Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO

Przedmiot:

DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat: rawski
tel./fax. 46 815 61 26
Województwo: łódzkie
Miasto: Sadkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax. 46 815 61
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DLA GMINY SADKOWICE
2. Opis Przedmiotu Zamówienia:
a) Kruszywo łamane dolomitowe o frakcji 0-31.5 mm;
b) Przewidywane zapotrzebowanie około 500 ton;
b) Towar będzie dostarczany w dni urzędowania Urzędu Gminy w Sadkowicach w godz.ch 800 - 1400, a odbiór będzie dokonywany przez pracownika tut. Urzędu za pisemnym potwierdzeniem i pozostawieniem przez wykonawcę dokumentu WZ potwierdzającego wagę oraz pochodzenie danej partii kruszywa;

Składanie ofert:
5. Termin i Miejsce Składania Ofert:
a) Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 21 czerwca 2022 roku do godz. 1500;
e) Oferty należy złożyć w : Urząd Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice,
pok. nr 1

Miejsce i termin realizacji:
4. Istotne Warunki Realizacji Przedmiotu Zamówienia:
a) Kruszywo będzie dostarczane od dnia wystawienia zlecenia do dnia 31.08.2022 roku;

Wymagania:
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania o ok. 30% w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego.
3. Kryteria Wyboru:
a) Kryterium oceny stanowić będzie cena - 100% ( najniższa cena );
b) W przypadku złożenia ofert o tych samych wartościach decyduje wcześniejsza data wpływu.
c) Oferowane przez Wykonawcę kruszywo ma posiadać atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności z obowiązującą normą PN-EN 13242;
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy przed terminem z powodu niezadowalającej jakości materiału dostarczanego przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie zagwarantuje poprawy jakości dostarczanego materiału w przeciągu następnej kolejnej częściowej dostawy. W takim przypadku Zamawiający dokona płatności za faktury obejmujące faktycznie dostarczony materiał do dnia zakończenia Umowy;
e) Należność będzie regulowana przelewem po dostarczeniu partii towaru i udokumentowaniu faktycznej dostawy przez złożenie dokumentu WZ, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
f) Zamawiający informuje, iż na terenie Gminy Sadkowice na drogach powiatowych obowiązuje zakaz wjazdu samochodów o ładowności powyżej 20t. Poruszanie się po drogach powiatowych na terenie Gminy Sadkowice samochodami o ładowności powyżej 20t jest możliwe po uzyskaniu czasowej zgody Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej.
b) Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy w Sadkowicach;
c) Oferty nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę;
d) Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko to co może być konieczne dla właściwej realizacji
zamówienia;
6. Sposób przygotowania Oferty:
a) Oferta powinna zawierać:
? druk oferty stanowiący załącznik Nr 1 zawierający cenę 1 tony kruszywa wraz z transportem i
rozładunkiem: cena netto + VAT = cena brutto;
? aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj
działalności wykonywany przez Wykonawcę oraz osoby uprawnione do reprezentacji (wypis z
KRS lub CEIDG);
b) Ofertę sporządzoną wg wzoru (Załącznik Nr 1), pisemnie, w języku polskim, należy umieścić w
zamkniętej kopercie z napisem ,,DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DLA GMINY
SADKOWICE". Ponadto na kopercie powinna się znaleźć nazwa i adres Wykonawcy;
7. Kryterium Wyboru Wykonawcy:
a) Kryterium oceny stanowić będzie cena - 100% ( najniższa cena );
b) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do
złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. Zastrzeżenia Zamawiającego
a) Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania cenowego
w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do
wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego;
b) Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie cenowe bez
podania przyczyny i bez żadnej rekompensaty na rzecz Oferentów, tytułem kosztów związanych z
przygotowaniem i złożeniem oferty;
c) Po zakończeniu procedury nastąpi podpisanie umowy z wybranym (zgodnie z zasadą konkurencyjności)
Wykonawcą. W przypadku gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać
umowę z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert zaoferował najniższą cenę i
spełnił pozostałe warunki.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.