Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
666z dziś
5567z ostatnich 7 dni
20348z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja i remont odcinka drogi

Przedmiot:

Modernizacja i remont odcinka drogi

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
ul. Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński
powiat: lidzbarski
tel. +48 89 767 85 00
um@lidzbarkw.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Lidzbark Warmiński
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 89 767 85 0
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Modernizacja i remont odcinka drogi publicznej gminnej Nr 209022N-1 ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim.

3. Opis stanu istniejącego:
Odcinek podlegający remontowi jest zróżnicowany pod względem istniejącej nawierzchni, przekroju i spadków. Nawierzchnia jest zdegradowana w wyniku wieloletnich prac remontowych. Posiada liczne ubytki, spękania. Średnia szerokość jezdni wynosi 6,0 m, droga znajduje się w obszarze zabudowanym, posiada przekrój uliczny z obustronnym chodnikiem. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót zgodnie z poniższym :
1) Regulacje krawężników (betonowych i kamiennych).
- regulacja krawężników kamiennych i betonowych w ilości 150 mb.
2) Regulacje studni i zaworów:
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych w ilości 1 szt.
- regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych w ilości 1 szt.
3) Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:
- czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej wraz z dwukrotnym skropieniem nawierzchni asfaltem w ilości 545,00 m2.
4) Wykonanie nowych nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości 4 cm w ilości 545,00 m2.
Roboty należy wykonać zgodnie z normami i obowiązującą wiedzą techniczną oraz zgodnie z poniższym:
5) Krawężniki wystające o świetle 12 cm układać na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem. Połączenie krawężników z jezdnią należy uszczelnić bitumiczną masą zalewową.
6) Krawężniki wtopione o świetle 2 cm układać na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem. Połączenie krawężników z jezdnią należy uszczelnić bitumiczną masą zalewową.
7) Odwodnienie powierzchni utwardzonych będzie się odbywać powierzchniowo, spadki poprzeczne i podłużne nie ulegają zamianom. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia czy istniejące spadki pozwalają na odpływ wody oraz ewentualną ich korekcję.
8) Wszystkie istniejące pokrywy studni i zaworów należy wyregulować do powierzchni jezdni.
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z normami, obowiązującymi przepisami, z aktualną posiadaną najnowszą wiedzą techniczną oraz z zasadami doświadczenia zawodowego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia.

Dokument nr: RI.273.57.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-06-21 10:05:00
15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2022 roku o godz. 10:05 w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim, przy Ul. A. Świętochowskiego 14, w pokoju 205.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert / wniosków: 2022-06-21 10:00:00
14. Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.06.2022 r. do godz. 10:00.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: (Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim, 11-100 Lidzbark Warmiński, Ul. Świętochowskiego 14. Kopertę należy opisać w następujący sposób: ,,Oferta na: zadanie pn.: Modernizacja i remont odcinka drogi publicznej gminnej Nr 209022N-1 ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim.

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Zamówienie udzielane jest z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający informuje , iż krawężniki, które będą podlegały wymianie po wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu zostaną dostarczone przez Inwestora.
8. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady zrealizowanego przedmiotu zamówienia wynosi: 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń;
9. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
o nie podlegają wykluczeniu;
o spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższe warunki, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższe warunki, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższe warunki, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
10. Informacje na temat zakresu wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykonawcę, który nie złożył oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego; 3) Wykonawcę, który nie złożył oświadczenia o wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
11. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a) Wypełniony formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego; d) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego;
e) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
f) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawi najniższą cenę za wykonanie całego zakresu zamówienia.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, po wyznaczonym terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez otwierania.
Informacja z otwarcia ofert zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

Kontakt:
13. Osoby prowadzące zamówienie (kontakt): Ireneusz Sławiński tel. 89 767 85 50, Sylwia Welc tel. 89 767 85 50.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.