
17. Kryterium wyboru oferty:
a) Wynegocjowane wynagrodzenie netto za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia -
b) Gwarancja jakości na wykonany przedmiot umowy-10%
Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane w następujący sposób:
na podstawie okresu gwarancji jakości udzielonej na Przedmiot Zamówienia, wyrażonej w
pełnych latach wg poniższej punktacji:
o gwarancja minimalna - 3 lata (0 pkt)
o gwarancja maksymalna - 5 lat (10 pkt)
5 punktów za każdy rok powyżej 3 lat, aż do 5 lat (jak w poniższej tabeli).
Okres gwarancji [lata] 3 4 5
Punktacja 0 5 10
18. Po zakończeniu prac przez Komisję Przetargową związanych ze sporządzeniem protokołu z postępowania oraz uzyskaniu aprobaty ze strony Kierownika Zamawiającego co do wyboru oferty - przekazana zostanie Oferentowi informacja o wyborze Wykonawcy zamówienia.
19. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa której projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zaproszenia.
20. Jakiekolwiek oświadczenie Zamawiającego skierowane do uczestnika albo uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty nie stanowi oświadczenia woli o przyjęciu oferty. Do nawiązania stosunku prawnego z Oferentem na wykonanie przedmiotu zamówienia niezbędne jest zwarcie umowy na piśmie.
21. W przypadku uchylania się przez wybranego Oferenta od zawarcia umowy Zamawiający ma prawo do obciążenia oferenta karą w wysokości 25% wartości zaoferowanego przez Oferenta wynagrodzenia ostatecznego całkowitego netto o którym mowa w pkt. 17 a) zaproszenia. Kara ta nie jest karą umowną w rozumieniu art. 483 §1 kodeksu cywilnego.
22. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt. 21 Zamawiający ma prawo wybrania najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych nie wybranych ofert bez ponownego ogłaszania postępowania.
23. Zgodnie z zapisami pkt. 12 niniejszego zaproszenia Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą musi wnieść gwarancję finansową należytego wykonania umowy.
24. Zamawiający udzieli zamówienia poprzez zawarcie z wybranym Wykonawcą umowy na piśmie, której projekt stanowi zał. nr 6 do niniejszego zaproszenia. Oświadczenie Zamawiającego o wyborze oferty nie jest chwilą zawarcia umowy w rozumieniu art. 703 § 3 Kodeksu Cywilnego. Chwilą zawarcia umowy w tym znaczeniu jest podpisanie jej tekstu przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
25. Z uwagi na tryb postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie przysługuje prawo do składania protestów.
26. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany załączonego projektu umowy, jak również do zamknięcia postępowania bez wyłonienia oferty (unieważnienie postępowania), w każdym czasie, bez podawania przyczyny.
27. Wszystkie koszty sporządzenia i złożenia oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

Kontakt:
8. Szczegółowych informacji w zakresie spraw technicznych udzielać będzie: Waldemar Pałach tel. 519 337 117 oraz Andrzej Janczy tel. 519-337-127 codziennie w godzinach od 8.00, do 14.00. Informacji w zakresie spraw proceduralnych udzielać będzie Agata Pyrdoł tei. (18) 26-10-105, tel. kom. 697-109-097.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.