Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Gdańska 29
83-034 Trąbki Wielkie
powiat: gdański
tel/fax (58) 303 66 00, (58) 683 72 51 tel. kom. 609 690 798
gdansk@zdwgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Trąbki Wielkie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel/fax (58) 303 66
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej dla ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej 226 w m. Pruszcz Gdański w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z dojściami"
Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej dla ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej 226 w m. Pruszcz Gdański w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z dojściami" 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego zaproszenia

CPV: 71322000-1

Dokument nr: RDG.26.23.2022.AC

Składanie ofert:
Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w zaproszeniu do składania ofert* należy złożyć:
- w formie pisemnej (pocztą lub osobiście w Sekretariacie lub innym miejscu wskazanym w zaproszeniu) w siedzibie Zamawiającego,
tj. Rejon Dróg Wojewódzkich, Ul. Gdańska 29, 83-034 Trąbki Wielkie
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego4, w terminie do dnia: 21.06.2022r. do godz. 13:30

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 120 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy

Wymagania:
2. Kryteria oceny ofert: 100% cena
3. Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wraz z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków1:
1) Zdolność zawodowa
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim przedmiotem robotom budowlanym będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn.:
Wykonał (tj. zakończył) co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu projektu dla budowy lub przebudowy nawierzchni z płytek betonowych lub kostki brukowej o powierzchni min. 600 m2
2) Zdolność zawodowa personelu Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia do realizacji zamówienia osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne oraz doświadczenie zawodowe w wykonaniu na stanowisku projektanta dokumentacji projektowej składającej się z projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy lub przebudowy zatoki autobusowej, tj. posiada doświadczenie (w zakresie określonym powyżej) w wykonaniu jednej dokumentacji projektowej.
4. Zamawiający wykluczy z udziały w postępowaniu Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał (w istotnym stopniu) wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia.tó
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia. *3
6. Jeżeli cena złożonej oferty (lub jej istotne składowe)* będzie wydawać się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień odnośnie ceny złożonej oferty (lub jej istotnych składowych) *.
7. Istotne warunki zamówienia*:
Zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia i/lub wzór umowy*.
Ofertę składana w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być: oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na powyższy adres, oraz opisane:
,,Oferta na - Opracowanie dokumentacji projektowej dla ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej 226 w m. Pruszcz Gdański w zakresie budowy zatoki autobusowej"
i
Nie otwierać przed dniem 21.06.2022r., godz. 13:45 Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
11. Ogłoszenie o wyborze oferty (bądź unieważnieniu postępowania) zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka ,,Archiwum").

Uwagi:
12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11 a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@zdwgdansk.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udzjelenia zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla ,,przebudowa drogi wojewódzkiej 226 w m. Pruszcz Gdański w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z dojściami" (znak sprawy: RDG.26.23.2022.AC).
4) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących związany jest z udziałem w przedmiotowym postępowaniu.
5) Pana/Pani dane osobowe będą zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentów, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Ma Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: ..............................Paula Freda tel. 58 303 66 00...................................
(imię i nazwisko, telefon)

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.