Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5075z ostatnich 7 dni
21754z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i budynku hydroforni

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i budynku hydroforni

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jasielska 25
38-230 Nowy Żmigród
powiat: jasielski
Tel.: 134416481
gpgk.nz@interia.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nowy Żmigród
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 134416481
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i budynku hydroforni w miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy Żmigród- etap II.
III. Przedmiot Zamówienia
1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
2.2.1 Część nr I: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy Żmigród wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji.
2.2.2. Część nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania - Budowa budynku hydroforni w miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy Żmigród (Wykonawca zapewni projektanta odpowiedniej branży do wykonania projektu zgodnie z wymaganymi przepisami) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji.
1. Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje:
a) wykonanie projektu budowlanego dla podstawowego zakresu robót zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późn. zm.) aktualnymi na dzień przekazania projektu budowlanego Zamawiającemu, zawierającego: - projekt zagospodarowania terenu;
- projekt architektoniczno - budowlany ( wraz z opinią geotechniczną oraz informacją o sposobie posadowienia obiektu budowlanego) - jeśli wymagany
- projekt techniczny; - jeśli wymagany
- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw {także: informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wymaganymi załącznikami i złożenie ( w imieniu Zamawiającego) do organu administracji budowlanej; wykonanie (jeśli jest wymagane uzyskaniem opinii/uzgodnień) inwentaryzacji zieleni oraz opinii dendronicznęj (w przypadku konieczności usunięcia drzew/ krzewów);
- wykonanie projektu obiektu budowlanego niezbędnego do lokalizacji hydroforni wraz z zapewnieniem projektanta odpowiedniej branży do wykonania projektu zgodnie z wymaganymi przepisami;
- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
- wykonanie przedmiarów robót;
- wykonanie kosztorysów inwestorskich;
- sprawowanie nadzoru autorskiego
Warunki prawidłowego opracowania dokumentacji:
a) Projekty należy opracować w oparciu o ,,Warunki techniczne GPGK.WK.l. 12.2022 do
projektowania sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
b) Orientacyjny obszar objęty opracowaniem przedstawiono na mapie zasadniczej.
Orientacja terenu stanowiącej załącznik numer 3 do Zapytania ofertowego.
c) Przewidywana do zaprojektowania łączna długość sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowy Żmigród wynosi ok. 0,45 km.; Przewidywana do
zaprojektowania łączna ilość przyłączy to nie więcej niż 10 szt.
d) Zakresem opracowania należy objąć odcinki przyłączy wodociągowych od sieci do
budynku (z rysunkiem lokalizacji zestawu wodomierzowego) lub do studni wodomierzowej - w zależności od występujących warunków.
e) Zamawiający wymaga aby zaprojektowane przyłącza wodociągowe zaznaczone
zostały linią przerywaną oraz wymaga przygotowania Przedmiaru robót
i Kosztorysu inwestorskiego osobno dla sieci wodociągowej i osobno dla przyłączy wodociągowych.
f) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być opracowana w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, w tym między innymi:
-- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, z późn. zm.
-- Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
-- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
z późn. zm.
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
-- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z późn. zm.
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, z późn. zm.
-- Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, z późn. zm.
g) Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami
prawa aktualnymi na dzień przekazania jej Zamawiającemu oraz kompletna pod względem celu któremu ma służyć, tj. do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz realizacji robót budowlanych.
h) Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne
przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia.
i) Z uwagi na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu
zamówienia stanowiący załącznik do SIWZ na realizacje robót budowlanych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji w taki sposób, aby spełniała wszelkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań

równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności, w szczególności poprzez wskazanie parametrów granicznych wskazujących na spełnianie warunku równoważności, j) Do przekazywanej dokumentacji należy dołączyć:
-- oświadczenie, o którym jest mowa w art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane;
-- oświadczenie, o którym jest mowa w art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo budowlane, k) Wykonaną dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w następujących
ilościach dla poszczególnych części, wg tabeli:
NAZWA DOKUMENTU ILOŚĆ EGZEMPLARZY
Projekt budowlany: -- Projekt zagospodarowania terenu -- Projekt architektoniczno - budowlany -- Projekt techniczny -- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia 5 egz.
Przedmiary robót (zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 111.2.e) po 3 egz.
Kosztorysy inwestorskie (zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt III.2.1) po 3 egz.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 4 egz.
Wersja elektroniczna w/w dokumentów na płycie CD w formatach plików powszechnie stosowanych; rysunki w formacie *dxf i pdf, opisy techniczne w fonnacie*doc, przedmiar robót w formacie *xls oraz całość dokumentacji, jako skany w formacie *pdf 1 egz.
UWAGA: Projekty budowlane należy podzielić, odrębnie opracować i oprawić -w przypadku potrzeby złożenia wniosków o pozwolenia na budowę do organów administracji architektoniczno-budowlanej - (jako załączniki do tych wniosków) - dla podzielonych według tego kryterium części inwestycji.
3. Obowiązki Wykonawcy.
a) Podstawą rozpoczęcia prac projektowych jest zaakceptowanie przez Zamawiającego opracowanej przez Wykonawcę koncepcji sieci wodociągowej oraz hydroforni uwzględniającej m. in. trasę projektowanego wodociągu, przewidywane średnice wodociągu, zapotrzebowanie na wodę, kubaturę wraz z konstrukcją obiektu budynku hydroforni, automatykę i osprzęt hydroforni.
b) W trakcie opracowywania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania z Zamawiającym ustaleń i uzgodnień dotyczących szczegółów przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych.
c) Wykonanie na własny koszt wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia.
d) Wykonanie inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania terenu i uzupełniających pomiarów sytuacyjno- wysokościowych (w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia).
e) Uzyskanie na własny koszt aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych do celów
projektowych.
0 Uzyskanie na własny koszt wszystkich opinii, warunków, decyzji, uzgodnień dokumentacji projektowej - niezbędnych do późniejszego pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz realizacji robót objętych zakresem zamówienia, w tym m in.:
-- sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz
z wymaganymi załącznikami i złożenie (w imieniu Zamawiającego) do organu administracji budowlanej;
-- wykonanie (jeśli jest wymagane uzyskaniem opinii/uzgodnień) inwentaryzacji zieleni
oraz opinii dendrologicznej (w przypadku konieczności usunięcia drzew/krzewów).
g) Uzyskanie pisemnych zgód właścicieli nieruchomości lub władających terenem na wejście
na nieruchomość i realizację inwestycji, która ma być wykonana w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia - w przypadku konieczności zaprojektowania przebiegu trasy przez nieruchomości prywatne.
h) Uzyskanie zgody na budowę (pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie) odcinka sieci wodociągowej wraz ze stacją hydroforową oraz wymaganą infrastrukturą techniczną.
i) Przyłącz energetyczny do budynku hydroforni, a także instalacja elektryczna do urządzeń w hydroforni zostanie zaprojektowana przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.
j) Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Zamawiającego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania
zamówienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, w terminie 3 dni dnia powzięcia wiadomości o treści zapytania bądź w innym odpowiednim terminie ustalonym przez Zamawiającego.
k) Dokonanie nieodpłatnie jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, na żądanie Zamawiającego (w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszego zamówienia).
1) Poprawa wykonanych projektów, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania zmierzającego do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
m) Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji samorządowej w zakresie rzeczowym wynikającym z projektowania a Wykonawca kopią pism i wniosków będzie powiadamiał Zamawiającego o swoich wystąpieniach oraz odwrotnie przekazywał kopie otrzymanych postanowień, uzgodnień i decyzji, n) Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy także dokonywanie uzupełnień, poprawek błędów dokumentacji projektowej oraz zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, a osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą powyższe czynności przez:
o zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej.
o rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem,
o wpisy do dziennika budowy,
o protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony.
o) W przypadku wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ich na własny koszt. W przypadku nie dostarczenia opracowań w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
p) W przypadku, gdy projekt będzie wymagać dodatkowych opracowań niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia - projektant wykona te projekty w ramach zamówienia.
r) W ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
Wykonawca w ofercie poda odrębną cenę za wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności wynikające z treści art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający zastrzega, że w przypadku zaniechania realizacji inwestycji objętej przedmiotem zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje prawo do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego, s) Wykonawca jest zobowiązany do składania na koniec każdego miesiąca informacji pisemnej lub e- mailem o wykonanych pracach.

Składanie ofert:
Termin miejsce i sposób składania ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia: 22.06.2022 r. godz. 10.00.
Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: gpgk.nz@interia.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Żmigrodzie.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
1. Termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym oraz przekazania kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysów: maksymalnie 4 miesiące od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Warunki realizacji zamówienia:
1. Warunki gwarancji:
Okres gwarancji i rękojmi na dokumentację będącą przedmiotem zamówienia - min. 60 miesięcy od daty protokolarnego odbioru dokumentacji bez zastrzeżeń.
2. Warunki i termin płatności
Zaplata za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury:
-- w oparciu o protokół odbioru dokumentacji podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę;
-- po zakończeniu czynności odbioru robót budowlanych potwierdzonych protokołem odbioru końcowego - w przypadku wynagrodzenia za nadzór autorski nad
inwestycją.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Dla części ł:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą co najmniej 2 osoby (projektant i sprawdzający), które spełnią poniższe wymagania:
- przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego;
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12. art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z póżn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
Dla części II:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą co najmniej 2 osoby (projektant i sprawdzający), które spełnią poniższe wymagania:
- przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego;
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i budowlano - konstrukcyjnej w zakresie wymaganym przez przepisy.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca musi załączyć: oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. Dla części I:
-- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane

ora/ Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220). Dla części II:
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -budowlanej i architektonicznej (wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
2. Okres sprawowania nadzoru autorskiego - od daty zawarcia umowy z Wykonawcą robót realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
VII. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: a) Cena -100%
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę netto.
4. Zamawiający zastrzega, że niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy/udzjelenia-zleccnia) przez Zamawiającego.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferta oraz wszelkie oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być

podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /uprawnione/ do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
2. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nic wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono
z dokumentów załączonych do niej.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
5. Oferta powinna być opatrzona:
a) pieczątką firmową
b) datą
6. Oferta powinna zawierać:
a) dane leleadresowe
b) nr NIP i REGON Wykonawcy
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
X. Uwagi końcowe:
1. Oferta wybranego Wykonawcy stanowi integralną część umowy
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności przedmiotu zamówienia, złożonej oferty łącznie z ceną ofertową.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania ofert:
- Wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. - Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7.W sytuacjach nieopisanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
8. Niniejsze Zapytanie ofertowe będzie stanowić integralną część umowy podpisanej z Wykonawcą, który wygra postępowanie o udzielenie zamówienia.

Uwagi:
XI. DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", infomruję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu Pana Radosława Czyrkiewicza z siedzibą w Nowym Żmigrodzie ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Nowym Żmigrodzie jest Pan Patryk Filip
? , kontakt: adres e-mail, inspektorodo. gpgk@interia.pl:
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie zapytania ofertowego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany dla danych kategorii danych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego:
Radosław Czyrkiewicz, Justyna Dziadosz: Tel.: 134416481,e-mail: gpgk.nz@interia.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.