Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa ogrodzenia

Przedmiot:

Budowa ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6
28-330 Wodzisław
powiat: jędrzejowski
tel. 41 388 31 50
sekretariat@ugwodzislaw.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Wodzisław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 388 31 50
Termin składania ofert: 2022-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości nie
przekraczającej 130.000 złotych (bez VAT)
Gmina Wodzisław
zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Budowa ogrodzenia wokół Synagogi w Wodzisławiu" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rewitalizacja Wodzisławia - etap II" na terenie działki nr ewid. 41/1 obręb nr 0001 Wodzisław, jedn. ewid. Wodzisław.
Zadanie należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Roboty rozbiórkowe zawierają: rozbiórkę istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach
stalowych, bramy wjazdowej oraz furtki.
Roboty budowlane : Przedmiotem inwestycji jest budowa ogrodzenia o długości 101,40m
Ogrodzenie - z paneli ogrodzeniowych 250cm / 140 cm / 5 mm ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor RAL7016 szerokość panela - 250cm wysokość panela - 140 cm grubość
- 5mm ilość przetłoczeń - 2 V rozmiar oczek - 50 x 200mm Ogrodzenie montowane na słupkach
wg systemu producenta. Słupek ocynkowany i malowany proszkowo w kształcie paneli. Montaż
słupków w obetonowanym pustaku betonowym typu H z podmurówką z prefabrykowanych płyt
betonowych tzw. deski betonowej całkowita wysokość ogrodzenia - 150 cm, Brama
dwuskrzydłowa systemowa producenta o wymiarach 400 x 140cm brama ocynkowana ogniowo
i malowana proszkowo na kolor ogrodzenia wyposażona w zamek i rygiel pionowy słupy:
80x80mm, Furtka o wymiarach 150x140 cm furtka ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
na kolor ogrodzenia, furtka wyposażona w zamek i komplet kluczy. Słupki pośrednie oraz słupki
bramy, furtek należy zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi kapturkami
nawierzchniowymi. Słupki powinny stać pionowo w linii ogrodzenia
W kosztach pośrednich należy ująć wszystkie roboty związane z prawidłową organizacją
placu budowy, ogrodzeniem i jego oznakowanie oraz wszystkie roboty tymczasowe i usługi
zewnętrzne związane np. z utylizacją materiałów z rozbiórki, a także prace porządkowe.
Inwestycja, polegająca na budowie ogrodzenia dotyczy najbliższego otoczenia synagogi,
wpisanej indywidualnie do rejestru zabytków nieruchomych woj. świętokrzyskiego. Decyzja
o wpisie do rejestru zabytków dawnej synagogi w Wodzisławiu obejmuje jedynie budynek,
natomiast teren działki - jakkolwiek stanowi bezpośrednie otoczenie zabytku, nie został ujęty
w decyzji. Biorąc pod uwagę powyższe roboty należy wykonywać ze szczególną starannością
i ostrożnością, starając się prowadzić je jak najdalej od budynku gdyż jest on w złym stanie
technicznym. Należy wykonać prace zabezpieczające w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób
i mienia znajdującego się w obszarze zagrożenia związanego z prowadzeniem prac
rozbiórkowych i budowy nowego ogrodzenia. Pracownicy uczestniczący w procesie
inwestycyjnym
powinni
zostać
przeszkoleni
z
zasad BHP

Dokument nr: IB.7013.11.2022

Składanie ofert:
ofertę należy złożyć do dnia 21.06.2022r., do godz. 9:00
- pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu Ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław lub osobiście w sekretariacie
- drogą elektroniczną: e-mail : sekretariat@ugwodzislaw.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
30 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów):
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
Opis sposobu obliczania ceny oferty:
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wszystkie roboty niezbędne do
prawidłowego zrealizowania zadania. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostaną złożone oferty o tej samej cenie (tej samej
ilości punktów), Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te ofert, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach
dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wcześniej w złożonych
ofertach.
5. Oferta powinna zawierać (określić wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy
w zakresie uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji osób oraz wymienić dokumenty
i oświadczenia jakie powinni złożyć wykonawcy):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).
6. W załączeniu wzór umowy (jeżeli wymagana jest umowa na podstawie odrębnych przepisów
załączyć wzór umowy; jeżeli nie -punkt wykreślić):
Wzór Umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
7. Sposób przygotowania oferty:
Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania
Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru. Wykonawca może upoważnić inną osobę
do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Formularz
ofertowy z podaniem cen w PLN należy sporządzić w języku polskim.
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego ofertę należy złożyć w zamkniętymopakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym wg treści:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć);
Nazwa Zamawiającego: Gmina Wodzisław
,,Zapytanie ofertowe nr sprawy IB.7013.10.2022 na zadanie pn.: ,,Budowa ogrodzenia wokół
Synagogi w Wodzisławiu". Nie otwierać przed 13.06.2022r. godz. 9:00"
W przypadku przesyłania oferty za pomocą drogi elektronicznej formularz ofertowy należy
zamieścić w formie skanu z podpisem a w mailu należy zamieścić treść:
Nazwa i adres Wykonawcy;
Nazwa Zamawiającego: Gmina Wodzisław
,,Zapytanie ofertowe nr sprawy IB.7013.10.2022 na zadanie pn.: ,,Budowa ogrodzenia wokół
Synagogi w Wodzisławiu".

Kontakt:
3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informację udziela: inspektor ds. inwestycji
i budownictwa Katarzyna Obwiosło w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Wodzisław
tel. 41 388 31 50, e-mail: budownictwo@ugwodzislaw.pl pytania można kierować również
pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy Wodzisław w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6,
28-330 Wodzisław.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.