Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont, przebudowę oraz budowę budynku krytej...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont, przebudowę oraz budowę budynku krytej pływalni

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sokółka
Pl. Kościuszki 1
16-100 Sokółka
powiat: sokólski
+48 85 711 09 00, faks +48 85 711 09 11
kancelaria@sokolka.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Sokółka
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 85 711 09 00, fa
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont, przebudowę oraz budowę budynku krytej pływalni w Sokółce
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca opracowanie dokumentacji projektowej na remont, przebudowę oraz budowę budynku krytej pływalni w Sokółce przy Ul. Mariańskiej 31, działka o nr geodezyjnym 1229/1.
1) Demontażu, wyburzeń i rozbiórek:
- rozbiórki głównych schodów wejściowych do budynku (bez rampy dla osób niepełnosprawnych)
- rozbiórki istniejących fasad, drzwi wejściowych do wiatrołapu, z wiatrołapu do budynku, oraz ścian istniejącego wiatrołapu,
- rozbiórki warstw posadzkowych w wiatrołapie,
- demontaż fasady szklanej wewnętrznej (w ścianie przylegającej do fragmentu plaży basenowej, przy wannie z jacuzzi),
- rozbiórki istniejącej okładziny ceramicznej podłogowej w planowanej grocie solnej (pow. ok. 20m2)
- czasowy demontaż fragmentu instalacji wentylacji mechanicznej poprowadzonej pod stropem, w razie potrzeby - jej przebudowa.
- wyburzenie ścian wewnętrznych sklepiku wraz z instalacjami,
- wyburzenie otworu w ścianie hali basenowej pod drzwi łączące grotę z halą basenową,
- wykonanie otworów montażowych pod przyszłe atrakcje,
- wykonanie wyburzenia ścian działowych graniczących z halą basenową w pom. szatni dla osób niepełnosprawnych 0/24, wc dla os. niepełnosprawnych pom. nr 0/25, oraz z w pom. gospodarczym 0/27
- demontaż części ocieplenia,
- demontaż stolarki okiennej,
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,
- demontaż witryn aluminiowych,
- demontaż central wentylacji mechanicznej nawienno-wywiewnej (dwie hala basenowa, jedna zaplecze, dwie pozostałe elementy budynku)
- demontaż konstrukcji i pokrycia dachu
2) Wykonania:
- nowych schodów zewnętrzne wraz z wiatrołapem,
- groty solnej bezpośrednio połączonej z hala basenową i poprzez boczne wejście z przedsionek 0/6 z holem głównym, co pozwoli to na korzystanie z groty również dla osób z zewnątrz,
- atrakcji wodnych w niecce rekreacyjnej typu: wodospad szeroki, kanon jednostrumieniowy, kanon 4-strumieniowy, deszczownica,
- leżanek z funkcją grzewczą w strefie wypoczynku - przebudowanie strefy w narożniku budynku w celu zmieszczenia dwóch stale podgrzewanych leżanek, oraz zapewnienie prawidłowej komunikacji z pomieszczeniem ratowników, szatnią dla osób niepełnosprawnych, oraz pomieszczeniem gospodarczym,
- nowej konstrukcji i pokrycia dachu wraz z orynnowaniem,
- docieplenia ścian zewnętrznych budynku oraz wymiana istniejących drzwi zewnętrznych, wymiana okien i witryn istniejących na nowe o podwyższonym standardzie wraz z obróbkami blacharskimi,
- modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej poprzez wymianę pięciu central wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej na nowe centrale wentylacyjne z rekuperacja, nagrzewnicami wodnymi i odzyskiem ciepła,
- wymiany pozostałych elementów wyposażenia: drzwi wewnętrznych, lin basenowych, armatury w szatniach (w tym prysznice), suszarek
- dostawienie lampy UV w stacji uzdatniania wody,
- przeróbki (wydłużenia) wyrzutu ciepłego powietrza wentylacji mechanicznej.
W koncepcji założono wymianę części konstrukcji dachu, jednak po wykonaniu ekspertyzy która Zamawiający udostępni wyłonionemu Wykonawcy planuje się nową konstrukcję dachu wraz z pokryciem.

CPV: 71220000-6, 71320000-7

Dokument nr: 2022/BZP 00208459, PI.I.271.24.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/przet_zam/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) i ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) adres skrytki ePUAP: /4t252ispd3/skrytka
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal adres skrytki ePUAP: /4t252ispd3/skrytka oraz poczty elektronicznej: ewa.recko@sokolka.pl kancelaria@sokolka.pl
(1.) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
(2.) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
(3.) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ/OPiW2. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
2) Złożenie oferty
(1.) Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej ,,wniosek" za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
złożonej oferty.
3) Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)
(1.) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
(2.) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: ewa.recko@sokolka.pl kancelaria@sokolka.pl
(3.) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt (2) adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sokółki;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@sokolka.pl, tel. +48 /85/ 711 09 00;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-22 11:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PI.I.271.24.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 75000 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca opracowanie dokumentacji projektowej na remont, przebudowę oraz budowę budynku krytej pływalni w Sokółce przy ul. Mariańskiej 31, działka o nr geodezyjnym 1229/1.
1) Demontażu, wyburzeń i rozbiórek:
- rozbiórki głównych schodów wejściowych do budynku (bez rampy dla osób niepełnosprawnych)
- rozbiórki istniejących fasad, drzwi wejściowych do wiatrołapu, z wiatrołapu do budynku, oraz ścian istniejącego wiatrołapu,
- rozbiórki warstw posadzkowych w wiatrołapie,
- demontaż fasady szklanej wewnętrznej (w ścianie przylegającej do fragmentu plaży basenowej, przy wannie z jacuzzi),
- rozbiórki istniejącej okładziny ceramicznej podłogowej w planowanej grocie solnej (pow. ok. 20m2)
- czasowy demontaż fragmentu instalacji wentylacji mechanicznej poprowadzonej pod stropem, w razie potrzeby - jej przebudowa.
- wyburzenie ścian wewnętrznych sklepiku wraz z instalacjami,
- wyburzenie otworu w ścianie hali basenowej pod drzwi łączące grotę z halą basenową,
- wykonanie otworów montażowych pod przyszłe atrakcje,
- wykonanie wyburzenia ścian działowych graniczących z halą basenową w pom. szatni dla osób niepełnosprawnych 0/24, wc dla os. niepełnosprawnych pom. nr 0/25, oraz z w pom. gospodarczym 0/27
- demontaż części ocieplenia,
- demontaż stolarki okiennej,
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,
- demontaż witryn aluminiowych,
- demontaż central wentylacji mechanicznej nawienno-wywiewnej (dwie hala basenowa, jedna zaplecze, dwie pozostałe elementy budynku)
- demontaż konstrukcji i pokrycia dachu
2) Wykonania:
- nowych schodów zewnętrzne wraz z wiatrołapem,
- groty solnej bezpośrednio połączonej z hala basenową i poprzez boczne wejście z przedsionek 0/6 z holem głównym, co pozwoli to na korzystanie z groty również dla osób z zewnątrz,
- atrakcji wodnych w niecce rekreacyjnej typu: wodospad szeroki, kanon jednostrumieniowy, kanon 4-strumieniowy, deszczownica,
- leżanek z funkcją grzewczą w strefie wypoczynku - przebudowanie strefy w narożniku budynku w celu zmieszczenia dwóch stale podgrzewanych leżanek, oraz zapewnienie prawidłowej komunikacji z pomieszczeniem ratowników, szatnią dla osób niepełnosprawnych, oraz pomieszczeniem gospodarczym,
- nowej konstrukcji i pokrycia dachu wraz z orynnowaniem,
- docieplenia ścian zewnętrznych budynku oraz wymiana istniejących drzwi zewnętrznych, wymiana okien i witryn istniejących na nowe o podwyższonym standardzie wraz z obróbkami blacharskimi,
- modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej poprzez wymianę pięciu central wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej na nowe centrale wentylacyjne z rekuperacja, nagrzewnicami wodnymi i odzyskiem ciepła,
- wymiany pozostałych elementów wyposażenia: drzwi wewnętrznych, lin basenowych, armatury w szatniach (w tym prysznice), suszarek
- dostawienie lampy UV w stacji uzdatniania wody,
- przeróbki (wydłużenia) wyrzutu ciepłego powietrza wentylacji mechanicznej.
W koncepcji założono wymianę części konstrukcji dachu, jednak po wykonaniu ekspertyzy która Zamawiający udostępni wyłonionemu Wykonawcy planuje się nową konstrukcję dachu wraz z pokryciem.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zdolność techniczna: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowej remontu, przebudowy, budowy budynku użyteczności publicznej o wartości dokumentacji wartości minimum 40 000,00 zł brutto każda,
b) Zdolność zawodowa: wykażą, że dysponują lub będą dysponować: osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji, na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności:
architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej - minimum 1 osoba: osoba skierowana do pełnienia tej funkcji winna posiadać doświadczenie w projektowaniu tj. opracowaniu minimum 2 dokumentacji projektowych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynków,
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych minimum 1 osoba,
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych minimum 1 osoba.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
6) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) wykaz usług a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik do SWZ;
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.