Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
5431z ostatnich 7 dni
20212z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usługi w zakresie dostawy energii elektrycznej

Przedmiot:

Świadczenie usługi w zakresie dostawy energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu
ul. Uniwersytecka 6
26-600 Radom
powiat: Radom
tel. 537 - 691 - 343
zamowienia@agroradom.edu.pl
https://agroradom.ezamawiajacy.pl/pn/agroradom/demand/notice/public/63794/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 537 - 691 - 343
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usługi w zakresie dostawy energii elektrycznej do budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Reymonta w Radomiu, której wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 zł, do której nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej czynnej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019, poz. 755 z późn. zm.) dla punktów poboru zlokalizowanych w budynkach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Reymonta w Radomiu, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy jak i Polskimi Normami.
2) Zestawienie punktów poboru wraz z istotnymi informacjami nt. warunków na jakich świadczona jest obecnie sprzedaż energii elektrycznej oraz szczegółowego zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi odrębny dokument - pod nazwą ,,Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego". Załącznik ten ma postać pliku w formacie .xls i zawiera 2 oddzielne zakładki, przypisanych poszczególnym grupom taryfowym.
3) Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi: 74 000 kWh, w podziale na zużycie w następujących grupach taryfowych: Lp. Grupa taryfowa Szacunkowa ilość dostarczanej energii w kWh
1
2
3
2
4) Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego stanowi jedynie przybliżoną ilość zużycia, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu w stosunku do prognoz. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w postępowaniu ceny energii. Sprzedawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości punktów poboru energii (PPE) dla Zamawiającego, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE.
5) Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 84 kW w tym C22A- 60kW, C11 24kW
6) Zamawiający założył, iż wszystkie czynności związane ze zmianą sprzedawcy, umożliwiające rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej wg stawek zaoferowanych w ofercie przez zwycięskiego Wykonawcę zostaną zakończone najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcie umowy. Ewentualne ryzyko utrudnień, czy to ze strony Zamawiającego, czy Dystrybutora energii elektrycznej (np. wynikające z niedostosowania układów pomiarowych) mogące mieć wpływ na późniejsze rozpoczęcie sprzedaży energii dla poszczególnych PPE Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej.
Informacje dodatkowe:
1) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakościowe obsługi w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy w zakresie zachowania standardów jakościowych.
2) W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu Umowy określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu bonifikat w wysokościach określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w. ustawy.
3) Zamawiający uprawniony jest do zmiany ilości PPE (zwiększenia lub zmniejszenia) w stosunku do ilości wskazanej w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. Podstawę dla zmiany ilości PPE stanowić będzie pisemne oświadczenie Zamawiającego złożone Sprzedawcy. Zmiana ilości PPE nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
1.
dla punktów poboru energii rozliczanych
w grupie taryfowej C-22A
Szczytowe 12 000 kWh,
Poza szczytem 26 000 kWh
Łącznie: 38 000 kWh
2.
dla punktów poboru energii rozliczanych
w grupie taryfowej C-11
36 000 kWh
3
4) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego, tj. w razie zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 poz. 2177)
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d. stawki podatku akcyzowego,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Sprzedawcę zamówienia publicznego, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian najpóźniej do 30 dni od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.
W razie zmiany, o której mowa w pkt 4 ppkt b), przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.
W razie zmiany wskazanej w pkt. 4 ppkt c), przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany. W każdym przypadku strona inicjująca zmianę zobowiązana jest racjonalnie wykazać w jakim stopniu wystąpienie okoliczności, o których mowa w pkt. 4 ppkt a) - c) ma wpływ na koszt wykonania zamówienia.

CPV: 09000000-3, 09300000-2, 09310000-5

Dokument nr: ZSCKR.26.31.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2022 r. o godz. 16:00 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://agroradom.ezamawiajacy.pl/pn/agroradom/demand/notice/public/63794/details
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.06.2022 r. do godz. 15:30.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązuje się do jej realizacji w okresie 12 miesięcy od dnia 01.08.2022 r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien załączyć do oferty n/w dokumenty:
4
? odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
? aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
? Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - Załącznik nr 4 do Zaproszenia - należy dołączyć do oferty.
4. Inne dokumenty nie wymienione w pkt 3.
? Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika - w formie załącznika nr 1 do oferty.
? W przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. powołanie konsorcjum) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w formie załącznika nr 2 do oferty.
6. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
3. O przedłużeniu okresu ważności ofert, Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich wykonawców, oczekując pisemnych odpowiedzi. Wykonawca może odmówić wyrażenia zgody na przedłużenie terminu ważności oferty. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
5. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
6. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5
7. W związku z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej, zarówno w odniesieniu do składania ofert, jak i komunikacji zamawiających z wykonawcami, otwarcie ofert nie będzie publiczne.
8. Sposób obliczenia ceny
1. Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności opisanych w pkt. 1 Zapytania Ofertowego (Załącznika nr 1). W cenie łącznej uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Ceny jednostkowe podane netto stanowią podstawę do obliczenia ceny łącznej brutto.
2. Cena ofertowa łączna musi być podane cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. do 1 grosza, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, zgodnie z którą:
a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra ,,5" lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu ,,w górę" (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);
b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra ,,4" lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu ,,w dół" (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15);
Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami.
3. Wykonawca winien wpisać w formularzu ofertowym cenę oferty (cyfrowo i słownie), która powinna zostać wyliczona zgodnie z punktem 5 i powinna zawierać ceny jednostkowe energii elektrycznej wyrażone w zł/kWh, określone z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku:
- dla punktów poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej C-11,
- dla punktów poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej C-22A,
Ceny jednostkowe netto energii elektrycznej wyrażone w zł/kWh dla wszystkich w/w grup taryfowych winny być wpisane w formularzu ofertowym.
4. W zaoferowanej łącznej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonania bilansowania handlowego czy też stałe koszty opłat handlowych.
5. Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru:
Cz = (CjC11 x 36 000 kWh + CjC22Aszczytowa x 12 000 kWh+ CjC22Apoza szczytem x 26 000 kWh) x stawka podatku vat
gdzie:
Cz - cena ofertowa Cj - cena jednostkowa w poszczególnych grupach taryfowych.
6
6. W sytuacji, gdy obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. W kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca z
tytułu należytej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy.
8. Dla porównania złożonych ofert Zamawiający zastosuje wzór przedstawiony w ust. 10
pkt 2.
9. Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad stanowić będzie wartość ryczałtową
niepodlegającą zmianom.
10. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach
obcych. Cena powinna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych
polskich i groszach).
9. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert.
1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej Zapytanie ofertowe,
będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100%).
2. Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów
otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:
C =
Cb
C min
× 100 pkt.
gdzie: C - ilość punktów za kryterium cena,
Cmin - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
Cb - cena badanej oferty.
3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które nie podlegają odrzuceniu oraz
odpowiadają treści i wymogom Zapytania ofertowego.
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą
ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.
6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny
ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem sytuacji, w których
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym.
7
8. Zamawiający informuje, że w przypadku poprawienia innej omyłki, brak reakcji wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej poprawieniu, traktowany będzie jako wyrażenie zgody na poprawienia takiej omyłki.
9. Przy poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający będzie stosował się w szczególności do następujących zasad:
? jeżeli cena ofertowa wyliczona z uwzględnieniem wzoru wskazanego w ust. 10 pkt 2 Zapytania ofertowego oraz cen jednostkowych energii elektrycznej wskazanych w formularzu ofertowym została wyliczona błędnie, uznaje się, że prawidłowo podano ceny jednostkowe energii elektrycznej w formularzu oferty oraz ilości kWh podane we wzorze wskazanym w ust. 9 pkt.5.
10. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy zakupowej MARKET PLANET dostępnej pod adresem
https://agroradom.ezamawiajacy.pl
Zamawiający wymaga aby oferta została złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania, w których znajdują się ceny jednostkowe za dany asortyment oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, bądź podpisem osobistym.
W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.
4. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w języku polskim.
5. Korzystanie z w/w Platformy jest bezpłatne.
6. Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Złożenie Formularza Oferty na Platformie przez Wykonawcę, który składa ofertę w formie elektronicznej, Zamawiający uzna za wiążące.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu. Treść oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia.
10. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w formie elektronicznej powinna być podpisana przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
8
Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.
11. Wykonawca składa Ofertę poprzez dodanie w zakładce ,,OFERTY" dokumentów (formularza ofertowego wraz z załącznikami) określonych w niniejszej Zapytaniu. Czynności dodawania dokumentów realizowane są poprzez wybranie polecenia ,,dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
12. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
13. Wykonawca załączając dokument poprzez Platformę oznacza czy jest on: ,,Tajny" - dokument stanowi ,,tajemnicę przedsiębiorstwa" lub opcję ,,Jawny" - niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
14. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie ,,Złóż ofertę".
15. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy ,,Oferta złożona poprawie" oraz wygenerowany raport ofert z zakładki ,,Oferty"
16. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
17. Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie ,,usuń".
18. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce ,,OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie ,,wycofaj ofertę".
19. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.
20. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.
21. Dokumenty ,,stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa" powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie ,,Dodaj".
12. Warunki realizacji zamówienia i płatności
1. Z wyłonionym w wyniku przedmiotowego postępowania Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Rozliczenia będą następowały w okresach nie dłuższych niż jeden miesiąc kalendarzowy, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W sytuacji, gdy obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania (daty wpływu) przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W sytuacji gdy wybór oferty Wykonawcy prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym zamawiającego, wskazując
9
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług lub towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług.
14. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1. nie złożono żadnej oferty;
2. wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
3. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej ofert
4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
15. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://agroradom.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Korespondencja"
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć darmowe konto na Platformie zakupowej. Złożenie oferty w postępowaniu wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
https://oneplace.marketplanet.pl.
11
Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się". Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja".
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję ,,zadaj pytanie" lub przy użyciu zakładki ,,Korespondencja". W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ,,ZADAJ PYTANIE". Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz ,,POTWIERDŹ", wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane". Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień Zapytania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania.
5. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji Zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego platforma zakupowa MARKETPLANET, tel. +48 22 257 22 23 , +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
6. Dokumenty i oświadczenia przekazywane w postępowania muszą być zgodne z Rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
7. Rozszerzenie plików wykorzystywanych przez wykonawców powinno być zgodne z zał. nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
12
8. Zamawiający rekomenduje przekazywanie dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, (rekomendacja)
9. Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", określonych w rozporządzeniu KRI wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
10. Załączenie dokumentów w formatach niewystępujących w Rozporządzeniu KRI zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
11. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
12. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
13. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
14. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
16. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
17. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem referencyjnym postępowania określonym w Zapytaniu.

Uwagi:
Ochrona danych osobowych
1. W przypadku kierowania jakiejkolwiek korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem informujemy, iż Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe nadawcy korespondencji. W związku z powyższym niezbędne jest zastosowanie poniższej klauzuli informacyjnej skierowanej do nadawcy korespondencji:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Radomiu z siedzibą przy ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom, tel. (48) 331 09 01, adres e-mail: agroradom@wp.pl; b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Radomiu z siedzibą przy ul. Uniwersytecka 6, tel. 737 107 070; e-mail: iod@rodo-radom.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
f) posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
- na podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania*
- na podstawie art.18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
h) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
10
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Karolina Krawczuk
tel. 537 - 691 - 343
e-mail agroradom@wp.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.