Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Chmielnik
Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik
powiat: kielecki
Tel./faks (41) 354 32-73; (41) 354 22 78
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Chmielnik
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./faks (41) 354 3
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania inwestycyjnego w ramach pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego", w skład której wchodzi wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wymaganych do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub wymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz złożenie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.
Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie Chmielnika oraz msc. Ciecierze podzielonej na pięć odcinków. Łączna długość przewidzianych do zaprojektowania pięciu odcinków linii oświetlenia ulicznego wynosi około 2160 mb, którą podzielono na poszczególne odcinki przewidziane do sporządzenia odrębnej dokumentacji na każdy odcinek.
W skład w/w zadania wchodzi:
Odcinek I na długości około 240 m od słupa nr 44 do terenu PKP :
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 0024 T w Chmielniku stanowiącą ulicę Dygasińskiego . Zaprojektowana linia przebiegać będzie przez działkę o numerze ewidencyjnym 361/3 od istniejącego słupa nr 44 gdzie na długości ok. 240 mb bez wchodzenia na teren PKP . Linia oświetlenia ulicznego napowietrzna wykonana przewodem AsXSn podwieszona na słupach z żelbetowych typu E , z oprawami typu BGP307 T25 1x LED 99- 4/4 S( lub równoważne) ze źródłem światła o odpowiedniej mocy , w II klasie ochronności o deklarowanym czasie świecenia nie mniejszym niż 12 tysięcy godzin . Oprawy zamontowane na wysięgnikach o odpowiedniej długości tak aby uzyskać odpowiednie oświetlenie drogi wykonanych z rur stalowych zabezpieczonych przed korozją. Pomiar energii elektrycznej odbywał się będzie na stacji transformatorowej ,,Chmielnik Weterynaria".
Odcinek II na długości około 350 m od terenu PKP do skrzyżowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 0024 T w Chmielniku stanowiącą ulicę Dygasińskiego . Zaprojektowana linia przebiegać będzie na działce drogowej o numerze ewidencyjnym 361/2 na długości ok. 350 mb od terenu PKP do skrzyżowania drogi gdzie przewiduje się zaprojektowanie linii oświetlenia ulicznego napowietrznej wykonanej przewodem AsXSn podwieszonej na słupach z żelbetowych typu E, z oprawami typu BGP307 T25 1x LED 99- 4/4 S( lub równoważne) ze źródłem światła o odpowiedniej mocy , w II klasie ochronności o deklarowanym czasie świecenia nie mniejszym niż 12 tysięcy godzin . Oprawy zamontowane na wysięgnikach o odpowiedniej długości tak aby uzyskać odpowiednie oświetlenie drogi wykonanych z rur stalowych zabezpieczonych przed korozją. Pomiar energii elektrycznej odbywał się będzie na stacji transformatorowej ,,Ciecierze ".
Odcinek III na długości około 720 m do skrzyżowania do słupa nr 9/4 we wsi Ciecierze
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 0024 T w Chmielniku stanowiącą ulicę Dygasińskiego . Zaprojektowana linia przebiegać będzie na działce drogowej o numerze ewidencyjnym 391, 91od skrzyżowania do istniejącego słupa nr 9/4 we wsi Ciecierze na długości 720 mb . Linia oświetlenia ulicznego napowietrzna wykonana przewodem AsXSn podwieszona na słupach z żelbetowych typu E, z oprawami typu BGP307 T25 1x LED 99- 4/4 S( lub równoważne) ze źródłem światła o odpowiedniej mocy , w II klasie ochronności o deklarowanym czasie świecenia nie mniejszym niż 12 tysięcy godzin . Oprawy zamontowane na odpowiednich wysięgnikach wykonanych z rur stalowych zabezpieczonych przed korozją. Pomiar energii elektrycznej odbywał się będzie na stacji transformatorowej ,,Ciecierze ".
Odcinek IV na długości około 850 m do skrzyżowania do drogi krajowej 73
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego drogi powiatowej od skrzyżowania na Ciecierze do drogi krajowej 73 . Zaprojektowana linia będzie na działce drogowej o numerze ewidencyjnym 361/2 od skrzyżowania do drogi krajowej przy zalewie Andrzejówka na długości 850 mb. Linia oświetlenia ulicznego napowietrzna wykonana przewodem AsXSn podwieszona na słupach z żelbetowych typu E , z oprawami typu BGP307 T25 1x LED 99- 4/4 S( lub równoważne) ze źródłem światła o odpowiedniej mocy , w II klasie ochronności o deklarowanym czasie świecenia nie mniejszym niż 12 tysięcy godzin . Oprawy zamontowane na odpowiednich wysięgnikach wykonanych z rur stalowych zabezpieczonych przed korozją. Pomiar energii elektrycznej odbywał się będzie na stacji transformatorowej ,,Andrzejówka ".
Odcinek V na długości około 240 m do skrzyżowania do parkingu przy zakładzie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ( PGNiG)
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr działki ewid. 361/2 poprzez drogę dojazdową do zakładu PGNiG. Zaprojektowana linia przebiegać będzie na gruntach rolnych przylegających do drogi wewnętrznej gdzie na długości około 240 mb. Linia oświetlenia ulicznego napowietrzna wykonana przewodem AsXSn podwieszona na słupach z żelbetowych typu E , z oprawami typu BGP307 T25 1x LED 99- 4/4 S( lub równoważne) ze źródłem światła o odpowiedniej mocy , w II klasie ochronności o deklarowanym czasie świecenia nie mniejszym niż 12 tysięcy godzin . Oprawy zamontowane na odpowiednich wysięgnikach wykonanych z rur stalowych zabezpieczonych przed korozją. Pomiar energii elektrycznej odbywał się będzie na stacji transformatorowej ,,Andrzejówka ".

Wykonawca w dokumentacji projektowej przyjmie oprawy led o odpowiedniej mocy z możliwością współpracy z oświetleniem istniejącym na terenie Gminy Chmielnik.
Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań materiałowych i technologicznych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

3. Zakres rzeczowy zadania:
a) Wykonawca pozyska aktualne mapy sytuacyjno - wysokościowe lub mapy do celów projektowych;
b) Wykonawca wykona dokumentację projektową w 5 egzemplarzach (dla każdego projektu oddzielnie), w tym przekaże Zamawiającemu po 3 egz. każdego projektu;
c) Dokumentacja projektowa zawierać będzie:
- szczegółowy opis techniczny, zawierający m.in. opis obiektu, lokalizacji, rozwiązań technicznych koniecznych do wykonania robót i uzyskania stosownych pozwoleń,
- część rysunkową z projektem zagospodarowania, rysunkami konstrukcyjnymi,
- część formalno - prawną z decyzjami i uprawnieniami osoby wykonującej dokumentację;
d) W skład dokumentacji projektowo - kosztorysowej wchodzić będzie:
- kosztorysy inwestorskie - po 1 egz. dla każdego projektu (zadania),
- przedmiar robót - po 1 egz. dla każdego projektu,
- STWIOR - po 2 egz. dla każdego projektu,
e) W/w opracowania zostaną wykonane na podstawie obowiązujących przepisów prawa i aktualnych rozporządzeń w formie drukowanej + wersja elektroniczna;
f) Po stronie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów (np.: warunki techniczne, decyzja o warunkach zabudowy lub decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego) i decyzji oraz ewentualnych niezbędnych uzgodnień w zakresie wymaganym prawem (np. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane). W związku z powyższym Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego w w/w sprawach.
g) dokumentacja zostanie dostarczona w formie elektronicznej na płycie CD (w programach MS WORD, Acrobat Reader, kosztorysy i przedmiary w programie kosztorysowym ,,NORMA" format - *.ath i w formacie *PDF).

CPV: 71220000-6, 71244000-0, 71248000-8

Dokument nr: IPS. 271.44.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.06.2022 r. o godz. 10.00:
- w siedzibie Zamawiającego: Gmina Chmielnik, Plac Kościuszki 7 26-020 Chmielnik, sekretariat pokój nr 102, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego"

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2022 r.

Wymagania:
Zapytanie ofertowe
(Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł)
Postępowanie prowadzone w oparciu o art.2 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

5. Warunki wymagane od oferentów oraz wykaz dokumentów, jakich Zamawiający żąda od Wykonawców:
5.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia - za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia umieszczonego w treści druku formularza ofertowego - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5.2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
a) Dla zakresu projektowego:
Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia w zakresie: projektowania w specjalności elektrycznej lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
Na spełnienie powyższego warunku Wykonawca musi przedstawić swoje oświadczenie (wzór stanowi Załącznik Nr 3 do zapytania), że osoba która będzie pełnić funkcję projektanta posiada wymagane uprawnienia.
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty: uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
6. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
6.1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1,
6.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. (Załącznik Wykonawcy),
6.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień do projektowania w specjalności elektrycznej - Załącznik nr 3,
6.4 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4

7. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- Cena - 100 %
b) Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty - Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
d) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
9.1. Jeżeli Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania odmówi podpisania umowy, jego oferta zostanie odrzucona, a Zamawiający wybierze następną w kolejności kompletną i zgodną z niniejszym zapytaniem ofertę.
9.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty negocjacje ceny lub innych warunków zamówienia w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków realizacji zamówienia
10. Okres gwarancji i rękojmi - 36 miesięcy
11. Warunki płatności:
11.1 Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.
11.2 Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
11.3 Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.
11.4. Płatność za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionych faktur (oddzielna faktura dla każdego zadania/ części poszczególnych zadań stanowiących przedmiot zamówienia) dostarczonych do siedziby Zamawiającego z dokumentami rozliczeniowymi, wystawionych po zakończeniu zadania/części poszczególnych zadań i bezusterkowym odbiorze końcowym.

13. Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania jeżeli wystąpią okoliczności:
a) najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie realizacji zadania.
b) wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.
c) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
14. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację z otwarcia ofert na stronie internetowej.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania jeżeli wystąpienia okoliczności:
- najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania
- wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usuną ich wad,
- w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą
6. Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny oraz zakresu usługi.
15. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, gdy:
- została złożona po terminie składania ofert,
- została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
- jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny.

Uwagi:
13. Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku (26-020) Chmielnik Plac Kościuszki 7
Z administratorem można się kontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik
b) e-mailem: umig@chmielnik.com
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: rodo@chmielnik.com
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Znak: IPS.271.44.2022 pn. " Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego", prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na organie administracji publicznej; art. 9 ust.1 lit. g RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.
Szczególnych przepisów prawa i będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Gmina Chmielnik nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji danej sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.
W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie Pani/Pana sprawy.
Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku dostępne są na stronie www.chmielnik.com

Kontakt:
12. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:
- w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Jerzy Gajek- Inspektor ds. Inwestycji i Remontów Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych tel; 41 354 32 73 wew. 207, e-mail: jerzy.gajek@chmielnik.com
- w zakresie procedury postępowania -Anna Łebek - tel. 41 354 32 73 wew. 209, e-mail: anna.lebek@chmielnik.com.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Urzędu:
Poniedziałek -Piątek: 7.30-15.30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.