Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa dwuskładnikowego kleju żywicznego

Przedmiot:

Dostawa dwuskładnikowego kleju żywicznego

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: SHM System Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Jana Pawła II 82a
30-444 Libertów
powiat: krakowski
+48502646975
rafal.sienko@shmsystem.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/113866
Województwo: małopolskie
Miasto: Libertów
Wadium: ---
Nr telefonu: +48502646975
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA dwuskładnikowego kleju żywicznego (200 opak.).
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0023/21 - Detektor naprężeń krytycznych rurociągów stalowych.

Część 1
DOSTAWA dwuskładnikowego kleju żywicznego (200 opak.).

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwuskładnikowego kleju żywicznego składającego się z żywicy epoksydowej i utwardzacza.
Wymagania podstawowe stawiane klejowi:
o dwuskładnikowy klej konstrukcyjny na bazie żywicy epoksydowej,
o liczba klejów: 200 opakowań o objętości ok. 50 ml każde (łączna objętość żywicy epoksydowej i utwardzacza). Do każdego opakowania należy dołożyć 2 końcówki mieszające,
o konieczność prawidłowego przenoszenia odkształceń w zakresie uplastycznienia stali
o dobre właściwości mechaniczne,
o wysoka wytrzymałość,
o wysoka odporność termiczna (do 80°C),
o odporność na starzenie,
o dobra przyczepność, także do większości tworzyw sztucznych.
Wymagania szczegółowe:
o maksymalne odkształcenie na poziomie min. 1%,
o lepkość: 12 - 18 mPa x s / 25 st. C,
o czas żelowania funkcjonalnego: do 60 min,
o czas utwardzania całkowitego: do 24 h,
o zakres temperatur: od -40 do +80 st. C,
o wytrzymałość na ścinanie: od 12 do 14 N/mm2 (MPa),
o stosowalność do materiałów: m.in. metale, ceramika, wybrane tworzywa sztuczne, szkło, kompozyty.
Gwarancja:
o Dostawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres min. 12 msc.
o Szczegółowe wymagania dot. gwarancji zawarte zostały w załączniku nr 5 stanowiącym wzór umowy.

CPV: 19522100-2

Dokument nr: 2022-23370-113866

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-22

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-06
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Z wybranym Oferentem, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert, zostanie zawarta umowa na realizację Przedmiotu Zamówienia.
2. Termin dostarczenia Przedmiotu Zamówienia do laboratorium Zamawiającego (Kraków, Ul. Petrażyckiego 41) nie może być dłuższy niż 2 tygodnie (14 dni) od dnia podpisania umowy z Dostawcą.
Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Umowa z Oferentem będzie sporządzona w oparciu o treść niniejszego Zapytania ofertowego oraz o przedstawioną ofertę.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z Oferentem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania w następujących przypadkach:
a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy lub poszczególnych jej etapów z przyczyn niezależnych od Dostawcy,
d) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Dostawcy,
e) okoliczności siły wyższej,
f) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
g) zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian będzie mniejsza niż 214 000 euro - w przypadku zamówień na dostawy i usługi i zarazem będzie mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy,
h) w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,
i) zmiany dotyczącej miejsca zamieszkania/siedziby Dostawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
j) zmiany prowadzącej do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
3. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
4. Ponadto Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i zakresie:
a) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Dostawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
b) wynagrodzenia, w przypadku zmiany przepisów podatkowych, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,
c) zmiany zasad płatności wynagrodzenia Dostawcy, gdy konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania, a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
d) w przypadku wystąpienia Siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminach określonych w umowie. Strony wprowadzą do umowy zmiany w zakresie terminów uwzględniające opóźnienia wynikające z działania Siły wyższej,
5. Nie stanowią zmiany umowy:
a) zmiany danych związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w szczególności zmianą numeru rachunku bankowego,
b) zmiany danych teleadresowych,
c) zmiany danych rejestrowych.
6. Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego Zapytania ofertowego nie może dotyczyć jej istotnych postanowień wynikających z opisu Przedmiotu zamówienia zamieszczonego w punkcie Opis Przedmiotu Zamówienia niniejszego Zapytania ofertowego.
7. Każdorazowo zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie Projektu). Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania Dostawców, efektywności, jawności i przejrzystości zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Wszelka komunikacja z Oferentami przed złożeniem oferty może się odbywać wyłącznie za pośrednictwem systemu Baza Konkurencyjności (strona niniejszego zapytania, zakładka Pytania). Odpowiedzi na ewentualne wnioski do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania zostaną opublikowane również za pośrednictwem portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w treści przedmiotowego zapytania. Pytania zgłoszone innymi drogami pozostaną bez rozpatrzenia.
5. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, a Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnienia, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż 48 godzin pracujących przed upływem terminu składania ofert.
6. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
7. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
9. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
12. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
13. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
14. Złożone oferty wraz ze wszystkimi załącznikami pozostaną w dyspozycji Zamawiającego, nie podlegają zwrotowi i stanowią tajemnicę handlową.
15. Składając ofertę należy być świadomym, że mogą znajdować się w niej dane osób fizycznych, np. osób wskazywanych do kontaktu. Pozyskane oferty, a wraz z nimi ewentualne dane osobowe, służą Zamawiającemu wyłącznie do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi kwalifikowalności wydatków, a następnie ich rozliczeniu i archiwizacji, zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1, "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1. ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", w ramach którego finansowane jest zamówienie. Oznacza to, że dostęp do złożonych ofert mogą mieć inni potencjalni Dostawcy, Instytucje finansujące projekt oraz uprawnione Instytucje kontrolujące projekt. Informacje dotyczące ofert publikowane są, zgodnie z ww. Wytycznymi, na stronach internetowych, na których publikowane było zapytanie ofertowe. Ponadto, oferty mogą być przekazywane do instytucji zaangażowanych w obsługę projektu. Administratorem ww. portali i systemów nie jest Zamawiający, a instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie funduszy europejskich w Polsce. Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, że Oferent jest świadomy powyższych uwarunkowań i je akceptuje.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego do upływu terminu złożenia ofert;
b) unieważnienia postępowania, jeśli:
- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania;
- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
17. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji treści ofert, z zastrzeżeniem, że jeżeli Zamawiający zdecyduje o prowadzeniu negocjacji, to będzie je prowadził ze wszystkimi Oferentami, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
18. Negocjacje, o których mowa wyżej, mogą dotyczyć treści złożonych ofert w celu ich ulepszenia, z zastrzeżeniem, iż:
a) nie mogą prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu;
b) mogą dotyczyć wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach wskazanych kryteriów oceny ofert;
c) Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert;
d) negocjacje mają charakter poufny;
e) Zamawiający udostępnia oferty wraz z załącznikami złożone w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe niezwłocznie po otwarciu tych ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia;
f) żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem;
g) Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Oferentów, których oferty złożone w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych;
POZOSTAŁA CZĘŚĆ OPISU WYMAGAŃ ZNAJDUJE SIĘ W DOKUMENCIE PT. "ZAPYTANIE OFERTOWE - FER - Kleje i żywice tens._06.2022." STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA ORAZ JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
a) dane identyfikujące oferenta, tj. powinna zawierać pełną nazwę wystawcy oferty oraz nr identyfikacyjne typu NIP, Regon i KRS (jeśli dotyczy),
b) wartość oferty netto i brutto,
c) termin realizacji zamówienia,
d) datę sporządzenia oferty,
e) termin ważności oferty.
2. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem formularza będącego Załącznikiem nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby umocowaną/umocowane prawnie do reprezentowania oferenta i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. Oferta powinna zawierać opis parametrów technicznych lub załącznik w postaci specyfikacji technicznej/karty technicznej itp.
5. Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści Zapytania ofertowego i muszą być czytelne.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Ewentualne załączniki w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (nie dotyczy specyfikacji technicznych, kart technicznych itp. produktów).
7. W przypadku, gdy Oferent dołączy jako załączniki kopie dokumentów, muszą być one potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem" przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Oferenta i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty (nie dotyczy skanów specyfikacji technicznych, kart technicznych itp. produktów).
8. Oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub ofert zawierających alternatywne rozwiązania lub też partycypowanie w więcej niż jednej ofercie, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta poza tą, która została złożona jako ostatnia (data i godzina doręczenia).
9. Oferta wraz z załącznikami, stanowiąca skan podpisanych dokumentów, powinna być przesłana w jednej wiadomości. Pliki zawierające skan podpisanej oferty i załączników muszą być zapisane w formacie PDF (pliki z rozszerzeniem *.pdf).
10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
11. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji nie mogą zostać ujawnione innym uczestnikom postępowania poprzez wydzielenie ich w sposób widoczny i niebudzący wątpliwości.
12. Zamawiający zastrzega sobie w toku badania i oceny ofert prawo sprawdzania wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
13. W przypadku braków formalnych i oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, Zamawiający wezwie oferentów do uzupełnienia wskazanych braków, wyznaczając w tym celu termin 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego po wysłaniu wezwania. Uzupełnioną/poprawioną ofertę należy złożyć w trybie wskazanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym jak dla składania oferty. Nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie może powodować jej odrzucenie. Uzupełnienie braków formalnych oferty nie może prowadzić do jej merytorycznej zmiany.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-14
Data ostatniej zmiany
2022-06-14 14:23:01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto - 100%
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny ofertowej netto podanej w ofercie. Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt., pozostali Oferenci odpowiednio mniej punktów, według wzoru:
C = (C min / C x) * 100 pkt.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Rafał Sieńko
tel.: +48502646975
e-mail: rafal.sienko@shmsystem.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.