Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
19685z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY W RZEKUNIU
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
powiat: ostrołęcki
(029) 761 73 77
rzekun@rzekun.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Rzekuń
Wadium: ---
Nr telefonu: (029) 761 73 77
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Rzekuń
zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ogrodzenia w formie piłkochwytów w msc. Nowa Wieś Wschodnia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie placu gminnego przy świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej" na działce ozn. nr geod. 353/3 gmina Rzekuń.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia w formie piłkochwytów, które zostanie zlokalizowane zgodnie z planem sytuacyjnym, wzdłuż granic nieruchomości dz. nr. ew. 353/3 z sąsiednimi działkami: 351, 352/2 i 353/2 w miejscowości Nowa Wieś Wschodnia, gm. Rzekuń.
Ogrodzenie w formie piłkochwytów o wysokości 6m, które tworzą słupki stalowe okrągłe 0 80 mm, lub profil 80x80 mm ocynkowane, lakierowane na kolor zielony - RAL 6005, mocowane w fundamentach betonowych w rozstawie osiowym co 420 cm.
Do słupków należy zamocować siatkę polietylenową o grubości sznurka min 3 mm i wielkości oczka 100x100mm, również w kolorze zielonym. Mocowanie do słupków nośnych linkami naciągowymi stalowymi 0 5mm powlekanymi PCV z naciągiem śrubami rzymskimi w dwóch poziomach i na słupkach zewnętrznych. Szczegółowe wytyczne i opis zawiera załączona dokumentacja projektowa.
Zakres prac:
o Roboty przygotowawcze;
o Roboty fundamentowe;
o DOSTAWA i montaż konstrukcji stalowej i siatek piłkochwytów;
o Masę ziemną pozyskaną podczas wykonywania utwardzenia należy wykorzystać do wyrównania terenu przyległego terenu zielonego, a jej nadwyżkę odwieźć na teren Zakładu Obsługi Gminy, Ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń;
o Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach i obsianie trawą;
o Wywiezienie i utylizacja odpadów powstałych podczas wykonywania prac;
3. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do:
a) uzgodnienia z Zamawiającym propozycji użytych materiałów,
b) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót kart technicznych, aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i zastosowane materiały budowlane;
c) dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia;
d) Zaleca się wykonanie wizji lokalnej w terenie realizacji zamówienia celem właściwego oszacowania wartości.

Dokument nr: FPZ.271.1.31.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert 22.06.2022 r. godz. 10.15.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy w Rzekuniu,
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, pokój 103
do 22.06.2022 r. godz. 10.00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:
,,Wykonanie ogrodzenia w formie piłkochwytów w msc. Nowa Wieś Wschodnia".

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 15.07.2022 r.

Wymagania:
Okres gwarancji: 36 miesięcy
9. Warunki płatności: po protokolarnym odbiorze końcowym robót, w ciągu 30 dni roboczych, przelewem na konto.
11. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej, w języku polskim, według danych:
1) nazwa wykonawcy,
2) adres wykonawcy,
3) NIP/Regon,
4) nr rachunku bankowego,
5) wartość wykonania przedmiotu zamówienia za:
- cenę netto, (słownie złotych),
- podatek VAT, (słownie złotych),
- cenę brutto, (słownie złotych),
6) termin realizacji zamówienia,
7) okres udzielanej gwarancji.
8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO^) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa - usuniecie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
C rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AA/E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)."

Uwagi:
4. Klauzula informacyjna w związku z ROPO.
o Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
o Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Urząd Gminy w Rzekuniu, adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
o Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rzekun@rzekun.pl;
o Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
o Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
o Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
o Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
o Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
o Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń.
o Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
o Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
o Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Mierzejewski (029) 761 73 77

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.