Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5077z ostatnich 7 dni
21756z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa urządzenia do suchego hydromasażu

Przedmiot:

Dostawa urządzenia do suchego hydromasażu

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA
ul. C.K. Norwida 3
78-100 Kołobrzeg
powiat: kołobrzeski
tel. 94 35 520 10, fax. 94 35 520 11
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 94 35 520 10, f
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia do suchego hydromasażu
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

DOSTAWA urządzenia do suchego hydromasażu

w ilości 1 szt. dla CRR KRUS NIWA wraz z rozmieszczeniem, instalacją i przeszkoleniem do ośmiu pracowników CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu w zakresie obsługi i konserwacji.

Załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia są Ogólne Warunki Zamówienia - dostępne w pliku zamieszczonym na stronie http://bip.niwa.info.pl/.

Dokument nr: M.271.1.2.2022

Składanie ofert:
Ofertę prosimy przesłać (należy określić formę przesłania oferty przez Wykonawcę)

w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub dostarczyć osobiście, w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania na adres Zamawiającego:

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA,
ul. C.K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg - Sekretariat

- z dopiskiem

,,Oferta do postępowania na
Dostawę urządzenia do suchego hydromasażu

Nr sprawy: M.271.1.2.2022"
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu: 22 czerwca 2022 r. o godz.: 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 października 2022 r.

Wymagania:
Jednocześnie informuję, że oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

Cena: 90 %
Inne kryteria:

1. Okres gwarancji 5 %

2. Czas reakcji serwisu 5 %

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści przyszłej umowy zawarte zostały w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Ogólnych Warunków Zamówienia

Warunki wymagane przez Zamawiającego jakie winien spełniać Wykonawca (jeżeli dotyczy)

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez Wykonawców, którzy:

spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej na potwierdzenie czego muszą wykazać wykonanie należycie w okresie ostatnich 3 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

min. dwóch dostaw sprzętu do fizjoterapii o wartości min. 25.000,00 PLN brutto każda z dostaw,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane na formularzu wg Załącznika nr 2 do OWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane;

nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835) na potwierdzenie czego muszą dołączyć do oferty stosowne Oświadczenie Wykonawcy (wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 3 do OWU);

w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tego dokumentu w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do OWZ.

Niedopuszczone jest składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksem.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.