Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa ŁADOWARKI KOŁOWEJ

Przedmiot:

Dostawa ŁADOWARKI KOŁOWEJ

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: TEF Sp. z o.o
Stołczyńska 90
71-869 Szczecin
powiat: Szczecin
+48 530 022 000
biuro@tef.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/113721
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 530 022 000
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPZP.01.05.00-32-W042/21 - "Wdrożenie technologii uszlachetnienia sadzy popirolitycznej do sadzy technicznej"

Część 1
DOSTAWA ŁADOWARKI KOŁOWEJ.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę ŁADOWARKI KOŁOWEJ, w związku realizacją projektu pn. "Wdrożenie technologii uszlachetnienia sadzy popirolitycznej do sadzy technicznej".
Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne
Ładowarka kołowa o parametrach i wymaganiach:
1. Wysokość podnoszenia: minimalnie 4000 mm
2. Podnoszenie swobodne: minimalnie 1400 mm
3. Udźwig z przesuwem bocznym: minimalnie 2400 kg
4. Rodzaj paliwa: gaz LPG
5. Gwarancja: minimalnie: 24 miesiące
Wykonawca gwarantuje, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wszelkie wymagania stawiane przez Zamawiającego, jest kompletny, sprawny i zdatny do eksploatacji.
W przypadku złożenia oferty używanego środka trwałego Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą niniejszych deklaracji i oświadczeń:
? deklarację określającą pochodzenie środka trwałego,
? deklarację, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
? oświadczenie, iż cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.
Wzory deklaracji i oświadczenia stanowią integralną część oferty. Brak złożonych deklaracji i oświadczeń wyklucza możliwość skorzystania z oferty (dotyczy tylko używanych środków trwałych).

Okres gwarancji
Minimum 24. miesiące.

CPV: 43261100-1

Dokument nr: 2022-1807-113721

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-22

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Szczecin
Gmina
Szczecin
Miejscowość
Szczecin
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-06-30
Koniec realizacji
2022-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Zamówienie realizowane jednym etapie. Data początkowa realizacji zamówienia podana poniżej jest datą orientacyjną.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy.
Warunki zmiany umowy
9. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
2.Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.
3.Wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:
a. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłoszenia na wybór dostawcy, w trakcie trwania postępowania i w chwili zawarcia umowy, w tym między innymi wynikających z nadzwyczajnej sytuacji, spowodowanej globalną epidemią koronowirusa SARS-CoV-2 lub trwającej wojny w Ukrainie, w tym m.in. przerwanie łańcuchów dostaw, skutkujące opóźnieniem dostawy.
c. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień lub zwłoki po stronie Zamawiającego, lub Wykonawcy (Dostawcy), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień lub zwłoki;
d. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy - maksymalnie o czas jej występowania;
e. zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
f. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;
g. w przypadku zmiany numerów i/lub nazw katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian ceny na wyższą. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym lub je przewyższać;
h. w przypadku nieuzyskania planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej lub jego cofnięcia.
4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą.
? oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (obligatoryjny),
? deklarację określającą pochodzenie środka trwałego (obligatoryjny tylko dla używanych środków trwałych),
? deklarację, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych (obligatoryjny tylko dla używanych środków trwałych),
? oświadczenie, iż cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu (obligatoryjny tylko dla używanych środków trwałych).
W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności lub drogą mailową oferent przesyła skan oryginalnej oferty oraz wymaganych załączników.
Oferta wraz z załącznikami dla których Zamawiający określił wzór w zapytaniu ofertowym, musi być sporządzona w języku polskim. Ewentualne dokumenty załączone do oferty muszą być złożone w języku polskim.
Oferent składa tylko jedną ofertę na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do ZO.
Dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie w walucie PLN.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
I. Zakaz powiązań kapitałowych i osobowych
1) W celu uniknięcia konfliktu interesów o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
lub pozostawanie w innym związku niż wskazane w pkt. a)-d) powyżej jeżeli naruszają zasady konkurencyjności, w tym zasady wydatkowania środków publicznych.
2) Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:
? oświadczenia i deklaracje wskazane w punkcie 13 niniejszego zapytania
II. Dodatkowe warunki
a. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań, w trakcie postępowania w formie pisemnej. Pytania należy zadać poprzez Bazę Konkurencyjności, w przypadku gdyby z przyczyn technicznych nie można było zadać pytań za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, można zadać pytania na adres mailowy: biuro@tef.com.pl. Osoba do kontaktu: Daniel Walles. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 530 022 000.
b. Złożenie oferty przez Oferenta, nie stanowi złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty oferenta, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska a w szczególności jeżeli jest niższa o 30 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, w przypadku, gdy wezwie oferenta do udzielenia stosownych wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, a ten nie udzieli takich wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
e. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-14
Data ostatniej zmiany
2022-06-14 14:42:01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium 1: Cena - waga kryterium: 100 % (100 pkt.)
Algorytm przyznawania punktacji za spełnienie w/w kryterium oceny oferty został zaprezentowany w p. 5 Zapytania Ofertowego, dołączonego do niniejszego formularza w formie skanu podpisanego dokumentu.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Daniel Walles
tel.: +48 530 022 000
e-mail: biuro@tef.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.