Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego

Przedmiot:

Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego
Drzonków-Olimpijska 20
66-004 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
wosir@drzonkow.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f863c9dd-2fee-4a58-80b1-2e6c669d182c
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż agregatu prądotwórczego w ramach rozbudowy systemu energetycznego o system zasilania rezerwowego i współpracy z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zabudowa urządzeń oraz przystosowanie rozdzielni głównej wraz z dostawą agregatu prądotwórczego umożliwiającą bezpieczne przyłączenie magazynu energii, i współpracę agregatu prądotwórczego z instalacją PV i siecią zawodową Operatora Enea. W zakres zadania wchodzi również wykonanie przez osoby uprawnione projektu wykonawczego na przewidywane prace oraz dokonanie wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń z służbami Zamawiającego.

CPV: 31122000-7

Dokument nr: 2022/BZP 00208404

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 10:40

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której będą udostępniane pytania i odpowiedzi, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: https://miniportal.uzp.gov.pl. oraz wosir@drzonkow.pl adres strony : www.drzonkow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami ( pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia) odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej: wosir@drzonkow.pl. lub https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-22 10:30
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zabudowa urządzeń oraz przystosowanie rozdzielni głównej wraz z dostawą agregatu prądotwórczego umożliwiającą bezpieczne przyłączenie magazynu energii, i współpracę agregatu prądotwórczego z instalacją PV i siecią zawodową Operatora Enea. W zakres zadania wchodzi również wykonanie przez osoby uprawnione projektu wykonawczego na przewidywane prace oraz dokonanie wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń z służbami Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa -Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w tym musi posiadać OC na produkt. Wartość polisy min. 500 000,00 złotych.

4. Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.:
5. a) zdolność techniczna: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował (lub realizuje) trzy zamówienia, w ramach których została zrealizowana dostawa wraz montażem i uruchomieniem agregatu prądotwórczego o mocy min. 300 kVA wraz z przebudową rozdzielni głównej lub dostawą i montażem nowej rozdzielni głównej o wartości nie mniejszej niż 500 000 złotych każda.
b) zdolność zawodowa: Wykonawca musi dysponować następującymi osobami skierowanymi do wykonania funkcji:
1) Projektant w specjalności elektroenergetycznej - potwierdzone wymaganymi prawem stosownymi uprawnieniami oraz wpisem do właściwej Izby.
2 Kierownik robót budowlanych w specjalności elektroenergetycznej - potwierdzone wymaganymi prawem uprawnieniami oraz wpisem do właściwej Izby .
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VII SWZ, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do formularza oferty.
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Rozdziale VI SWZ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do formularza oferty.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykaz dostaw i usług potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu wraz z dowodami określającymi czy dostawy w nim zamieszczone zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy- zał. Nr 5 do SWZ.
c) Kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej o wartości min. 500 tys. zł.
d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą kart katalogowych proponowanych urządzeń .
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą kart katalogowych proponowanych urządzeń .
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Opis - w projekcie umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.