Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
5431z ostatnich 7 dni
20212z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Ułożenie kostki brukowej

Przedmiot:

Ułożenie kostki brukowej

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
ul. Annopol 6
03-236 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 693 847 248
iwona.raclawska@ipo.lukasiewicz.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 693 847 248
Termin składania ofert: 2022-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ułożenie kostki brukowej.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Usunięcie czterech karp, przygotowanie i wykonanie utwardzenia terenu oraz ułożenie kostki brukowej na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego Laboratorium Badań Balistycznych, 26-670 Pionki przy Ul. Poligonowej 3.
Szczegółowy zakres przedmiotowy określa:
Załącznik 1 do ninielszego zaproszenia.
Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.
W celu umówienia terminu wizji lokalnej kontaktować się należy z osobą
wskazaną w rozdziale XI.

Dokument nr: CRZP/IPO/FA/23/2022

Składanie ofert:
1. Ofertę powinna być przesłana za pośrednictwem:
1) poczty elektronicznej (w postaci skanu w formacie PDF) na adres: iwona.raclawska@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub
2) poczty/kuriera lub dostarczona osobiście na adres: 03-236 Warszawa, Ul. Annopol 6 (liczy się data wpływu)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2022r. do godz. 10.00,

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie z zakresem Załącznika nr 1 w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Zamawiający nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków udziału w postępowaniu.
OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania - Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie tych ofert.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa i załączone do oferty.
5. Oferta powinna zawierać:
1) datę sporządzenia oferty;
2) oznaczenie adresu lub siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail,
6. Oferta powinna być:
1) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
2) podpisana podpisem tradycyjnym (podpis oferenta lub osoby posiadającej stosowne umocowanie) a następnie zeskanowana (w formacie PDF).
7. Oferta powinna być doręczona Zamawiającemu w sposób określony w rozdziale VI.
8. Dokumenty, będące kopiami, powinny być opatrzone na każdej stronie adnotacją "Za zgodność z oryginałem" i podpisane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentacji.
W temacie maila lub na kopercie należy zamieścić informację: ,,Usunięcie czterech karp, przygotowanie i wykonanie utwardzenia terenu oraz ułożenie kostki brukowej na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytutu Przemysłu Organicznego Laboratorium Badań Balistycznych, 26-670 Pionki przy ul. Poligonowej 3."
W treści maila lub na kopercie należy zamieścić informację: ,,Nie otwierać załączników do dnia 20.06.2022r. do godz. 10.00" lub ,, Nie otwierać do dnia 20.06.2022r.do godz. 10.00".
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed terminem rozpatrywania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. Kryterium oceny oferty: Cena - 100 %
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
VIII. ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie odpowiednio sporządzony przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy.
IX. ZASTRZEŻENIA:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)), unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania. W przypadku podjęcia jednej z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o niej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy email wszystkich Oferentów).
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz zawarciem umowy ponosi Oferent, a w przypadku modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania i nieudzjelenia zamówienia Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm. 3), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 765/2006" i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków
ograniczających w
odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm. 4), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 269/2014" albo wpisanego na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwaną dalej ,,listą", na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela osoba do kontaktów:
Piotr Zając tel. 693 847 248, e-mail: piotr.zajac@ipo.lukasiewicz.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.