Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4904z ostatnich 7 dni
21780z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie wentylacji mechanicznej

Przedmiot:

Wykonanie wentylacji mechanicznej

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 W RZESZOWIE
UL. BŁ. KAROLINY 21
35-119 RZESZÓW
powiat: Rzeszów
TEL. 17/7482497, 17/7482501
sekretariat@spl8.resman.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: RZESZÓW
Wadium: ---
Nr telefonu: TEL. 17/7482497, 17/
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Miasto Rzeszów - Szkoła Podstawowa Nr 18 w Rzeszowie
zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie wentylacji mechanicznej w dodatkowej sali ćwiczeń w
Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie.
Nazwa przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest - Wykonanie wentylacji mechanicznej w dodatkowej sali ćwiczeń w Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie oraz włączenie jej do istniejącej instalacji wentyiacji mechanicznej centrali nawiewno-wywiewnej NW8, polegającej na:
1) W pomieszczeniach 004 oraz 004a należy wykonać wentylację mechaniczną włączoną do istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej centrali NW8 w pomieszczeniu wentylatorni (pom. 005) za ścianą pomieszczenia 004a. Minimalne ilości powietrza dla pomieszczenia 004: 1500 m3/n, dla pomieszczenia 004a: 100 m3/n.
2) Należy zachować wymagane wydatki wentylacji dla poszczególnych pomieszczeń.
3) Wymagane jest włączenie wentylacji do istniejącego zespołu nawiewno-wywiewnego N W8 w pomieszczeniu wentylatorni,
4) Przy przejściach przez ściany na instalacji wentylacji należy zamontować klapy p.poż REI120
5) Roboty pozostałe / uwagi
o Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, które konieczne są do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną,
o Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) stanowiący załącznik nr 1 oraz Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert 21.06.2022 r. godz. 12:30

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć:
? drogą listową w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 18 w Rzeszowie, Ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów
? osobiście w zamkniętej opisanej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 18 w Rzeszowie, Ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów
? drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@spl8.resman.pl z tematem wiadomości : Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP nr 18 w Rzeszowie przy Ul. Bł. Karoliny 21 -polegająca na poprawie izolacji przeciwwilgociowej hali sportowej.
Do dnia 21.06.2022 r. godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia:
Do 26.08.2022 r.

Wymagania:
2. Warunki realizacji zamówienia:
1) Warunek posiadania doświadczenia i zaplecza techniczno-sprzętowego. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wykonał zamówienie polegające na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, o wartości co najmniej 100 000 złotych brutto, które było wykonane w budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnym wielorodzinnym lub zamieszkania zbiorowego. Z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty;
2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały oraz sprzęt do wykonania przedmiotu umowy własnym transportem, na swój koszt i ryzyko co należy uwzględnić w złożonej ofercie.
Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty mogą dokonać oględzin / wizji lokalnej oraz uzyskać dodatkowe informacje w godzinach 7:00-15:00 pod nr tel. 17/ 7482497 lub e-mail: kierownik@sp18.resman.pl
3. Okres gwarancji / rękojmi:
2 lata
W przypadku wysłania ofert pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do siedziby Kupującego.
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3, do oferty należy
załączyć parafowany wzór umowy - załącznik nr 4, oraz podpisaną klauzule informacyjną z art. 13 RODO.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Bł. Karoliny 21, 35-119 Rzeszów, OFERTA: Wykonanie wentylacji mechanicznej w dodatkowej sali ćwiczeń w Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie.
7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria: 1) cena oferowana (brutto) -100 %
Punkty będą przyznawane według poniższej zasady:
Kryterium cena, oceniany będzie wg wzoru:
Cn
PI =------xl00
Cb
gdzie:
PI- ilość punktów w kryterium cena
Cn - najniższa cena,
Cb - cena oferty badanej,
100 - wskaźnik stały,
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
8. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuję niezwłocznie wszystkich Oferentów. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.