Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonywanie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych,...

Przedmiot:

Wykonywanie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, włączników prądu oraz wykonanie pomiaru rezystancji izolacji i oświetlenia oraz wykonywanie rocznych przeglądów wyłączników przeciwpożarowych

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
ul. Partyzantów 21
41-400 Mysłowice
powiat: Mysłowice
(32) 31 74 300, 502 396 732, 502 396 640
mzgk@mzgk.myslowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mysłowice
Wadium: ---
Nr telefonu: (32) 31 74 300, 502
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonywanie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, włączników prądu oraz wykonanie pomiaru rezystancji izolacji i oświetlenia oraz wykonywanie rocznych przeglądów wyłączników przeciwpożarowych w obiektach administrowanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach"
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
1) okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, wyłączników prądu, o których mowa w art. 62 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz pomiarów rezystancji izolacji i oświetlenia, oraz
2) okresowej kontroli wyłączników przeciwpożarowych
w obiektach administrowanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
Wszystkie obiekty budowlane, w których będą wykonywane w/w usługi położone sana terenie Miasta Mysłowice. Wykaz obiektów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca w ramach realizacji usługi jest obowiązany w szczególności do:
1) wykonania oględzin instalacji elektrycznych, urządzeń elektrycznych oraz osprzętów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz obiektu budowlanego oraz we wszystkich jego pomieszczeniach wewnętrznych, w szczególności sprawdzenie:
a) instalacji elektrycznych w zakresie prawidłowości połączeń,
b) izolacji i ułożenia przewodów elektrycznych,
c) osprzętu instalacji elektrycznych,
d) zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń elektrycznością
e) kompletności tablic i oznaczeń;
2) wykonania oględzin instalacji odgromowej, sprawdzenie instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości podłączeń, mocowań i ułożenia przewodów;
3) wykonania pomiarów elektrycznych w zakresie:
a) skuteczności ochrony przeciwpożarowej (pomiarów skuteczności zerowania lub tzw. pomiarów impedancji pętli zwarcia),
b) rezystancji izolacji obwodów l-fazowych,
c) rezystancji izolacji obwodów lll-fazowych,
d) wyłączników różnicowoprądowych,
e) rezystancji uziemienia;
4) wykonania obowiązkowych rocznych pomiarów rezystancji izolacji w budynkach użyteczności publicznej, w których może przebywać więcej, niż 50 osób;
5) Wykonanie rocznych przeglądów wyłączników przeciwpożarowych;
6) Wykonania pomiarów natężenia oświetlenia
Usługa będąca przedmiotem niniejszego zapytania powinna być wykonana z należytą starannością zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716) oraz Polskimi Normami.
W ramach realizacji usługi wykonania okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania protokołów z przeprowadzonych kontroli w tym:
protokołów badania kabli NN
protokołów kontroli izolacji obwodów
protokołów skuteczności przeciwpożarowej
protokołów włączników różnicowo-prądowych
protokołów instalacji odgromowych i uziomów
protokołów natężenia oświetlenia
protokołów natężenia ewakuacyjnego i awaryjnego
protokołów z testów wyłączników pożarowych , (dla każdego obiektu i/lub lokalu) i dostarczenia ich zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej (w formacie .pdf) w terminie 14 dni od daty wykonania kontroli obiektu zgodnie z ustalonym z Zamawiającym Harmonogramem.
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ustali z wykonawcą termin powtórnej wizyty w celu kontroli stanu technicznego. Zamawiający zastrzega, że powtórna próba dokonania wykonania kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej może odbyć się dwukrotnie.

Dokument nr: ZP/271/1/22/2022

Składanie ofert:
VIII. TERMIN SKŁADANIA ofert
Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: mzgk@mzgk.myslowice.pl w terminie do dnia 20 czerwca 2022 roku do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji nie może przekroczyć trzech miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji
przedmiotu zamówienia.

Wymagania:
II. Tryb zamówienia
1. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 130 tys. złotych przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stosuje się.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Oferty złożone po terminie lub zgłoszone na nieprawidłowy adres e-mail nie zostaną rozpatrzone.
4. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od zapytania ofertowego.
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w terminach ustalonych w harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego Dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu ze względu na nieprzewidziane podczas tworzenia harmonogramu okoliczności.
V. Wymagania wobec oferentów Oferty mogą składać oferenci, którzy:
1. Posiadają niżej wymienione uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego:
1) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności elektrycznej lub
2) uprawnienia grupy 1, o których mowa w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w grupach i uprawnienia, o których mowa w § 5 ust 1 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia, tj. uprawnienia kategorii D (dozór) i E (eksploatacja)
3) inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności
2. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności objętej niniejszym zapytaniem ofertowym w przypadku osób fizycznych lub ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku osób prawnych, spółek cywilnych.
3. Wykonywali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwie usługi polegające na wykonywaniu okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych co najmniej 100 obiektów budowlanych (w ramach realizacji jednej usługi), z których co najmniej połowa stanowiła budynki wielorodzinne.
VI. Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności:
Wykonawca przedstawi w ofercie cenę netto i brutto za przeprowadzenie kontroli dla każdego z obiektów budowlanych. Wykonawca przedstawi ceny brutto za
1) przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji elektrycznych, o których mowa w art. 62 Ustawy Prawo budowlane, wykonanie pomiarów rezystancji izolacji i oświetlenia, oraz
2) Przeprowadzenie okresowej kontroli wyłączników przeciwpożarowych
na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Cena przedstawiona przez Oferenta zawiera wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z przeprowadzaniem kontroli, sporządzaniem protokołów wraz z kosztami dojazdu, zużycia środków, kosztów sporządzenia dokumentacji fotograficznej itp.
Wynagrodzenie wykonawcy będzie ustalone jako iloczyn wykonanych przeglądów i ceny jednostkowej brutto za przegląd przedstawionej w Załączniku nr 2 przez oferenta.
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.
Wynagrodzenie zostanie uregulowane w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy po wykonaniu zlecenia
oraz na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej zgodnie z poniższymi danymi:
Nabywca:
Miasto Mysłowice
ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice
REGON 276255393
NIP 2220012288
Odbiorca:
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Partyzantów 2, 41-400 Mysłowice
Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
VII. Sposób przygotowania oferty
W terminie przewidzianym na składanie ofert Oferenci przedkładają:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 2.
2. Wypisy z odpowiednich ewidencji lub zaświadczenia (dowody) uprawnień we wskazanych w wymaganiach wobec oferentów (punkt VII niniejszego zapytania), potwierdzające, że przysługuje danym osobom prawo wykonywania zawodu. Wskazane dokumenty mogą być złożone w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
3. Kopię dokumentów potwierdzających wykonywanie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch usług polegających na wykonywaniu okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych co najmniej 100 obiektów budowlanych (w ramach realizacji jednej usługi), z których co najmniej połowa stanowiła budynki wielorodzinne.
4. kopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem, aktualnej na dzień składania ofert, polisy potwierdzającej ubezpieczenie Oferenta od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności objętej niniejszym zapytaniem ofertowym.
IX. Ocena ofert
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium ceny: CENA za wykonanie całości zamówienia brutto wraz z podatkiem VAT = 100%
Zamawiający zastrzega, że oferowane ceny stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429) i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
W przypadku, gdy wartość oferty z najniższą ceną przekroczy kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość dalszych negocjacji z Wykonawcą którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnację z części lub całości zamówienia.
UWAGA!
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotowego zapytania muszą być kierowane pisemnie na wyżej wymieniony adres e-mail.

Uwagi:
XI. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych osób fizycznych składających oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice, adres e-mail: mzqk@mzqk,myslowice.pl, tel. (32) 317 43 18.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyłonienia wykonawcy, zawarcia oraz realizacji umowy wykonywanie zadania pn. ,,Wykonywanie pięcioletnich kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, włączników prądu oraz wykonanie pomiaru rezystancji izolacji i oświetlenia oraz wykonywanie rocznych przeglądów wyłączników przeciwpożarowych w obiektach administrowanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach"
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit, b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stronąjest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
4. Z uwagi na fakt, że dane stanowią informację publiczną będą one mogły być udostępniane wszystkim zainteresowanym nimi podmiotom lub na podstawie umów powierzenia.
5. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wyłonienia wykonawcy usługi, zawarcia oraz realizacji umowy na wykonywanie pięcioletnich kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, włączników prądu oraz wykonanie pomiaru rezystancji izolacji i oświetlenia oraz wykonywanie rocznych przeglądów wyłączników przeciwpożarowych w obiektach administrowanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach.
7. Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych.
9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, telefon: 22/860 70 86), gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
12. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych: iod@mzgk.myslowice.pl.

Kontakt:
X. Osoby uprawnione do kontaktu, udzielające dodatkowych informacji: Marek Jaworski, e-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.