Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
603z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego

Przedmiot:

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kawęczyn
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
powiat: turecki
Tel. (63) 288 59 10, Fax: 63 288 59 40, tel.: 63 288 59 29
andrzejewska@kaweczyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kawęczyn
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (63) 288 59 10,
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy
altanie sołeckiej w Kowalach Pańskich-Kolonii poprzez budowę siłowni
zewnętrznej i placu zabaw współfinansowane przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego w ramach XII edycji konkursu ,,Pięknieje wielkopolska wieś".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołeckiej w Kowalach Pańskich-
Kolonii poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw zgodnie z dokumentacją
projektowo-kosztorysową stanowiącą załącznik nr 5 i 6 do niniejszego zapytania.
a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności - przedmiotu
zamówienia z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących
przepisów bhp i innych wg aktualnego stanu prawnego. Wykonawca w
czasie realizacji umowy będzie utrzymywał porządek na terenie placu.
b) Prawidłowo wykonane usługi, potwierdzone będą przez osoby wyznaczone
przez Wójta Gminy Kawęczyn.
c) W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną.
d) W celu dokonania prawidłowej oceny przedmiotu zamówienia Zamawiający
umożliwi dokonanie wizji lokalnej przed sporządzeniem oferty.

CPV: 375352009, 374100005

Dokument nr: ROŚ-LK.042.1.2022

Składanie ofert:
Oferta na adres: Gmina Kawęczyn - Kawęczyn 48 , 62 - 704 Kawęczyn
Punkt Informacyjny (Hol) w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21.06.2022 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia.
Zamówienie powinno być zrealizowane do 12.08.2022 r. Termin rozpoczęcia prac
musi być uzgodniony z Zamawiającym przynajmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Wymagania:
Zamawiający, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości
poniżej 130.000,00 zł netto zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot
zamówienia:
e) Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu
36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
dostawy i montażu.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
oraz
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia.
- posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -
załącznik nr 2.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków - Załącznik nr 2
3. Kosztorys ofertowy - na podstawie załączonego kosztorysu nakładczego
(załącznik nr 6)
Kryterium oceny ofert - najniższa cena
1. Przy wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami: cena - 100%
2. Cenę należy podać jako stawkę netto i brutto zgodnie z formularzem
ofertowym.
3. Cena ofertowa brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której
zaproponowane zostanie najniższe wynagrodzenie brutto za wykonanie
zamówienia.
5. Cena ofertowa brutto będzie porównywana z innymi ofertami.
6. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.
7. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
8. Ilość punktów dla kryterium ,,cena" Zamawiający obliczy wg wzoru:
cena oferty najniżej skalkulowanej brutto
liczba punktów oferty = ----------------------------------- × 100 pkt
cena oferty ocenianej brutto
Sposób, miejsce i termin składania ofert.
Ofertę cenową prosimy złożyć za pośrednictwem poczty/kuriera/e-maila bądź
dostarczyć osobiście wg załączonego wzoru Formularza ofertowego w zamkniętej
kopercie z następującym opisem: Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy
altanie sołeckiej w Kowalach Pańskich-Kolonii poprzez budowę siłowni
zewnętrznej i placu zabaw
- Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.
- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych - wszystkie rubryki musza być
wypełnione.
- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen - wszystkie ceny muszą być
określone jednoznacznie.
- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych
roszczeń względem Gminy Kawęczyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania
ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
- W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują drogą pisemną.
- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie/na
stronie http://www.kaweczyn.pl/kaweczyn/bip/przetargi-i-ogloszenia/zapytaniaofertowe-
do-130000-zl.html
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania
ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny, do odrzucenia oferty/ofert z podaniem uzasadnienia.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.
W niniejszym zapytaniu ofertowym, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują drogą pisemną.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z
Wykonawcami jest Beata Andrzejewska tel.: 63 288 59 29. pokój nr 19, e-mail:
andrzejewska@kaweczyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.