Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowych oraz uzyskanie pozwoleń/zgłoszeń na budowę

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowych oraz uzyskanie pozwoleń/zgłoszeń na budowę

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA NOWA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kaszubska 2
26-603 Radom
powiat: Radom
tel. 52 313 26 35
agata.kacprzak@enea.pl
https://grupaenea.logintrade.net/zapytania_email,1371817,dd6e7aa19b31d0c0ca556be5c857e9d0.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 52 313 26 35
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Tytuł zapytania
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz uzyskanie pozwoleń/zgłoszeń na budowę dla punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych w elektrowni wodnej Smukała oraz elektrowni wodnej Tryszczyn

Treść zapytania:

Enea Nowa Energia sp. z o. o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na przedmiot zamówienia opisany w Załączniku nr 1 - "Opis przedmiotu zamówienia".
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Zadanie nr 1 - Opracowanie dokumentacji projektowych oraz uzyskanie pozwoleń/zgłoszeń na budowę dla punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych w elektrowni wodnej Smukała 1 usługa -
2. Dodatkowa wizyta projektanta w ramach nadzoru autorskiego w zakresie zadania nr 1 - elektrownia wodna Smukała 1 usługa -
3. Zadanie nr 2 - Opracowanie dokumentacji projektowych oraz uzyskanie pozwoleń/zgłoszeń na budowę dla punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych w elektrowni wodnej Tryszczyn 1 usługa -
4. Dodatkowa wizyta projektanta w ramach nadzoru autorskiego w zakresie zadania nr 2 - elektrownia wodna Tryszczyn 1 usługa -

Dokument nr: Z70/407233

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://grupaenea.logintrade.net/zapytania_email,1371817,dd6e7aa19b31d0c0ca556be5c857e9d0.html
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
14- 06- 2022 13: 30
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
22- 06- 2022 11: 00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 30.12.2022r.

Wymagania:
2. Kryterium oceny ofert: K1=Cn/Co*100pkt. x 100%

Cn - cena najniższa z ocenianych ofert (netto): (cena za opracowanie dokumentacji w zakresie Zadania nr I + koszt dodatkowej wizyty projektanta w ramach nadzoru autorskiego w zakresie Zadania nr I + + cena za opracowanie dokumentacji w zakresie zadania nr II + koszt dodatkowej wizyty projektanta w ramach nadzoru autorskiego w zakresie zadania II)

Co - cena ocenianej oferty (netto): (cena za opracowanie dokumentacji w zakresie Zadania nr I + koszt dodatkowej wizyty projektanta w ramach nadzoru autorskiego w zakresie Zadania nr I + + cena za opracowanie dokumentacji w zakresie zadania nr II + koszt dodatkowej wizyty projektanta w ramach nadzoru autorskiego w zakresie zadania II)

3. Termin związania ofertą: 60 dni od daty otwarcia ofert

4. Realizacja nastąpi na podstawie Projektu Umowy.
Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami do chwili udzielenia zamówienia. Wybór Wykonawcy/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W przypadku wybrania Państwa oferty realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie Zamówienia Zakupu.

W toku rozpatrywania ważnych ofert, jeżeli jest to konieczne ze względu na potrzebę uzyskania wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów do złożonych ofert, wybór Wykonawcy można poprzedzić wyjaśnieniami potwierdzonymi na piśmie. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany ceny lub innych danych będących przedmiotem oceny oferty.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY:

1) Zamawiający wyklucza Wykonawców z postepowania o udzielenie Zamówienia jeżeli:

a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uniemożliwił lub odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze jego oferty przez Zamawiającego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nie wykonał przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego lub wykonał go nienależycie, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził przedmiotu zamówienia do stanu zgodności z umową lub nie naprawił powstałej w ten sposób szkody, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

c) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert doprowadził do wypowiedzenia, albo odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia z przyczyn leżących po jego stronie;

d) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert dopuścił się poważnych naruszeń ,,Kodeksu Kontrahentów Grupy Enea", albo dopuścił się innych naruszeń postanowień ,,Kodeksu Kontrahentów Grupy Enea", a w ramach działań naprawczych nie doprowadził do ich usunięcia;

e) w sposób inny niż wskazany w ppkt. a) do d) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził Zamawiającemu szkodę w związku z realizacją zamówienia, której to szkody nie naprawił w ramach podjętych działań naprawczych;

f) został wpisany do Rejestru Wykonawców Wykluczonych zgodnie z ,,Zasadami dokonywania oceny Wykonawców w Obszarze Zakupowym Zakupy Ogólne w Grupie ENEA";

g) otwarto jego likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona, albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

h) doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego Zamówienia, a spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym postępowaniu. Przed wykluczeniem Wykonawcy Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie Zamówienia nie zakłóci konkurencji;

i) Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

j) naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

k) złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania;

l) nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

m) nie uzupełnił oferty pomimo przesłanych wezwań do uzupełnienia oferty lub poprawienia błędów w ofercie w wyznaczonym przez Spółkę terminie;

2) Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4) Przesłanka wykluczenia Wykonawcy określona w pkt 1) ppkt. a)-e) nie będzie mieć zastosowania, gdy Wykonawca naprawi szkodę wyrządzoną Zamawiającemu lub podjęte przez Wykonawcę środki w celu naprawienia szkody okażą się wystarczające do wykazania jego rzetelności.

5) Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6) Zamawiający informuje, iż Wykonawca podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, który w okresie tego wykluczenia ubiega się o udzielenie zamówienia, podlega karze pieniężnej na warunkach określonych w tej ustawie.

ODRZUCENIE OFERT:

1) Zamawiający odrzuca ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w warunkach Zamówienia pomimo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty lub poprawienia błędów w ofercie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu Zamówienia, albo Wykonawca nie przedstawił w wyznaczonym terminie wyjaśnień potwierdzających, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny;

d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

e) jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego,

f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

g) została złożona po terminie składania ofert,

h) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zażądano jego wniesienia,

i) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą po otrzymaniu wniosku Zamawiającego o przedłużenie tego terminu;

2) Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu Zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, może on zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu Zamówienia.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

1)Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia:

a) jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek Wykonawcy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

b) jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski Wykonawców o dopuszczenie do aukcji albo nie zostały złożone oferty przez co najmniej dwóch Wykonawców,

c) jeżeli Cena Najkorzystniejszej oferty pomimo przeprowadzenia postępowania uzupełniającego, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie Zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny Najkorzystniejszej Oferty,

d) w każdym przypadku, jeżeli dalsze prowadzenie postępowania lub jego realizacja nie leży w interesie Zamawiającego.

e) w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów regulaminu, które miało wpływ na wynik postepowania

f) wystąpiły inne uzasadnione przyczyny;

2) W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający powiadamia na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy uczestniczyli w postępowaniu.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

1) Postępowanie Uzupełniające może być prowadzone w jednej z następujących form:

a) pisemnych ofert uzupełniających,

b) aukcji elektronicznej,

c) negocjacji bezpośrednich.

2) Do Postępowania Uzupełniającego Zamawiający kwalifikuje Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty.

3) Przystępując do Postępowania Uzupełniającego Zamawiający zawiadamia na piśmie lub drogą elektroniczną wszystkich Wykonawców zakwalifikowanych do Postępowania Uzupełniającego, informując Wykonawców o formie prowadzenia Postępowania Uzupełniającego oraz zasadach uczestnictwa i prowadzenia Postępowania Uzupełniającego.

4) W Postępowaniu Uzupełniającym przeprowadzanym w formie pisemnych ofert uzupełniających Wykonawcy składają oferty w sposób określony przez Zamawiającego. Wykonawca, składając ofertę uzupełniającą, nie może zaoferować ceny wyższej oraz innych kryteriów mniej korzystnych niż te, które zostały wskazane w pierwotnej ofercie.

5) Postępowanie Uzupełniające prowadzone w formie aukcji elektronicznej odbywa się na podstawie szczegółowego regulaminu aukcji operatora portalu obsługującego w tym zakresie Zamawiającego. Regulamin aukcji zostanie udostępniony Wykonawcom zakwalifikowanym do Postępowania Uzupełniającego. Protokół z aukcji sporządzany jest elektronicznie przez operatora portalu.

6) Postępowanie Uzupełniające prowadzone w formie negocjacji bezpośrednich, może być prowadzone wyłącznie w przypadku, gdy w Postępowaniu Uzupełniającym bierze udział jeden Wykonawca.

7) W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w formie aukcji elektronicznej negocjacje cenowe przeprowadza się według poniższych zasad:

a) do negocjacji zaprasza się Wykonawców, którzy złożyli następujące po sobie Najkorzystniejsze Oferty.

b) w przypadku zastosowania przez Zamawiającego procedury odwróconej oceny Ofert negocjacje przeprowadzane są z Wykonawcami, których Oferty zostały najwyżej ocenione na podstawie kryteriów przyjętych postępowaniu.

c) negocjacjom mogą podlegać wszystkie elementy Oferty, w tym w szczególności elementy podlegające ocenie w ramach kryteriów oceny Ofert. Negocjacje mogą dotyczyć także postanowień projektu Umowy prawie Zamówienia lub istotnych warunków Umowy w sprawie Zamówienia - w przypadku, gdy dopuszczono taką możliwość Warunkach Zamówienia lub SWZ.

d) negocjacjom nie podlegają:

- wielkość i zakres Przedmiotu Zamówienia,

- termin realizacji Zamówienia, jeśli wpływa na zakres i wielkość Przedmiotu Zamówienia,

e) zmiana wielkości i zakresu Przedmiotu Zamówienia oraz terminu jego realizacji wynikająca z negocjacji w trybie z jednym Wykonawcą, nie może prowadzić do ustania przesłanek wyboru tego trybu, ani do powstania obowiązku stosowania przepisów PZP przy udzielaniu Zamówienia,

f) dopuszcza się możliwość przeprowadzania negocjacji bezpośrednich odrębnie z każdym Wykonawcą) lub jednoczesnych (tj. przy udziale wszystkich zaproszonych do negocjacji Wykonawców).

g) zakończenie negocjacji nie jest równoznaczne z wyborem Najkorzystniejszej Oferty, ani z przyjęciem Oferty złożonej przez Wykonawcę.

h) Komisja Przetargowa zaprasza Wykonawców do negocjacji według jednego z wybranych sposobów:

- alfabetycznie - dotyczy firmy (nazwy) Wykonawcy,

- zaoferowanych cen - począwszy od najwyższej ceny, lub

- terminu złożenia Ofert - począwszy od najwcześniej złożonej - decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

i) Kierownik Zamawiającego może dokonać zmiany kolejności zaproszenia do negocjacji, podając przyczynę zmiany.

j) Negocjacje prowadzone są według następujących zasad:

- negocjacje prowadzi Komisja Przetargowa lub osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie Postępowania;

- negocjacje mogą przebiegać w dowolnej liczbie rund negocjacyjnych, których ilość ustalają osoby, o których mowa pkt. 8.7.10.1.;

- negocjacje mogą być prowadzone: osobiście, telefonicznie, mailowo;

- przed rozpoczęciem negocjacji osoby, o których mowa w ppkt. 8.7.10.1. wyznaczają cele oraz strategie i taktyki negocjacyjne;

- Zamawiający drogą elektroniczną, zaprasza Wykonawców na negocjacje informując ich o dacie, lokalizacji i formie prowadzonych negocjacji;

- okoliczność przeprowadzenia negocjacji (po zakończeniu każdej rundy negocjacyjnej) dokumentuje się w formie protokołu z negocjacji, który podpisują osoby biorące udział w negocjacjach;

- jeżeli negocjacje prowadzone są drogą elektroniczną, Zamawiający dołącza do Dokumentacji Postępowania treść korespondencji mailowej.

k) po przeprowadzeniu negocjacji i złożeniu przez Wykonawcę aktualizacji Oferty, Komisja Przetargowa lub Prowadzący Postępowanie przystępuje do ostatecznego porównania Ofert.

l) postępowanie uzupełniające może być prowadzone w całym zakresie oferty, nie wyłączając Ceny. Jeśli w Postępowaniu Uzupełniającym Zamawiający otrzyma oferty o takiej samej Cenie poszczególnych części, a jedynym kryterium jest Cena, Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta, wybrana, jako Najkorzystniejsza oferta, obejmuje większy zakres Dostaw, Usług lub Robót budowlanych..

Złożenie oferty stanowi akceptację powyższych warunków realizacji zamówienia.
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie,

znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,

posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,

posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

dysponować potencjałem technicznym oraz posiadać osoby zdolne do wykonania Zamówienia,

Kryteria oceny oferty

Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody mineralnej - zgodnie z załącznikiem nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
3. Nie do puszcza się składania ofert wariantowych.
4. Nie do puszcza się składania ofert częściowych.
5. Opis sposobu przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy LOGINTRADE.

Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadcza, że zapoznał się z ww. warunkami zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Opracowanie dokumentacji projektowych oraz uzyskanie pozwoleń/zgłoszeń na budowę dla punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych w elektrowni wodnej Smukała oraz elektrowni wodnej Tryszczyn"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Waluta: PLN
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
20- 06- 2022 08: 00 firmy

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KONTRAHENTA, OSOBY FIZYCZNEJ WSKAZANEJ DO KONTAKTU:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 oraz art.14 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Nowa Energia sp. z o.o. ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom (dalej Administrator).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Małgorzata Blum, adres email: ene.iod@enea.pl

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:

realizacji postępowania przetargowego (art.6 ust.1 lit. c), lit. f) RODO);

nawiązywania kontaktów handlowych (art.6 ust.1 lit. f) RODO).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji postępowania przetargowego.

Administrator danych może ujawnić Pana/Pani dane osobowe: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, a w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, ochrony. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator danych wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora danych.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.

Posiada Pan/Pani prawo żądania:

dostępu do treści swoich danych - w granicach art.15 RODO,

ich sprostowania - w granicach art.16 RODO,

ich usunięcia - w granicach art.17 RODO,

ograniczenia przetwarzania - w granicach art.18 RODO,

przenoszenia danych - w granicach art.20 RODO,

prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO - w granicach art.21 RODO.

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres: ene.iod@enea.pl

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
METODA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (SPLIT PAYMENT)

Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Wykonawca składając ofertę i /lub realizując zamówienie oświadcza, że zapoznał się z zapisami dot. obowiązku informacyjnego RODO oraz mechanizmu podzielonej płatności(split payment) i akceptuje je bez zastrzeżeń.
Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup
3441 ENEA Centrum sp. z o.o.

3442 ENEA Operator sp. z o.o.

3443 ENEA Trading sp. z o.o.

3444 ENEA S.A

3445 ENEA Logistyka Sp. z o.o.

3446 ENEA Pomiary sp. z o.o.

3447 ENEA Serwis sp. z o.o.

3448 Enea Oświetlenie sp. z o.o.o

3449 ENEA Bioenergia Sp. z o.o.

3981 ENEA NOWA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3982 ENEA POŁANIEC SERWIS SP. z o.o.

4007 ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

4027 ENEA Ciepło Sp. z o.o.

4028 ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:

Agata Kacprzak
tel:
e-mail: agata.kacprzak@enea.pl
Kontakt merytoryczny:
Agata Kacprzak
tel:
e-mail: agata.kacprzak@enea.pl

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

- w kwestiach formalno-prawnych: Pani Agata Kacprzak tel.: 67 235 11 85, kom.: 887 579 982 e-mail: agata.kacprzak@enea.pl
- w kwestiach technicznych: Pani Izabela Kłykow tel. 52 313 26 35, kom.: 695 405 610 e-mail: izabela.klykow@enea.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.